JESIENNE ¦RODY w saunie

Last updated on 10 years ago
wroclaw80
Bêdê pierwszy :-) Z uwagi i¿ jest to ostatnia WAKACYJNA ¶roda saunowania rozpoczynamy w±tek jesienny!

Miejsce spotkañ do ustalenia AQAPARK lub SKY TOWER. Proponuje godziny spotkañ przesun±æ na 19.00-19.30 kwestia ustalenia (wspólnego) aby nie by³o ¿e sam narzucam ;)

Zawsze mo¿na na jeden dzieñ do Liberca na jesieñ wyskoczyæ
Adalbert
Masz racjê, chocia¿ ju¿ takie propozycje odno¶nie wcze¶niejszej godziny pad³y w ¶rodê w Sky Tower.
Turysta
Hola, hola nie tak prêdko - lato (przynajmniej to kalendarzowe) koñczy siê 23 wrze¶nia, co mi tu wyje¿d¿acie z w±tkiem jesiennym? ;)
Wrzesieñ to najlepszy miesi±c na urlop (przynajmniej dla mnie) a lato wcale nie musi byæ gorsze ni¿ w lipcu czy sierpniu. Poddaje pod g³osowanie propozycjê przed³u¿enia wakacyjnych/letnich ¶ród (chyba tak siê pisze) do koñca wrze¶nia B).
Adalbert
Bêdzie jak bêdzie, a ¶rody mo¿na nadal spêdzac w gronie znajomych w SKY lub AQUA zale¿nie od umówienia siê...;)
Adalbert
Dzieñ bez jaj jest dniem straconym...:o
Elavi
Proponujê zamkn±æ temat na czas do 23 wrze¶nia :)
wroclove
Tak lepiej brzmi wakacyjne, letnie ¶rody ni¿ jesienne.
Jest s³oñce, wiêc cieszmy siê latem.Jesieñ mi siê ¼le kojarzy chyba ¿e ta z³ota ale to i tak po 23-cim.
max37_i_3

Quote

wroclaw80 napisa³(a):
Bêdê pierwszy :-) Z uwagi i¿ jest to ostatnia WAKACYJNA ¦roda saunowania rozpoczynamy w±tek jesienny!


Idac za Twoim przyk³adem ja mogê za³o¿yæ temat zimowy :).
Proponuje daæ koledze minus 5 pkt za sztuczne podnoszenie swojego rankingu :P.
Jednak jak postawisz zimne i dobre (!) bro to jestem w stanie odst±piæ od swojego postulatu.
maRUDA
Fajne jest to punktowanie, podoba mi siê idea!
Zacz±³ siê wy¶cig po gwiazdki i statusy na forum, to mo¿e rzeczywi¶cie system punktowy motywowa³by do poprawno¶ci i uporz±dkowa³by standardy pisania na forum.

W±tek przedwczesny, popieram. I wnoszê o wymy¶lenie pogodniejszej nazwy na sezon zimowy, niezwi±zanej z por± roku.
max37_i_3
Ta idea dobra tylko na wykonanie trzeba bêdzie czekaæ.
Na innych forach jest opcja oceny postów przez innych u¿ytkowników. Taka ³apka w górê lub w dó³. Mo¿e i dziecinada ale jak¿e by³oby mi³o komu¶ dac minusa :)

Dalej zostaje otwarty temat znalezienia fundatora przez Aliena :P. A wiadomo bez fundatora punktów nie wymienimy na gifty.
wroclaw80
To ja ju¿ nie postuje lepiej. Nie bêdê siê nara¿a³ na forum :-)
To mój ostatni POST.Mogê pozostaæ w roli obserwatora i niezdobywaj±cego gwiazdek i rozg³osu
max37_i_3
Za "niepostowanie" zdobêdziesz wiêcej ujemnych punktów ni¿ za "postowanie".
Wiêc siê zastanów lepiej :)

Alien a sk±d wiesz ¿e ju¿ nie zdoby³e¶ :) .
Nic nie bêdzie.

W zasadzie to dawno siê Robert nie wypowiedzia³ bo to g³ównie jemu jako administratorowi i w³a¶cicielowi witryny powinno zale¿eæ na ilo¶ci odwiedzaj±cych i ruchu jaki generuj±.
A tymczasem to tylko nieliczni wnosz± pomys³y, proponuj± usprawnienia a reszta co? Jeden czyta, drugi siê obra¿a, trzeci neguje ka¿dy pomys³ nie wnosz±c nic dodatniego.

Ja wiem ¿e integracja ma polegaæ na wyj¶ciu z domu i ³a¿eniu nago po lecie, ³±ce i innych krzakach ale jedno drugiemu nie szkodzi. Kreatywno¶ci trochê i chêci do rozruszania tego skostnia³ego forum by siê co niektórym przyda³o.
Adalbert
Max jeste¶ niezwykle twórczy i to w³a¶nie napêdza niektórych do dyskusji, nastomiast sarkazm Aliena prowokuje forumowiczów do wysi³ku umys³owego (czêsto nie wiadomo o co mu chodzi) :o
max37_i_3
Alien jeste¶ tu ponad trzy lata a masz postów 319 czyli licz±c w du¿ym uproszczeniu oko³o 100 na rok. Ja swoj± aktywno¶æ na forum zacz±³em jakie¶ trzy, mo¿e cztery miesi±ce temu (wcze¶niej by³em czytaczem) i ju¿ mam Twój roczny wynik.
Wiêc pisanie ¿e jeste¶ tu ju¿ kilka lat raczej ma niewielki wp³yw dla rozwoju tego forum. Masz racjê punkty zmieni± niewiele ale brak aktywno¶ci jeszcze mniej. Wiêc wnoszê tezê ¿e to forum jest skostnia³e tak¿e dziêki Tobie.

W³a¶nie, wystarczy pomy¶leæ i ...co¶ zaproponowaæ nowego. ¶mia³o :)
Elavi
Proszê przypomnieæ kto to jest moderatorem i powinien trzymaæ w ryzach posty w konkretnym temacie? Jak pogaduchy to do tematów o pogaduchach, a nie o saunie w ¶rodê.
max37_i_3
Masz racjê Elavi! Lekko siê to rozjecha³o.
Adalbert
Alien masz racjê: WYSTARCZY POMY¦LEÆ!!!!
maRUDA
No powaga, mamy lekko mówi±c niez³y ba³agan w ka¿dym w±tku - ale ja nie znam standardów, jak to bywa na innych forach. Dziêki kilku w±tkom, w których mo¿na pogaduchy uprawiaæ - 100 komentarzy w 3 dni mo¿na trzasn±æ. 100 komentarzy w stylu "yhy, zgadzam siê z przedmówc±" itp.

Na nowym forum w zak³adce O NAS mamy ZASADY U¯YTKOWANIA (rzetelnie przygotowane - gratulujê dobrej pracy) i to ju¿ s± jakie¶ ramy (soj± drog± dok³adnie je przeczyta³am i je¶li nadarzy siê okazja wypowiedzieæ siê na ich temat zrobiê to ale to na nowym forum) to dlaczego by nie ustaliæ zasad w³a¶nie kto kiedy w jakich okoliczno¶ciach otwiera nowe tematy i gdzie mo¿na sobie pogaduszki pisaæ?

wroclaw80 - bez fochów proszê, nie przystoi tak du¿emu i na stanowisku mê¿czy¼nie ;)
max37_i_3
Nie chodzi o potwierdzenie wiarygodno¶ci bo nie mam podstaw Ci nie wierzyæ. Chodzi o nie negowanie ka¿dego pomys³u a je¿eli ju¿ jest tak strasznie do bani to na miejsce nale¿a³oby zaproponowaæ co¶ co jest lepsze :) .

Sam pewnie te¿ nie raz negowa³em bez podania alternatywnego pomys³u ale my¶lê ¿e rekompensujê to nowymi pomys³ami :)

Ok. Ba³agan mamy ale jak od tego uciec? Za³o¿y³em w±tek na temat zasad przyjêcia nowych u¿ytkowników i niewielu napisa³o co¶ na temat :).

Turysta jak to odseparowaæ tak ¿eby w±tek dotyczy³ tematu ale te¿ zostawiæ dyskusjê ¿eby mia³a sens tzn. zawiera³a pierwszy wpis?
Turysta
Alien IICR to chyba pi±ty lub szósty Twój nick, ale te 600 postów to z grubsza przesadzone, byæ mo¿e z shoutboxem, który regualarnie kasujesz jakby¶ "pali³ mosty za sob±" i z uwzglêdnieniem lekkiego "po¶lizgu" by³by¶ a w³a¶ciwie to jeste¶ najlepszym ³owc± gwiazdek! Moje gratulacje :).
Tylko co z tego wynika dla nas poza tym, ¿e jeste¶ fajnym dyskutantem i mi³o siê z Tob± rozmawia?

@max37 mogê przenie¶æ niezwi±zane posty z tematem do innego teamtu ale nie wiem czy dyskusja siê nie rozjedzie i znów bêdzie "larum" na mnie. Proponuje by dyskutanci sami siê trochê kontrolowali - gdzie pisz± itd, to tak na przysz³o¶æ. :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc