JESIENNE ¦RODY w saunie

Last updated on 10 years ago
max37_i_3
proporcje jak zwykle - mêska czê¶æ znacznie przewy¿sza³a liczebno¶æ kobiet. Nie liczy³em ale jak pomy¶lê to oko³o 15 kobiet mog³o byæ w ca³ym "obiekcie" ale raczej nie wiêcej.

Pytanie co SKY zrobi jak ta frekwencja jeszcze wzro¶nie kiedy przyjdzie zima. Miejsc do wypoczynku ju¿ w ogóle nie ma za du¿o. Dzisiaj ju¿ by³ k³opot ¿eby za³apaæ siê na le¿aki w czê¶ci wypoczynkowej "ze ¶limakami" (co niektórzy niestety starzy saunowi wyjadacze potrafi± przyj¶æ na pocz±tku, zostawiæ rêczniki, kosmetyczki na le¿akach i w ten sposób zaklepaæ sobie miejsce).
My dzisiaj siedzieli¶my wiêc trochê nielegalnie w czê¶ci przeznaczonej na masa¿e ale z czasem i tam bêdzie t³ok.
ckwrc
A jak z "kultur±"? (poza jej brakiem na le¿ankach)

Zawsze jest nadzieja, ¿e prawdziwi saunowicze odbij± siê od WPW, a jak wiadomo w zimê ludzie chodz± na baseny rzadziej - wiêc powinno byæ mniej chêtnych do zwiedzania saun (Ju¿ dzisiaj co¶ tam pisali na FB o jakim¶ "otwarciu") i mo¿e jednak powróc± stare zasady.

Pomarzyæ zawsze mo¿na...
max37_i_3
Zale¿y co rozumieæ za kulturê lub jej brak. To co aqua by³o odbierane za brak kultury tutaj raczej nie razi nikogo, przynajmniej nikt nikogo nie ucisza na si³ê.
Nie zauwa¿y³em ¿eby komu¶ przeszkadza³y rozmowy, ¿arty, zagadywania obs³ugi :). My dzisiaj zaczêli¶my siê rzucaæ po przek±tnej sauny ma³ymi kuleczkami ¶niegu. Fakt, mo¿e lekko infantylne zachowanie ale taka nasz³a nas ochota. Ca³e szczê¶cie nikt z poza grupy nie zosta³ trafiony :)
Adalbert
Nasza grupa przynajmniej "¿yje" w tym miejscu i to nas napêdza pozytywnie!!!!!!!!!!!!!!!
Drobne przejawy rado¶ci z ¿ycia ( patrz rzucanie ¶niegiem), wspólne przesiadywanie w jacuzzi ( mnie siê nie uda³o dostaæ do grona szczê¶liwców) i grzanie ty³ków na blacie w "b³ociarni" jest nasz± si³± i nic nie powstrzyma naszego szczê¶liwego grona:@
PS: nie wspomnia³em o grillu i wyprawie... to swiadczy o czym¶....:o
Turysta
W SKY ruszy³ studencki pa¼dziernik (20% zni¿ki). Mo¿e to wespó³ z nieczynn± zewnêtrzn± spowodowa³ taki przyp³yw klientów?
Ach ci studenci przemi³e z nich "darmozjady" - bez urazy ;)

Saun maj± tyle co w Aqua, ale obiekt przestrzennie jest du¿o mniejszy. Zatem zobaczymy czy i jak sobie poradz± ze zwiêkszon± frekwencj± w sezonie.
SoulReaper
Zatrzêsienie by³o du¿e w SKY, co za tym idzie, jak PRL'ow± kolejkê do baniaka da siê jako¶ prze¿yæ, to odpoczynek to mo¿e byæ wyzwaniem przy takiej frekwencji ludzi...
Przy nastêpnej wizycie (chyba, ¿e kto¶ ju¿ o tym pomy¶la³) zasugerujê obs³udze, ¿eby zaopatrzy³a pokoje wypoczynkowe w wiêcej le¿aków, bo to co tam jest starczy dla niewielu, oczywi¶cie bez przesady, ale jednak mo¿na zagê¶ciæ ich ilo¶æ...

Co do kultury, to mo¿e tylko mi siê wydawa³o, bo by³o du¿o ludzi... Ale jak sta³em w kolejce do prysznica to z daleka rzucili mi siê w oczy 2 panowie, którzy wychodz±c po ceremonii udali siê prosto do baniaka, bo widocznie nie chcia³o im siê czekaæ na prysznic do op³ukania siê... Mog³o mi siê to oczywi¶cie wydawaæ, bo mogli siê wymieszaæ z reszta i to nie byli ci sami co w³a¶nie opu¶cili saunê, ale powinni¶my zwróciæ uwagê na to, bo chyba nikt siê nie chce ch³odziæ w czyim¶ pocie...

Reasumuj±c, jestem pozytywnie zaskoczony frekwencj± i faktem ¿e kobitek by³o sporo.. jako¶ siê to zaczyna wyrównywaæ.. Lecz musimy pilnowaæ k±tem oka, ¿eby nikt to tego baseniku nie w³azil ociekaj±cy. zamiast wod± z pod prysznica, potem
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclaw80
Potwierdzam frekwencja bardzo du¿a :-).
By³o jak zwykle mi³o spotkaæ siê z wami i pogawêdziæ.
Nie sposób najlepszej grupy do sauny nie zauwa¿yæ!

Zapraszamy niezdecydowanych!!!
maRUDA
Robi siê powa¿ne zagêszczenie na terenie SKY. Wcze¶niej to lubi³am, teraz wolê spokojniejsze saunowanie. I chocia¿ na wyg³upy mnie bierze czasami, to z tym rzucaniem lodem nie popisali¶my siê :)

Szczê¶cie, ¿e kobiet du¿o!
W strojach, od kiedy tam chodzimy, wczoraj pierwszy raz widzia³am parkê, poza tym wszyscy poprawnie w saunach. Odkrywa cia³o ten kto ma na to ochotê.

A i na krêglach w ¶rodku tygodnia toru wolnego nie by³o... Rzeczywi¶cie studenci wjechali do miasta :)
arabeska
my¶licie, ¿e tak nagle studenci zapragnêli saunowaæ i przyczynili siê do zwiêkszenia frekwencji! mi siê wydaje, ¿e przyczyna jest inna.
Sky zacz±³ siê reklamowaæ i sprzedawaæ na ró¿nego rodzaju stronach zakupów grupowych. Ostatnio sprzedawali karnety na gruponie wiêc to te¿ mo¿e byæ powód.
ckwrc
Ale to nie ma co bardzo narzekac, jak zwêsz± $$ to mo¿e sie saunarium powiêkszy :)
strukol
To fakt, ¿e ostatnio mo¿na by³o kupiæ karnety na gruponach.
Ale z do¶wiadczenia wiem, ¿e akurat studentów zawsze wszêdzie pe³no BY£O, JEST i BÊDZIE :) :), taki to mi³y urok naszego miasta.
wroclove

Quote

arabeska napisa³(a):
my¶licie, ¿e tak nagle studenci zapragnêli saunowaæ i przyczynili siê do zwiêkszenia frekwencji! mi siê wydaje, ¿e przyczyna jest inna.
Sky zacz±³ siê reklamowaæ i sprzedawaæ na ró¿nego rodzaju stronach zakupów grupowych. Ostatnio sprzedawali karnety na gruponie wiêc to te¿ mo¿e byæ powód.

Tak potwierdzam sam by³em niemal zmuszony do zakupu paru sztuk;),po okazyjnej cenie ale nieza³apa³em siê tylu by³o chêtnych.
strukol
Nawi±zuj±c do zakupów grupowych to polecam filmik:

http://tvnplayer.pl/programy-online/zawody-24h-odcinki,309/odcinek-12,groupon,S01E12,4650.html

Od razu mówiê, ¿e nie jestem zwolennikiem ani przeciwnikiem takiej formy zakupów, kilka razy trafili¶my z ¿on± na fajne "zakupy" ale kilka razy te¿ siê naciêli¶my.
Elavi
Niedostêpne poza Polsk± :(
strukol
Elavi-skoro poza Polsk±, zatem nie dotyczy Cie zbiorowe zakupowanie w PL :) nie musisz siê stresowaæ :).
Ca³owanie w rêkê nagiej kobiety jest strat± czasu.
-Charles Spencer Choplin
Elavi
Mo¿e i poza Polsk±, ale nadal siê interesujê co w sejmie i trawie piszczy ;)
maRUDA
Po tanecznym koñcu tygodnia, tanecznym krokiem wchodzimy w nowy tydzieñ, który mam nadziejê, ¿e dla wszystkich up³ynie w tanecznym nastroju!

Dlaczego tak tañczê?
Ano tym razem grupk± z forum (i nie tylko...) spotkali¶my siê w jednym z wroc³awskich klubów, w gor±c± sobotni± noc i tañczyli¶my do bia³ego rana!
Akumulatory szczê¶cia na³adowane na najbli¿sz± przysz³o¶æ wiêc i do SAUNY w najbli¿sz± ¶rodê zapraszam ¶piewaj±co!

Wierzê, ¿e roztañczony nastrój utrzyma siê d³uuugo!

Nowi do³±czajcie, starszyzno przybywaj!

SKY godz. 19.30
Turysta
Kole¿anka w wybornym humorze i bardzo dobrze :).

Po ostatniej relacji z pobytu to znaczy spora frekwencja, obrzucanie siê kulkami, brak wolnych le¿aków w pokoju wypoczynkowym a co najwa¿niejsze brak zni¿ek dla "seniorów" - niestety z przykro¶ci± muszê odmówiæ, jeszcze nie w tym tygodniu. Ale dobrej zabawy to wszystkim ¿yczê!

PS
Co¶ ostatnio przesz³a mi ochota na czêste (co najmniej raz na tydzieñ) saunowanie...
Ale najwazniejsze, ¿e moje ogniwa w akumulatorach wci±¿ s± na³adowane ;).
max37_i_3
No prosze jaki wysmienity nastroj widze u naszej prezesowej i to jesienna pora :).
Uchyl rabka spodnicy, wroc, tajemnicy :) i napisz a gdzie i z kim tak wysmienicie sie bawilas.
Ja postaram sie być w srode ale nie obiecuje że dam rade dojechac na czas.
strukol
Bêdzie coraz cia¶niej... :), ju¿ we wroc³awskich radiach pojawi³y siê reklamy z promocyjn± zni¿k± dla studentów je¶li wykupi± karnety do koñca pa¼dziernika.
Ca³owanie w rêkê nagiej kobiety jest strat± czasu.
-Charles Spencer Choplin
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc