Wspólny GRILL

Last updated on 11 years ago
wroclove
I po grillu.Dobr± imprezê robi± go¶cie, ja w Waszym towarzystwie bawi³em siê przednio.O dziwo poza wspomnianymi kabaczkami,spisamymi i tak na straty wiêkszych szkód nie odnotowano. Warzywniak mia³ by¶ skopany a nie jest wiêc nie wiem jak to mog³o umkn±æ mojej uwadze, a m³odzie¿ i nie tylko m³odzie¿ mia³a tyle energii w sobie któr± mo¿na by³o spo¿ytkowaæ;).Mi utkwi³ w pamiêci motyw jak m³odzie¿ wlaz³a na drzewo i robi³a za orzechy a i leniwiec te¿ by³ fajny:)
Adalbert
A czy co¶ siê jeszcze wydarzy³o godnego uwagi? Tak na przyk³ad jakie¶ certyfikaciki?!!!
SoulReaper
By³y, by³y wys³a³em w ¶wiat, Laureaci sami zeskanuj±, albo pode¶lê ja, bo zrobi³em zdjêcie...
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
arabeska
Kochane naguski! ja równie¿ dziêkujê za niezapomniane chwile i wniesiony wk³ad w organizacjê;)
Adalbert! certyfikaty by³y! ale ¿e wrêczono je ju¿ tu¿ przed koñcem imprezy, nie ka¿dy je zapewne pamiêta:P Baardzo dziêkujemy bo s± naprawdê perfekcyjne pod ka¿dym wzglêdem!
Rozumiem, ¿e ten mój to tak dla zachêty, ¿ebym siê nie czu³a pokrzywdzona kiedy to wroclove mia³ wrêczany swój.
Tak czy owak naci±gany nie jest, bo swój wk³ad w szerzenie naturyzmu mam i co wiêcej!- tu siê pochwalê- nie tylko dolno¶l±skiego;)
max37_i_3
A papiery na to @arabeska masz? Tak na twarz mamy Ci wierzyæ?
SoulReaper
Max... wierzyæ czy nie wierzyæ, oto jest pytanie.

Ale historia udowadnia nam, ¿e za ka¿dym wielkim mê¿czyzn±, za ka¿dym mê¿em stanu, stoi kobieta (w jednym przypadku kot..., ale nie upolityczniajmy siê...)

Kobiety zawsze s± tymi iskrami... wiec mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie odbiega to od regu³y i w tym wypadku... :P równie¿ obserwuj±c Arabeskê na grillu odnios³em pewne wra¿enie... apropo tych mê¿ów stanu... :D
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
kocha
kurczê, czytam wasze po¶ciki o sobotnim grilu i wiem, i¿ musia³o byæ naprawdê fajowo, zreszt± co ja plotê, by³o fajowo bo z tak± grup± po prostu musia³o tak byæ. Cieszê siê, i¿ impreza siê uda³a i ogromnie ¿a³ujê, ¿e logistyka mi na taki sobotni wieczór nie pozwoli³a :(
wroclove

Quote

Adalbert napisa³(a):
A czy co¶ siê jeszcze wydarzy³o godnego uwagi? Tak na przyk³ad jakie¶ certyfikaciki?!!!

Adalbert ja dziêkujê za swój certyfikscik ju¿ siê zd±¿y³em pochwaliæ nim tu i tam:), ale ten drugi no nie wiem nie wiem czy z tego nie bêdzie afera wiêksza od Amber Gold, ¿eby a¿ tak naci±gaæ przepisy;)
nimfa_5

Quote

wroclove napisa³(a):
ale ten drugi no nie wiem nie wiem czy z tego nie bêdzie afera wiêksza od Amber Gold, ¿eby a¿ tak naci±gaæ przepisy;)


W³a¶nie, w³asnie:) Czy kto¶ mo¿e mi to wyt³umaczyæ?!

A co do grilla by³ bardzo udany, towarzystwo przednie:) do³±czam siê do podziêkowañ dla arabeski i wroclowe. Do zobaczenia:)
:)
nimfastycznie
arabeska

Quote

max37 napisa³(a):
A papiery na to @arabeska masz? Tak na twarz mamy Ci wierzyæ?


mam! papiery, zdjêcia a nawet ¶wiadków koronnych;) siniaki i odrapania ju¿ znik³y bo od lipca trochê czasu minê³o;)
Adalbert
Dementujê pog³oski, jakoby ARABESKA dosta³a Certfikat wy³±cznia na "³adne oczy" (a takie ma) i nie tylko. Zas³u¿y³a sobie na równi z tymi, co walczyli na krêgielni, ale takimi wynikami poszczyciæ siê nie mog±. A jak inaczej, jak nie du¿± kul± krzewi siê naturyzm:@
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc