JESIENNE ¦RODY w saunie

Last updated on 10 years ago
Turysta
Mamy kryzys wiêc Zarz±d naszego Klubu próbuje oszczêdziæ gdzie i na czym siê da. ;)
Mo¿liwe, ¿e ten rodzaj atrakacji bêdzie odbywaæ siê rzadziej ni¿ raz w tygodniu - mo¿na ustaliæ "ruchome" terminy /niekoniecznie w ¶rody/ co nie znaczy (przynajmniej dla mnie), ¿e sauny posz³y ca³kowicie w odstawkê.
Trudno siê nie zgodziæ, ¿e soboty z rana /w tygodniu jeszcze lepiej ale ma³o kto mo¿e/ to bardzo dobry termin.
maRUDA
To mo¿e jeszcze ja jako by³a inicjatorka tych spotkañ wypowiem siê w kwestii spotkañ w ¶rody...

Rzeczywi¶cie nasze ¶rody posz³y trochê w odstawkê a to ze wzglêdu na podjêcie przeze mnie decyzji o zakoñczeniu regularnego chadzania na sauny. Nikt inny chyba nie chce przej±æ inicjatywy wiêc musimy poprzestaæ na og³oszeniach w HOT-ach i comiesiêcznej sobocie.

Nie bardzo te¿ wiem czym (o ile w ogóle siê da) to zast±piæ.
Spotkania w knajpach - s³abe to na cotygodniowe akcje.

Z 2 strony nie mo¿emy straciæ tego co zbudowali¶my - czyli fajnej paczki, sporej grupy osób o podobnym podej¶ciu do wielu spraw i poczuciu humoru.

Niebawem ciep³e dni a wtedy czê¶ciej bêdziemy zgadywaæ siê na wspólne opalanie, rowery, bieganie czy cokolwiek innego.
Adalbert
maRUDKA skarbie ju¿ siê nie mogê doczekaæ ciepe³ka i wypadów na nagie k±piele. Ale dzi¶ korzysta³em z uroków zimy w Zieleñcu przy okazji s³u¿bowego wyjazdu. Warunki wspania³e, duzo ¶niegu, stoki przygotowane. No normalnie CACY!!!!!!
Turysta
Hmmm... Kalendarz wydarzeñ "nieco" siê zdeaktualizowa³ przez to, ¿e zimowe spotkania w w¦RODYku
tygodnia podupad³y nieco. Nie ma chêtnego/chêtnej na kontynuacje tematu?
Temat sobotnich spotkañ w Aqua 'pilotuje' szanowna nimfa - ok, ale w tygodniu przynajmniej dwa razy w miesi±cu te¿ fajnie by³oby wspólnie posaunowaæ...
wroclove
Tak tak nie samym chlebem cz³owiek ¿yje. Trzeba pomy¶leæ i na nastêpn± srodê co¶ zmontowaæ.
maRUDA
Ja to siê wczoraj odnale¼æ nie mog³am i z tego wszystkiego o 21 spaæ ju¿ posz³am!
¦roda bez sauny to ¶roda stracona! :(
Piszecie, pytacie o te spotkania, znakiem czego jest potrzeba! A jak jest potrzeba to i rada musi znale¼æ siê.

Informujê oficjalnie, zobowi±zujê siê i zaklinam, ¿e w kolejn± ¶rodê, 23.01 staropolskim obyczajem ;) skrzykniemy siê w której¶ z wroc³awskich saun.

Ja ju¿ przebieram nó¿kami i doczekaæ siê nie mogê :)
Adalbert
Widzê ¿e SZEFOWA ( cytujê Maxa ), ta drobna osóbka znowu trzyma wszystko w gar¶ci i nie pozwoli siê nam zanudziæ w domowych pieleszach... Tak trzymaj skarbie, a mam nadziejê na powrót na ³ono jako ten syn marnotrawny... Przytulisz mnie aby do... i pozostawiê tu niedomówienie:)
maRUDA
A poka¿ no mi siê tylko na saunie Adalbert to utulê, utulê mi³ego kolegê :)
Jeszcze nazywaj mnie drobn± osóbk± i skarbem a zakochaæ siê gotowam ;)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc