Rozbudowa saunarium w Aqua

Last updated on 7 years ago
Elavi
Jakimi innymi atrakcjami? S± jeszcze jakie¶ og³oszone? Opowiadaj :D
wroclove

Quote

Elavi napisa³(a):

Fajnie, ¿e buduj± ciep³y basen na zewn±trz no i 11-st± saunê w obiekcie! :D

Tak ostro ju¿ pracuj± nad kolejnymi przyjemno¶ciami w aqua.
Elavi
Fajnie, ¿e buduj± ciep³y basen na zewn±trz no i 11-st± saunê w obiekcie! :D
Highlander

Quote

wroclove napisa³(a):
Ale mo¿esz zdradziæ gdzie bêdzie zio³owa bo nie wiem.

Tam gdzie by³y kibelki i 3 gabinety masa¿u, ko³o jacuzzi.
wroclove

Quote

Highlander napisa³(a):

Quote

wroclove napisa³(a):
Koniec stycznia min±³;) i nawet luty :) i co¶ tam po 3 latach bêdzie nowego :D

http://www.strefabiznesu.gazetawroclawska.pl/artykul/w-ogrodzie-saunowym-wroclawskiego-aquaparku-powstanie-odkryty-basen

Przegapi³e¶ powiêkszenie ogrodu i saunê ziemna Korsu?
A niebawem otwarcie sauny wewnêtrznej zio³owej.

Nie nie nie przegapi³em tylko tak mi miesi±ce pasowa³y;) i post o francuskim brzmieniu :)
Ale mo¿esz zdradziæ gdzie bêdzie zio³owa bo nie wiem.
Highlander

Quote

wroclove napisa³(a):
Koniec stycznia min±³;) i nawet luty :) i co¶ tam po 3 latach bêdzie nowego :D

http://www.strefabiznesu.gazetawroclawska.pl/artykul/w-ogrodzie-saunowym-wroclawskiego-aquaparku-powstanie-odkryty-basen

Przegapi³e¶ powiêkszenie ogrodu i saunê ziemna Korsu?
A niebawem otwarcie sauny wewnêtrznej zio³owej.
wroclove

Quote

Elavi napisa³(a):

Nowa sauna infrared oraz co¶ jeszcze. Wszystkiego dowiemy siê pod koniec stycznia.

Wiêcej Tu:
http://www.tuwroclaw.com/wywiady,to-co-w-przyszlosci-powstanie-w-aquaparku-nie-bedzie-juz-zwiazane-z-woda,wyw4-2408.html

Koniec stycznia min±³;) i nawet luty :) i co¶ tam po 3 latach bêdzie nowego :D

http://www.strefabiznesu.gazetawroclawska.pl/artykul/w-ogrodzie-saunowym-wroclawskiego-aquaparku-powstanie-odkryty-basen
lukaszk
Wg. mnie to w³a¶nie takie osobniki robi± chlew. Nie wiedz± co jak i po co a siê pchaj±. (to te¿ widaæ po strojach k±pielowych - basenowicze spêdzaj±cy weekend w WPW, przychodz±cy z ciekawo¶ci). Teraz masz dobry okres na obserwacje(urlopy) - frekwencja na obiekcie wysoka, na parkingu ciê¿ko o miejsce wczoraj by³o. I co¶ Pañ du¿o by³o :)
ckwrc

Quote

lukaszk napisa³(a):(...)
Dla mnie to tylko kolejni spacerowicze i gapie którzy wejd± na 2 minuty pogadaj± w ¶rodku i wyjd±.


Wy chyba naprawdê macie jakiego¶ strasznego pecha lub trochê przesadzasz ;)
lukaszk

Quote

Elavi napisa³(a):

Wszystko co jest tam napisane, to jest o WPW. S± zaledwie dwa zdania o nowo¶ciach w saunarium.
Je¶li chodzi o infrared, to akurat spoko, mo¿e kobiety w ci±¿y siê pojawi±. Ciekawe co bêdzie t± reszt± o której mowa.


Z t± ci±¿± to jaki¶ ¿art ? Podgrzewanie wód p³odowych jako¶ dobrze wp³ywa ? Wole swoje dziecko nie gotowane :)
http://dzieci.pl/kat,1033567,title,Czy-mozna-korzystac-z-sauny-podczas-ciazy,wid,14823724,wiadomosc.html?smgputicaid=611eda

http://www.zapytajpolozna.pl/ciaza/uroda/korzystanie-z-sauny-w-czasie-ciazy.html

Co do rozbudowy - jak komu¶ potrzeba to ok (nam starcza to oc jest). Dla mnie to tylko kolejni spacerowicze i gapie którzy wejd± na 2 minuty pogadaj± w ¶rodku i wyjd±.
wroclove
Ciekawe ciekawe co tam jeszcze wybuduj±?
A mo¿e to bêdzie jaka¶ alternatywa dla aqua?
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1073568,wroclaw-tak-bedzie-wygladal-basen-przy-wejherowskiej-drugi-aquapark-zobacz,id,t.html
Yupiter
otwiera³em na telefonie i strona wygl±da³a ca³kiem inaczej ni¿ na komputerze.
Nic konkretnego nie pisz± wszystko w fazie projektów. Du¿o pomys³ów ciekawe jakie zrealizuj± . Na razie brzmi jak be³kot polityków przed wyborami...
Elavi
Wszystko co jest tam napisane, to jest o WPW. S± zaledwie dwa zdania o nowo¶ciach w saunarium.
Je¶li chodzi o infrared, to akurat spoko, mo¿e kobiety w ci±¿y siê pojawi±. Ciekawe co bêdzie t± reszt± o której mowa.
Yupiter
Dziwny ten link. Wy¶wietla mi sie ca³a masa informacji ale nic o Wpw. O co kaman?
Elavi
Nowa sauna infrared oraz co¶ jeszcze. Wszystkiego dowiemy siê pod koniec stycznia.

Wiêcej Tu:
http://www.tuwroclaw.com/wywiady,to-co-w-przyszlosci-powstanie-w-aquaparku-nie-bedzie-juz-zwiazane-z-woda,wyw4-2408.html
Alien
No tak... mam inne do¶wiadczenia. Na dziesiec ludków w saunie kamiennej, tej "starej" tylko ja siedze jak boski turecki, przyzwoicie na reczniczku pod pupcia i pod stopami. Reszta owinieta w ró¿nego rodzaje szmatki typu frote i prze¶cieradla a pod spodem... bermudy i stroje k±pielowe.
A w pomieszczeniu schladzania, przy prysznicach, na delikatna sugestie ze nalezy zmyc wypociny przed wejsciem do malego baseniku... spotykam sie z agresja. Nie pomaga promienny usmiech, fasio jest zagniewany i dalej agesywny.
Inna sprawa... trzaskanie drzwiami przy wejsciu do sauny finskiej i obok do tej... nie wiem jak sie nazywa ale tej "starej" kabinki. Trzaskaja tak, jak by pierwszy raz spotkali sie z takim wynalazkiem jak drzwi. Moze w domku snopek siana wystarcza. A moze koza zjadla?
Czasem mam wrazenie ze zaczynaja dominowac zawstydzeni i zakompleksieni tekstylni z... przewaga kobiet. Na nasze szczescie wnosimy w to srodowisko i ten "tlum" nieco luzu i ¶wie¿ego powiewu, na nasze ciala.
Turysta
Hmm... ciekawe to podej¶cie co poniektórych osób...
Wczoraj te¿ wyskoczy³em do Aqua no i powiem, ¿e by³o ró¿nie czyli 'amplituda' w ca³ym zakresie.
Wiadomo, ¿e w oczy rzucaj± siê osoby wyró¿niaj±ce, a by³o takich kilka. W nowej parowej para tekstylnych widz±c samych golasów wewn±trz (zabawi³a mo¿e minut dwie) szybko wysz³a, na ceremoniach czy pod prysznicem sytuacja powoli zmierza do normalno¶ci. Oczywi¶cie, ¿e jeszcze daleko ale poprawê wiadaæ, widaæ.

"Je¶li wlaz³e¶ miêdzy kruki musisz krakaæ jak i one" - kwestia czasu i bêdzie tak, ¿e tekstylni w saunach bêd± policzalni na palcach jednej rêki. Nie ma innej opcji sami siê przekonaj±, ¿e bez strojów ³atwiej i d³u¿ej wyciskaæ poty ani¿eli owiniêty w rêcznik niczym beduin szukaj±cy oazy gdzie¶ na pustyni...

A nawi±zuj±c do tematu to cieszê siê, ¿e wkrótce spalona kilosauna po odbudowie do³±czy do reszty i naprawdê saunarium zmienia siê na du¿y plus. Do tego dosz³y "stoliczki" na zewn±trz w lecie bêdzie fajowo. Obiekt naprawdê ro¶nie i tylko szkoda, ¿e "noce dla naturystów" nie wypali³y bo miejsce ¶wietne. No có¿ mo¿e to jeszcze nie koniec marzeñ.. albo raczej ¿yczenie na Nowy Rok? :)
max37_i_3
Mimo wszystko ¼le mi z tym :(.
Tym bardziej ¿e byli¶my tak¿e wczoraj i znowu to zrobi³em :P

Ale i tak pewna parka przebi³a mnie - on w bermudach po kolana a ona w stroju k±pielowym paradowali po wszystkich saunach po kolei. W nowej parowej ona o dziwo wiedzia³a do czego s³u¿y w±¿ (szkoda ¿e przespa³a lekcje gdzie by³o omawiane ¿e strój zostawiamy w domu) wiêc sp³uka³a ³awkê i usiad³a. Odpowiadaj±c na liczne pytania odpowiadam ¿e usiad³a w stroju. Za chwilê wszed³ On w swoich piêknych bermudach. Ale to by³o jeszcze nic.

Siedzimy sobie w d¿akuzi ju¿ po saunie i prysznicu a tu wychodzi z sauny ona i ³aduje siê po schodkach do wody jak gdyby nigdy nic. Jak wó³ tablica ¿e zakaz wchodzenie w strojach no ale widaæ literki by³y za ma³e.
My (+ jeszcze jeden u¿ytkownik) zwracamy uwagê ze w strojach siê nie wchodzi. No i co us³yszeli¶my? Kto¶ zgadnie? Us³yszeli¶my ¿e ... ona siê tylko op³ukaæ wesz³a i ju¿ wychodzi.

No i jak tu byæ spokojnym ??
Oby Nowy rok by³ pod tym wzglêdem lepszy. Tego sobie i Wam wszystkim ¿yczê :)
Turysta

Quote

max37 napisa³(a):
I co mnie zaskoczy³o to wy³±czony prysznic przy basenie. Wyszed³em rozgrzany, chcia³em siê przed zanurzeniem op³ukaæ a tutaj wody niet. Niestety przyznam siê bez bicia ¿e skoczy³em do wody nie op³ukawszy siê. Wiem, wiocha straszna :(


Typowa sytuacja w Aqua.
Jak temperatura na zewn±trz wynosi nie wiêcej ni¿ +5C prysznice przy basenie zewnêtrznym s± 'off'.
Wracaæ do wewn±trz by siê sch³odziæ nie ma sensu, tak¿e nie przejmuj siê - wiochy nie zaliczy³e¶ :)
max37_i_3
Wczoraj mieli¶my przyjemno¶æ odwiedziæ nowe sauny w WPW w godzinach 15-17 i wygl±da to bardzo fajnie. Niestety nowa parowa bardzo zimna, prawie wcale nie by³o tam pary. Na zewn±trz dwie osoby z personelu majstrowa³y co¶ przy elektryce wiêc pewnie jaka¶ awaria nast±pi³a. Szkoda bo musieli¶my przenie¶æ siê do starej parowej. Tam ju¿ by³o bardzo dobrze.

"Du¿a drewniana" przestronna i w sam raz na posiedzenie i zrelaksowanie siê. Osób oko³o 10 wiêc mo¿na by³o przebieraæ w wolnych miejscach niczym w przys³owiowych brukselkach.

Wiêkszo¶æ osób w saunach bez okryæ do¶æ swobodnie choæ Panie raczej niechêtnie pozbywa³y siê rêczników.

Niestety przegapiali¶my ceremoniê na któr± czekali¶my w "du¿ej drewnianej" i do g³owy nam nie przysz³o ¿e jest jeszcze "ma³a drewniana" w ogrodzie. Konstrukcja do¶æ ciekawa tylko ten s³up na ¶rodku mi jako¶ nie le¿y :). Szkoda ¿e droga do basenu do¶æ d³uga bo lekko ostyg³em zanim skoczy³em do wody. Mogli pomy¶leæ o innym ustanowieniu drzwi tak ¿eby wychodz±c mia³o siê basen na przeciwko.

I co mnie zaskoczy³o to wy³±czony prysznic przy basenie. Wyszed³em rozgrzany, chcia³em siê przed zanurzeniem op³ukaæ a tutaj wody niet. Niestety przyznam siê bez bicia ¿e skoczy³em do wody nie op³ukawszy siê. Wiem, wiocha straszna :(
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc