JESIENNE ¦RODY w saunie

Last updated on 10 years ago
max37_i_3
ok. to zostawmy ju¿ tak jak jest.
Turysta
£owco gwiazdek /nie tylko tych z nieba/ - proponujê siê zarejestrowaæ na nowej stronie - coraz wiêcej mamy u¿ytkowników - a nie maciæ mi tu dyskusjê off topic! No, ¿ywo :)
maRUDA
Ufff, w koñcu uda³o mi siê znale¼æ w±tek jesienny...

Oczywi¶cie jest w nim jak najmniej o jesiennym saunowaniu wiêc od przysz³ego tygodnia umawiajmy siê ju¿ tutaj na spotkania. Wakacje definitywnie zakoñczy³y siê, nie da siê zaprzeczyæ a ostatni forumowy urlopowicz, nasz Turysta wróci³ z gór wiêc mamy komplet na miejscu!

I tylko Elavi i ckwrc brak! ;(

Pyta³am o sugestie co do godzin i dni spotkañ ale ma³o kto wypowiedzia³ siê wiêc pozostaj± bez zmian? Kontynuujemy ¶rody?

Miejsca zamiennie: SPA, SKY lub AQUA.

W³a¶nie... dawno w SPA nie byli¶my... Tylko tam ¶rody kobiece... Co¶ pokombinujemy...
ckwrc
Komplet? O nas to ju¿ nikt nie pamiêta widzê ;(
maRUDA
No jak to nie!? Nie wspomnia³am o Was? Niemo¿liwe... Przeczytaj dok³adnie Wink
max37_i_3
Czy¿by¶ maRuda powiela³a mój numer z edycj± postu zaraz po odpowiedzi na niego? Nie³adnie, oj nie³adnie. Piek³o bêdzie jak nic!

Ja w przysz³ym tygodniu koñczê tenisa wiêc mogê ewentualnie przenie¶æ saunê na wcze¶niejsze godziny. Wtorki i Czwartki mi odpadaj±, i co drugie Pi±tki tak¿e.

A gdzie jest owe miejsce okre¶lone przez maRudê jako SPA?

@ckwrc o Was zapomnieæ? W ¿yciu :)
ckwrc
wroclaw80
Proponujê zamiennie. Mo¿na w SPA w poniedzia³ki na 18:30?
AQA i SKY w ¶rody godz 18:30.

Terminy poniedzialkowie srodowê pozwol± byæ elastyczne dla Naszych ludków!
nimfa_5
Skoro wakacje siê skoñczy³y. Ponawiam pytanie tutaj: Czy kto¶ ma ochotê i czas do³±czyæ do mnie w sobotê w Aqua?

Pliss;) lito¶ci dla doje¿d¿aj±cych z poza Wroc³awia:)
nimfastycznie
Turysta
Zgadzam siê z przed przedmówc± i proponujê pozostaæ przy ¶rodach zamiennie AQUA/SKY po co zmieniaæ dni skoro w¦RODYdku tygodnia doskonale siê przyjê³o?
Podobnie ze wSPAnia³ymi wtorkami, by³bym za pozostawieniem tego terminu, no ale brak Szanownego Maxa mo¿e byæ (i chyba bêdzie) bardzo odczuwalna dla naszej grupy choæ je¶li przepadnie mu jeden wtorek miesiêcznie to jako¶ prze¿yje tê stratê ;). A je¶li nie to mo¿e wSPAnia³e poniedzia³ki jak sugeruje wroclaw80?

@nimfa_5
Ja mam do wykorzystania darmow± wej¶ciówkê do Aqua na ca³y dzieñ ale najbli¿sza sobota wybitnie mi nie pasuje. Wykorzystam j± pewnie w bardziej niesprzyjaj±cej aurze...
maRUDA
Zaraz, zaraz.
Jak zamiennie? To musz± byæ jakie¶ jasne, sta³e regu³y, grafik czytelny dla wszystkich. Bo chyba nie my¶licie o poniedzia³kach i ¶rodach???
Rozwa¿yæ te¿ trzeba soboty dla dojezdnych ale ja mogê zagwarantowaæ sta³± obecno¶æ tylko w jednym terminie. A w weekendy nie mogê bywaæ wcale. 2 x w tygodniu wpisane w mój sta³y, cotygodniowy grafik to ju¿ za du¿o.

A teraz jestem w³a¶nie PO saunie, mi³o zrelaksowana, wyciszona po szalonym dniu. Zebra³a siê nas symboliczna garstka ale spotka³am znajome twarze i poznali¶my cichego forumowicza wiêc mamy kolejnego NOWEGO, który zapewne co jaki¶ czas bêdzie do³±cza³.
I jeszcze jedno - najfajniejsze w SKY s± pogaduchy i wyg³upy z prowadz±cymi ceremonie i ABSOLUTNY ZAKAZ MILCZENIA! Wink
Turysta

Quote

maRUDA napisa³(a):
Jak zamiennie? To musz± byæ jakie¶ jasne, sta³e regu³y, grafik czytelny dla wszystkich. Bo chyba nie my¶licie o poniedzia³kach i ¶rodach???


Zamiennie mia³em na my¶li (nie wiem co inni na to) RAZ w tygodniu SKY (¶roda), w kolejnym tygodniu AQUA (¶roda), a w nastêpnym powiedzmy SPA (poniedzia³ek). Tak dla odmiany, ¿eby siê nie znudzi³y miejsca ci±gle te same...
Zreszt± w wakacyjne ¶rody nie tylko w Aqua spotykli¶my siê, no nie? Czy nie bêd± to sta³e regu³y?
maRUDA
A to to pewne, ¿e miejsca zmieniaæ siê bêd±. Tylko SPA w ¶rodê odbyæ siê nie mo¿e bo to kobiecy dzieñ tam.
Bardziej ni¿ o miejsce chodzi³o mi o dni i godziny... Mo¿e naj³atwiej bêdzie zostawiæ to tak jak jest - skoro co¶ dzia³a to po co zmieniaæ - i tak wszystkim nie dogodzimy... Zawsze znajdzie kto¶ komu nie pasuje... Starszyzna z forum ju¿ wpisa³a w swoje grafiki ¶rody wiêc kontynuujmy t± zasadê.

Szybko sprawê rozwi±za³am... Post temu rzuci³am pomys³em/problemem - po krótkim namy¶le i praktycznie 0 dyskusji stwierdzam, ¿e tak jak jest jest dobrze :) Ale 3 wpisy pyknê³y... ;)
max37_i_3
My¶lisz Turysta ¿e kto¶ spamiêta te regu³y? Ja ju¿ mam z tym problem ale mo¿e to kwestia wieku :). Jasne ¿e prze¿yjecie beze mnie wtorki (niektórzy zapewne nawet odetchn± :)) i nie widzê przeszkód ¿eby¶cie swoje wej¶cia uk³adali specjalnie pode mnie. Ja swój grafik jasno i czytelnie przedstawi³em w wakacyjnych ¶rodach (albo w krêglach), jak przypasuje to bêdê a jak nie przypasuje to ....brawo bystrzaki...nie bêdê :).

Nimfa ja bym skorzysta³ z zaproszenia, tym bardziej dwukrotnego ale mam wyjazd w pi±tek po pracy i wracam prawdopodobnie w sobotê wieczorem.

Zgadzam siê z maRud± atmosfera w SKY jest zupe³nie inna od Aqua. Z czego to wynika? Ludzi inni, normalne podej¶cie? Nie do¶æ ¿e ludzie normalnie potrafi± ze sob± po¿artowaæ to jeszcze obs³ugê tak¿e mo¿na bez ¿adnych oporów w te ¿arty wci±gn±æ. Ja tam wole taki relaks oparty na u¶miechu i ¿arcie ni¿ na grobowej ciszy.

Sauna SKY rulez!!
kocha
Wci±gn±æ i rozbawiæ, zgadzam siê z Maxem, odno¶nie jako¶ci w szeroko rozumianym saunowym znaczeniu SKY nie ma sobie równych. Aqwa to masówka, nastawiona na przerób a nie na finalny efekt w postaci zadowolonych klientów.
Odno¶nie grafiku to popieram propozycjê ustalenia kilku potencjalnych spotkañ w tygodniu, przy czym ¿elaznym terminem jest dla mnie ¶roda wieczorem. Ten jeden lub dwa dodatkowe ustalone dni mog± spowodowaæ, i¿ osoby którym w danym tygodniu nie przypasuje ¶roda bêd± mog³y liczyæ, i¿ w innym dniu spotkaj± siê z kim¶ z grupy w innym miejscu, przecie¿ kto¶ mo¿e mieæ chêæ odpocz±æ w SPA czy WPW. Dlatego s±dzê, ¿e warto wpisaæ w grafik dodatkowy/e terminy aczkolwiek pierwszeñstwo dla ¶rody w du¿ej wie¿y.
Turysta
Ale¿ "skomplikowa³em" wam regu³y, no kurczê... powieli³em zdanie wroclaw80 i tyle.
¦rody bez zmian ale SPA wiadomo, ¿e musi byæ w innym dniu, by³y wSPAnia³e wtorki, mog± byæ tak¿e inne dni.

Podzielam wasz entuzjazm co do SKY Tower, ale ja nie jestem "benefitowcem" wiêc skorzystam rzadko, jak bêdzie przed³u¿ona promocja na kolejne miesi±ce z chêci± do³±czê.

A korzystali¶cie w Aqua w zimie podczas mrozu takiego powiedzmy -10C? Ceremonia zapachowa a potem
sch³odzenie w baseniku - ¶wietna sprawa. W SKY czy SPA mo¿na o tym zapomnieæ. Ka¿dy z wymienionych
obiektów ma swoje wady i zalety.
maRUDA
Je¶li o cenach mowa, to teraz utrzymuj± promocyjne stawki.
Co¶ oko³o 16 z³ kosztuje godzina. To benefitowcy s± kopani ze swoj± dych± do dop³aty. Jest to mankament ale zalety przewa¿aj±.

Do aqua w³a¶nie mrozy i ¶niegi mnie ci±gn±æ bêd±. Jeszcze nigdy tam w zimie nie by³am.
Adalbert
Jak unormuje mi siê sytuacja, osobi¶cie podyskutujê z Wami w Sky, ale wie¿a daje mi na razuie wiêkszy relaks i swobodê:@
Elavi
Proponujê wydlubaæ posty o tematyce Bani, do nowego tematu.
Turysta

Quote

Elavi napisa³(a):
Proponujê wydlubaæ posty o tematyce Bani, do nowego tematu.


Dziêki za przypomnienie bo szczerze mówi±c nie chcia³o mi siê d³ubaæ w postach...
Wracamy do w³a¶ciwego tematu.
You do not have access to view attachments
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc