Si³ownia, p³ywalnia i inne sporty

Last updated on 9 years ago
Turysta
Parê razy w by³em na si³owni, nie le¿y mi "pakowanie" ale chêtnie bym skorzysta³ z p³ywalni.
Najchêtniej na AWF (Mickiewicza), ale gdzie indziej te¿ mo¿e byæ - oczywi¶cie w k±pielówkach jak by kto¶ w±tpi³? ;)
Turysta
Zapewne ja chyba nie mam predyspozycji... A bieganie nad morzem te¿ fajna rzecz.

P³ywalnia nie basen. Basen to masz w szpitalu jak le¿ysz na wyci±gu wtedy uprzejmym g³osem wo³asz: "Pani Basiu basen ale szybko" :)
maRUDA
A moze znajdzie sie tutaj poczatkujacy biegacz mieszkajacy na srodmiesciu, ktory zechce mi towarzyszyc w przygotowaniach do wroclawskiego maratonu? ;) Nie wiem jeszcze w ktorym roku pobiegne ale przygotowania trzeba zaczac tu i teraz!

Nie wiem jak to jest. Czy towarzystwo w bieganiu nie przeszkadza? Tacy zawodowcy to zawsze solo biegna ale gdzie mi do zawodostwa!

Kiedys spisalismy sie ze jest tu kilka osob z dzielnicy ale jakos sie rozeszlo towarzystwo. Tak wiec jesli jestes ze srodmiescia i jakims cudem marzysz o towarzyszu wspolnych biegow... To czekam na Ciebie!
arabeska
MaRuda, to mo¿e byæ co¶ motywuj±cego ;) Nowi ludzie, nowe znajomo¶ci, nowe motywacje:)
Chocia¿ ja ju¿ raz do takiej grupy nale¿a³am i niestety wymiêk³am po pewnym czasie i w maratonie nie wystartowa³am. Ale do trzech razy sztuka;)

http://www.sprawnestawy.eu/aktualnosci/artresan-active-tworzy-zespoly-milosnikow-biegania-w-pieciu-miastach-polski


No i z pewno¶ci± znów w marcu jak co roku ruszy kolejna edycja treningów sponsorowanych przez miasto pod has³em "I Ty mo¿esz zostaæ maratoñczykiem". Tak¿e MaRuda! do dzie³a!:)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
maRUDA
Dziêkujê arabeska! :)
Bardzo mi pomog³a¶!
Po jak± cholerkê ja sama organizujê sobie towarzystwo zamiast do³±czyæ do grup, które ju¿ istniej±?
Grupa Artresan Active chyba ju¿ nie robi zapisów bo formularza znale¼æ siê nie da na ich stronie, trafi³am natomiast na Stowarzyszenie PRO RUN.
Od zesz³ej niedzieli ruszy³a grupa pocz±tkuj±ca (ok. 15 osób )! Treningi 2 x w tygodniu:
niedziela 9.00-11.00 (³o zgrozo!) i czwartek 18.00-20.00
Start na pergoli Stadionu Olimpijskiego!

Sk³adka cz³onkowska 30z³ / m-c lub odci±gaj± z Benefita.

Jeszcze nie jest za pó¼no, ¿eby do³±czyæ do tej grupy, tak¿e zapraszam, zachêcam, namawiam! Wielkimi krokami zbli¿a siê czas eksponowania cia³ i oby te cia³a by³y jak najzdrowsze! :)
wroclove
Halo halo na bieganiu to ja ju¿ parê butów zdar³em wiêc moze skromnie dodam dwa zdania;)
Ja zapraszam do mojego klubu biegacza:
http://wkbpiast.com/
Organizujemy 6 biegów w roku we Wroc³awiu,my¶limy teraz o wprowadzeniu treningów dla pocz±tkuj±cych biegaczy i nie wiem jeszcze co bo mamy burzê mózgów po zmianie w³adz w stowarzyszeniu.
Zale¿y kto co chce osi±gn±æ poprzez bieganie,jezeli tylko poprawê kondycji i zgubienie zbêdnego tu i tam to wystarczy zwyk³e bieganie ale jak kto¶ ju¿ tu wspomnia³ ¿e chce przebiec maraton to ju¿ inna para kaloszy. Maraton mo¿na ukoñczyæ lub przebiec:). Zeby ukoñczyæ maraton to wystarczy w miarê regularnie(czytaj min. 3razy wtygodniu) biegaæ. ¯eby przebiec maraton i to bez p³aczu i tzw.¶ciany to ju¿ trzeba biegaæ,trenowaæ inaczej(trochê tzw.si³y,wytrzyma³o¶ci i szybko¶ci biegowej wprowadziæ do biegania).
Tak Arabesce starczy³o zapa³u do wakacji, jak zobaczy³a nagie pla¿e to tyle j± widzieli na ¶cie¿kach biegowych:). Zawsze by³o za zimno za ciemno za mokro za gor±co itd itp;).
Na bieganie tak jak na rower nie ma z³ej pogody jest tylko z³y ubiór:)
arabeska
Ty siê Wroclove tak nie wym±drzaj! dziewczyna chce zacz±æ biegaæ a Ty j± odrazu do klubu na g³êbokie wody!
MaRuda, nie s³uchaj go bo siê zniechêcisz na starcie jak Ci tempo nada niczym nigeryjczyk! zgubisz po drodze buty, jêzyk Ci zawi¶nie na brodzie i tyle Ciê widzieli na ¶cie¿kach bo dochodziæ bêdziesz do siebie do kolejnej wiosny;)
A te grupy pocz±tkowe to te¿ nie zawsze takie pocz±tkowe! Trzeba nie¼le przerabiaæ nogami ¿eby nad±¿yæ za grup± i nie zostaæ w lesie :) ale wra¿enia niezapomniane!
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
maRUDA
Gratulujê zdobywcy GRAND PRIX 2012 klubu Piast! wroclove, skromny¶ kolego a tu takie osi±gniêcia! Brawo!
Je¶li chodzi o przejrzysto¶æ strony i treningi dla nowicjuszy to kulejecie Panie...

A z tego co widzê to te¿ w niedzielê o 9.00 spotykacie siê na stadionie na wspólne przebie¿ki wiêc zapewne kiedy¶ siê spotkamy... Oczywi¶cie na starcie bo w biegu kroku nie dotrzymam tak utytu³owanemu zawodnikowi ;) Ale miód siê rozla³, cooo? Ale nale¿y siê za wysi³ek i propagowanie biegania!
Mohito
maRUDA jak ju¿ zaczniesz i siê wdro¿ysz i bêdziesz mia³a samozaparcie w bieganiu, to potem ³atwiej bêdzie. Ja biegam chyba rok sama i bardzo to lubiê. A to dziêki wroclove, sprzeda³ mi bakcyla ;) haha. Tylko niestety w zimê ¼le siê biega! I biegam dla siebie, dla lepszego samopoczucia i troszeczkê dla kondycji ;)
Mi³ego, owocnego biegania ¿yczê :)
wroclove

Quote

maRUDA napisa³(a):

Gratulujê zdobywcy GRAND PRIX 2012 klubu Piast! wroclove, skromny¶ kolego a tu takie osi±gniêcia! Brawo!
Je¶li chodzi o przejrzysto¶æ strony i treningi dla nowicjuszy to kulejecie Panie...

A z tego co widzê to te¿ w niedzielê o 9.00 spotykacie siê na stadionie na wspólne przebie¿ki wiêc zapewne kiedy¶ siê spotkamy... Oczywi¶cie na starcie bo w biegu kroku nie dotrzymam tak utytu³owanemu zawodnikowi ;) Ale miód siê rozla³, cooo? Ale nale¿y siê za wysi³ek i propagowanie biegania!

Dziêkujê:)
Nie liczy³em na to, ja czerpiê przyjemno¶æ z samego biegania(przyroda,powietrze endrofiny hymm to jest to:)) i skupiam siê na wynikach w maratonie i pó³maratonie a reszta to dodatki.
Tak kuleje ta strona ale ju¿ przekaza³em cenne informacje jak to mozna ulepszyæ ale tam nie ma takich fachowców jak u nas. Muszê chyba zaszczepiæ bakcyla biegowego Max37, Tury¶cie i Robertowi to i strona zacznie dzia³aæ jak nale¿y.
maRUDA
No to jestem po pierwszym treningu!
Wczoraj przebieg³am 6 km i ciê¿ko to znios³am :(
Ooo rany, to nie jest takie proste... To nie jest bu³ka z mas³em...
Z niemocy i bólu wargi pozagryza³am... Straszna cienizna ze mnie ale to mnie nakrêca do tego ¿eby by³o inaczej.
W niedzielê idê znowu i choæ nie brzmiê zachêcaj±co to zapraszam bo jeszcze nie jest za pó¼no.
Nasz cel to bieg w Trzebnicy 10 marca, tylko 10 km po górzystym.
Turysta

Quote

wroclove napisa³(a):
Muszê chyba zaszczepiæ bakcyla biegowego Max37, Tury¶cie i Robertowi to i strona zacznie dzia³aæ jak nale¿y.


Wroclove maratoñczyku :)
Mnie bêdzie trudno przekonaæ do biegania... w parku czy wa³ami Odry to jeszcze ujdzie ale ulicami
b±d¼ co b±d¼ naszego piêknego miasta wykluczone!
Co innego reakreacyjnie w plenerze nad wod± czy w górach to rozumiem. Hmm powiem tak ja siê "spe³niam" w innych sportach np ³a¿enie po górach, p³ywanie, lajtowa wspinaczka. To ostatnie zw³aszcza jak trasa jest wymagaj±ca (si³owa i kondycyjna) oraz spora ekspozycja, zauwa¿y³em po sobie, ¿e wyzwala bardzo du¿o "hormonów szczê¶cia" - inna aktywno¶æ jak na razie w po³owie nie dorównuje temu...
Rower te¿ doskonali kondycjê, tu trochê gorzej bo wy³±cznie nogi pracuj± ale w p³ywaniu to chyba wszystkie miê¶nie s± zaanga¿owane choæ ekspertem nie jestem i nie wiem.
Jak by kto¶ reflektowa³ na p³ywanie to ja owszem bardzo chêtnie. :)
wroclove

Quote

maRUDA napisa³(a):

No to jestem po pierwszym treningu!
Wczoraj przebieg³am 6 km i ciê¿ko to znios³am :(
Ooo rany, to nie jest takie proste... To nie jest bu³ka z mas³em...
Z niemocy i bólu wargi pozagryza³am... Straszna cienizna ze mnie ale to mnie nakrêca do tego ¿eby by³o inaczej.
W niedzielê idê znowu i choæ nie brzmiê zachêcaj±co to zapraszam bo jeszcze nie jest za pó¼no.
Nasz cel to bieg w Trzebnicy 10 marca, tylko 10 km po górzystym.

To gratulujê:),pierwsze koty za p³oty. Teraz bêdzie juz tylko lepiej,chocia¿ ostrzegam organizm bêdzie sie buntowa³.
W Trzebnicy biega³em rok temu na otwarcie ¶cie¿ki biegowej w parku obok Aquapark. Bardzo fajna mocno pofa³dowana,selektywna trasa.
A po biegu mo¿na posaunowaæ w aqua:)
myzwroclawia
Hej!
Co weekend je¼dzimy z Nowego Dworu na narty. Wyjazd rano 6-7, powrót wieczorem.
Czasami mamy miejsca w aucie, jak kto chêtny mo¿e siê zg³osiæ ;)
Pozdrawiamy :)
Adalbert
A gdzie najczê¶ciej je¼dzicie na te narty? Ja ostatnio mam przymusow± przerwê w je¿d¿eniu, ale mo¿e kiedy¶... Niekoniecznie Waszym samochodem, ale jak co¶ ciekawego warto skorzystaæ;)
myzwroclawia
@Adalbert w PL Czarna Góra, czê¶ciej do Czech - Spindler lub Pec, my¶limy te¿ o Rokietnicy, podobno jest ciekawie ;)
Nokiapl

Quote

maRUDA napisa³(a):

No to jestem po pierwszym treningu!
Wczoraj przebieg³am 6 km i ciê¿ko to znios³am :(
Ooo rany, to nie jest takie proste... To nie jest bu³ka z mas³em...
Z niemocy i bólu wargi pozagryza³am... Straszna cienizna ze mnie ale to mnie nakrêca do tego ¿eby by³o inaczej.
W niedzielê idê znowu i choæ nie brzmiê zachêcaj±co to zapraszam bo jeszcze nie jest za pó¼no.
Nasz cel to bieg w Trzebnicy 10 marca, tylko 10 km po górzystym.


A gdzie biegasz? ja równie¿ biegam co jeden dzieñ z przerw±, okolice aqua parku
maRUDA
Droga (drogi) Nokiapl, moja przygoda z bieganiem zakoñczy³ siê chyba.
Za³atwi³am sobie kolana, od 2 tyg kulejê i z bólem poradziæ sobie nie mogê.
wroclove
A ja my¶la³em ¿e jutro spotkamy siê na Biegu Piasta a nastêpnie sauny a tu proszê kontuzja:@.
To kto¶ rzuci³ pocz±tkuj±c± biegaczkê na g³êbok± wodê czytaj kilometry.
Ale co ciê nie zabije to ciê wzmocni:),bêdzie wszystko dobrze.
MrPleasureN
Wszystko trzeba zaczynaæ z umiarem,ws³uchiwaæ siê w swój organizm i raczej staraæ siê czerpaæ przyjemno¶æ z biegania ni¿ przygotowywaæ siê do zawodów.
Zbyt ostro zacz±æ to tak jakby opalaæ siê ca³y dzieñ po rocznej przerwie.
Rozgrzewka,wzmocnienie miê¶ni,æwiczenia gibko¶ciowe,marsz,marszobieg to jest droga do sukcesu.Nadmiar ambicji na pocz±tku mo¿e jedynie zniechêciæ i spowodowaæ kontuzjê,oczywi¶cie nie myliæ z brakiem systematyczno¶ci gdy¿ jest ona konieczna.
Kiedy¶ biega³em dla w³asnej PRZYJEMNO¦CI PO 140 KM tygodniowo i czu³em siê szczê¶liwym po ka¿dym treningu.Rywalizacja raczej z samym sob±,zawody sporadycznie.
-Jedynie jedna osoba na tysi±c jest w stanie prze³amaæ barierê trzydziestu minut na 10 km,ja nie potrafi³em wiêc po co siê stresowaæ.
Dzi¶ rzadziej biegam gdy¿ zdrowie ju¿ nie te,uczê siê chodu sportowego mniej forsownego dla stawów,rower,p³ywanie,tenis,³y¿wy itp.
Sport,rekreacja to wspania³y na³óg mówiê to ¶wiadomie po czterdziestu latach praktyki.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc