Wspólny GRILL

Last updated on 11 years ago
wroclaw80
Witam serdecznie!

Proponujê grill na zakoñczenie lata 2012r. Mianowicie miejsce mamy ju¿ wstêpnie ustalone i chêtni siê te¿ znale¼li :-) . Wybrane miejsce to okolice Nowego Dworu ( dobrze skomunikowane). Proponujê pi±tek ok 17.30 lub sobota, niedziela . Wstêpny termin i dzieñ do dogadania. Proponuje 21-23 wrze¶nia 2012r. Szczegó³y miejsca dostn± osoby zainteresowane na pywatnego e-maila.

Fajnie by³oby przy piwku i kie³basce wspólnie spêdziæ czas :-)

Czekam na Wasze sugestie., propozycje :)
kocha
waw w koñcu, jak czas pozwoli pojawiê siê!
wroclaw80
Proponuje grilla w okresie 21-22 wrze¶nia :-) aby by³a jasno¶æ
Adalbert
Propozycja godna uwagi;) Jestem za je¿eli bedê zawiadomiony!!!!
max37_i_3
Ja tam nie pamiêtam aby¶my rozmawiali konkretnie na temat terminu :). Sam grill owszem ale termin? Chyba ¿e mi co¶ umknê³o :)
Je¿eli chodzi o mnie to mi pasuj± weekendy 14-16, 29-30.
Adalbert
Max na najbli¿szym spotkaniu zgramy termin i miejsce... W Aqua by³y lu¼ne rozmowy, ale nic szczególnego nie zapad³o;)
max37_i_3
Ok, nie doczyta³em :D. Wroc³aw80 napisa³ ¿e miejsce mamy ju¿ ustalone a nie termin. To by³a moja nadinterpretacja :)
SoulReaper
No to jak co¶ to pi±tki mi pasuje albo soboty, niedziele tak nie do koñca bo rano do pracy trzeba bedzie sie zebrac..
Do tego jak po ostatnim Aqua mówi³em to mam pake brykietu, nierozpakowana, wiec wezmê, i jakie kielbaski.. ze 2 grile sie zko³uje i bedzie miodzio.. :D

Strza³ka.. :)
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
max37_i_3
Ja grila mam to moge™ zabrac. Dogramy szczegoly jutro w sky.
maRUDA
O kurde!!!
I tego w±tku nie widzia³am! Nic mi nie wiadomo o tej imprezce.
I tu kilka ciep³ych s³ów nale¿y siê MOIM ZNAJOMYM ale ograniczê siê do szczerych podziêkowañ!
Kwiaty dla was!
wroclove
To mo¿e ja opowiem co ostatnio dogrywa³em i mo¿e tak Wroc³aw80 po³±czymy grilla z moj± propozycj±.My¶la³em o wynajêciu statku na jaki¶ zamkniêty rejs po Odrze. Podzwoni³em tu i tam i wygl±da to tak:
Statek nazywa siê Kaczuszka zabiera na pok³ad max 35 osób,by³y te¿ wiêksze ale du¿o dro¿sze i mniejsze max 12 osób to chyba za ma³y.
Wracaj±c do Kaczuszki to godzina wynajêcia kosztuje 380z³. My¶la³em o wynajêciu na 2-3 h.
Jakie to koszty? To zale¿y od ilo¶ci ludzi.
2h-760z³-25osób-30z³ na osobê
30osób-25z³ na osobê
35osób-22z³ na osobê
3h-1140z³-25os-45z³ na osobê
30os-38z³ na osobê
35os-32z³ na osobê
Co w zamian?
P³yniemy statkiem po Odrze gdzie chcemy ale w ramach mo¿liwo¶ci technicznych i pozwoleñ.
Do dyspozycji na statku mamy grill i muzykê.Z g³odu nie umrzemy.
Wiêc nie wiem co Wy na to?
Z armatorem rozmawia³em wstêpnie o ostatnim weekendzie wrze¶nia o konkretnie 29.
Aha wychodz±c z propozycj± wynajêcia statku my¶lê o NAS naturystach ale i o Naszych ¿onach mê¿ach portnerach(erkach)czy znajomych.Mo¿e jak kto¶ nie chce uczestniczyæ w spotkaniach w saunie, czy w plenerze(bo siê wstydzi czy siê krêpuje) to uda siê przekonaæ do takiej integracji na pocz±tek.
max37_i_3
Hmm nieglupie to. Popytac musze znajomych, ich zon i partnerow (rek) :)
Jedzenie jest rozumiem wliczone w cene? Ile kielbasy, kaszanki, stekow na glowe?
Pytam (srednio) powaznie ale chyba jakoÅ› to kalkuluja :)
maRUDA
A ten grill to bêdzie czy go nie bêdzie w koñcu? Teraz Ty wroclaw80 ucichles? I to tak rodzinnie bardziej czy tylko dla nas?
BRS

Quote

wroclove napisa³(a):
To mo¿e ja opowiem co ostatnio dogrywa³em i mo¿e tak Wroc³aw80 po³±czymy grilla z moj± propozycj±.My¶la³em o wynajêciu statku na jaki¶ zamkniêty rejs po Odrze. Podzwoni³em tu i tam i wygl±da to tak:
Statek nazywa siê Kaczuszka zabiera na pok³ad max 35 osób,by³y te¿ wiêksze ale du¿o dro¿sze i mniejsze max 12 osób to chyba za ma³y.
Wracaj±c do Kaczuszki to godzina wynajêcia kosztuje 380z³. My¶la³em o wynajêciu na 2-3 h.
Jakie to koszty? To zale¿y od ilo¶ci ludzi.
2h-760z³-25osób-30z³ na osobê
30osób-25z³ na osobê
35osób-22z³ na osobê
3h-1140z³-25os-45z³ na osobê
30os-38z³ na osobê
35os-32z³ na osobê
Co w zamian?
P³yniemy statkiem po Odrze gdzie chcemy ale w ramach mo¿liwo¶ci technicznych i pozwoleñ.
Do dyspozycji na statku mamy grill i muzykê.Z g³odu nie umrzemy.
Wiêc nie wiem co Wy na to?
Z armatorem rozmawia³em wstêpnie o ostatnim weekendzie wrze¶nia o konkretnie 29.
Aha wychodz±c z propozycj± wynajêcia statku my¶lê o NAS naturystach ale i o Naszych ¿onach mê¿ach portnerach(erkach)czy znajomych.Mo¿e jak kto¶ nie chce uczestniczyæ w spotkaniach w saunie, czy w plenerze(bo siê wstydzi czy siê krêpuje) to uda siê przekonaæ do takiej integracji na pocz±tek.


Fajny pomys³ z tym statkiem, ale...

Trzeba o tej porze roku trafiæ w naprawdê dobra pogodê, mia³em okazje kilka razy p³yn±æ po Odrze statkiem w takich miesi±cach jak wrzesieñ czy maj i uwierzcie na wodzie jest zupe³nie inna temperatura ni¿ na brzegu, po dwugodzinnej przeja¿d¿ce przeziêbniête 3/4 personelu marzy³o ju¿ tylko o chwili kiedy postawi swoja stopê na l±dzie, a Kaczuszka w przeciwieñstwie do innych wiêkszych p³ywaj±cych po Odrze jednostek, takich jak Nereida czy Driada nie ma mesy w której mo¿na by siê by³o ogrzaæ.

Mimo wszystko jestem jednym z chêtnych :)
max37_i_3
my¶lê ¿e z grila w ten weekend nici bo za ma³o czasu zosta³o ¿eby siê zebraæ. Wroc³a80 nie³adnie tak temat rzuciæ i znikn±æ :)
Elavi
Ale Wroclaw80 wspomina³ o przysz³ym weekendzie, mo¿e do tego czasu co¶ jeszcze dopisze.
maRUDA
£ooo rany!
Przecie¿ on ma wakacje i odpoczywa od nas! Zapomnia³am na ¶mieræ niemal¿e.
Jak nastêpny to nastêpny!
wroclaw80
Moi kochani nie urwa³em tematu :-) Wygrzewa³em stare ko¶ci za granicami Polski :-) Proponujê ten weekend 21 lub 22 wrze¶nia.
Temat powróci³ do obgadania na SKY, krêglach i oczywi¶cie tutaj na forum
maRUDA
No dobra, pogadali¶my na krêglach na ten temat, teraz ju¿ mo¿emy porozmawiaæ o szczegó³ach. Sobota tu¿ tu¿ wiêc trzeba organizowaæ siê.
Gdzie i o której? No i najwa¿niejsze KTO?
Ja bêdê z dwoma niepe³noletnimi za³±cznikami.
max37_i_3
Ja tak¿e podobnie jak maRuda, Dekiel z trzema. W zwi±zku z tym impreza raczej lajtowa do umiarkowanych godzin tak ¿eby mo¿na by³‚o rowerem wróciæ. MaRuda ty bêdziesz autem czy rowerami? Pytam bo bym Ci grilla podrzuci³ ¿eby go rowerem nie targaæ.
Wroclaw80 jako pomys³odawca propozycji zagêszczaj ruchy :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc