JESIENNE ¦RODY w saunie

Last updated on 10 years ago
Adalbert
No to na razie AQUA bez sauny zewnêtrznej:( Wykoñczy³ j± panuj±cy tam smutek...
maRUDA
Nie by³o tam znowu a¿ tak bardzo smutno...

Przy okazji, ¿e jestem ju¿ zalogowana, i ¿eby nie by³o, ¿e tak ca³kiem poza tematem piszê, to pragnê og³osiæ, ¿e kolejne ¶rodowe spotkanie w SKY o 19.30.

:)
Adalbert
maRudka ujrza³ bym z przyjemno¶ci± oblicze TWE, ale wyje¿dzam s³u¿bowo na Mazury we wtorek i wracam dopiero w pi±tek noc±. Mam nadzieje nadrobiæ te nieobecno¶ci, bo brak mi waszych roze¶mianych twarzy:D
maRUDA
Spokojnie Adalbert, ja nigdzie siê nie ruszam i planujê bywaæ co ¶rodê w wiêkszym lub mniejszym gronie wiêc wbij siê w pasuj±cy Ci termin :)
ckwrc
Nie zaniedbujcie forum ogólnopolskiego, mi trochê nie na rêkê tamtego kalendarza teraz uzupe³niaæ skoro nie mogê siê w ¶rody pojawiaæ.
maRUDA
Hej, hej!
Czy wszyscy tu zapomnieli, ¿e jutro ¦RODA???

Nie wiem jak reszta ale ja z przyjemno¶ci± spêdzê 1,5 godz. w saunie!

Trzeba gdzie¶ spalaæ jesienne zapotrzebowanie na czekoladê, trzeba odnale¼æ trochê ciep³a w te ponure dni, trzeba pobyæ razem i umiliæ sobie codzienno¶æ!

Zatem wszystkich ³akn±cych ciep³a i towarzystwa zapraszam, jutro nie oszczêdzamy na ogrzewaniu!

October musi byæ fest!

19.30 SKY!
gucior
Hej,hej!!My jutro tak¿e wybieramy siê do SKY i chêtnie skorzystamy z zaproszenia do towarzystwa.Do zobaczenia!
maRUDA
Oooo rany, jak dobrze! Choæ do równowagi daleko mi³o, ¿e kto¶ wzmocni grupê kobiet!

Fantastycznie!
max37_i_3
Ja te¿ zamierzam byæ ale raczej przechylê szalê na mêsk± czê¶æ. No có¿. Przepraszam maRuda ¿e nie jestem kobiet± :)
Adalbert
Postaram siê tê wagê uzupe³niæ po stronie M, ale maRudka da sobie i z tym radê. Nie w ilo¶ci, ale w jako¶ci si³a:@
strukol
Chcia³em siê dzi¶ pojawiæ w SKY i poznaæ Was, ale dopad³o mnie przeziêbienie i kaszelek, do licha... do nastêpnego
laspaw
Mnie te¿ dopad³o przeziêbienie i katar. Mam nadziejê, ze jak siê porz±dnie wygrzejê to mi przejdzie :)
Adalbert
Sauna nie jednego wyleczy³a. A po niekoniecznie trzeba od razu na dworek... Do³±cz STRUKOL, a przekonasz siê o leczniczym dzia³aniu naszego towarzystwa:@
strukol
nooo w to, to nie w±tpiê, ale mêczy mnie kaszel zatem bym Wam mocno przeszkadza³ :(
Elavi
strukol, sauna jest najlepsza na kaszel, katar, itp. To dzia³a jak wyle¿enie pod ko³dr±.
strukol
nooo tak, a cisza i Wasz spokój i relaks, nie chcê byæ od razu ¼le zapamiêtany:|
Elavi
Oj tam od razu ¼le zapamiêtany. Najwy¿ej wygoni± Ciê do innego pomieszczenia :D ¯artujê.. :D
ckwrc
Jaki spokój ? :D
max37_i_3
Dzisiaj frekwencja w SKY by³a imponuj±ca, kilka minut przed ceremoni± ju¿ nie by³o gdzie usi±¶æ. Nie wiem czy to skutek spalonej sauny zewnêtrznej w aqua czy mo¿e bardziej jesiennej, deszczowej pogody. Tak czy owak kameralno¶æ sauny w SKY zaczyna przechodziæ do lamusa i chyba trzeba siê zacz±æ przyzwyczajaæ do stanu znanego z Aqua...
ckwrc
Sky siê sporo reklamuje, WPW te¿ nie pró¿nuje w antyreklamie to jest i efekt ;) A jak proporcje?
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc