Naturyzm - co to jest albo mo¿e czym nie jest?

Last updated on 10 years ago
Turysta
Dr±¿enie tego tematu do niczego rozs±dnego kolego nie prowadzi...
Ja szanujê twoje zdanie, Ty uszanuj moje i bêdzie dobrze.
Mieszasz tolerancjê z pogl±dami i nie wymagaj, bym Tobie przyzna³ racjê.
Swoje zdanie wyrazi³em, akceptuje homo i swingersów ale to nie znaczy, ¿e ich zachowania s± dla mnie normalne.

Nie nawi±zywa³em w swojej wypowiedzi do pary, o której wspomnia³e¶. Nic mi do tego, nie raz takich scen ¶wiadkiem by³em, podobnie jak zabaw homo. Mi takie zachowania coraz mniej podobaj± siê. Nie wiem czemu "tartak" reklamowany by³ w przesz³o¶ci jako miejsce dla naturystów skoro nim nigdy nie by³. Mi nie odpowiada wypoczywanie razem z macaj±cymi siê facetami czy parkami swing przyje¿d¿ejacymi na szybki numerek. Syf robicie z miejsca, które mog³o byæ fajne. Zostawiacie durexy jakby¶cie specjalnie "znaczyli" teren, który niew±tpliwie ju¿ do was nale¿y. Nic tu po mnie - "tartak" jest wasz.
Adalbert
Masz racjê, ¿e dyskusja wyzwala emocje i pozwala nam na oczyszczenie sytuacji stresuj±cych i niejasnych. Nie chodzi³o mi o z³o¶liwo¶ci, a jedynie o niekonsekwencjê w u¿ytych stwierdzeniach...
A tak poza tym, czy paru "r¿n±cych siê" na ³±czce w Trestnie ma nas poró¿niæ:(
B±d¼my ponad to i róbmy swoje... Opalajmy siê, spacerujmy, bawmy siê ( mo¿na pograæ w karty, szachy, warcaby ) na ¶wie¿ym powietrzu w zgodzie z natur± i w³asnym sumieniem, a bedziemy zdrowi na ciele i nie tylko...;)
I tak trzymajmy...:)
Turysta

Quote

Przyk³ad zwierz±t te¿ nie jest trafiony, bo "homo" w¶ród zwierz±t jest praktyk± stosowan± w celu zaspokojenia chuci ( trawniki w okolicy, ZOO, ³±ki pe³ne s± przyk³adów). :o


Wyj±tki siê zdarzaj± tak¿e i wsród zwierz±t. Ale zarówno w przypadku homo sapiens czy innych ssaków nie jest to objaw "normalny". Taniej i bezpieczniej dla spo³eczeñstwa jest zapobiegaæ ni¿ leczyæ - o ile to ostatnie jeszcze jest to mo¿liwe?

Koñczmy dyskusjê bo szkoda na to czasu.
Dobrej nocy zw³aszcza tym "trendy" ;)
Adalbert
Przygl±daj±c siê tej dyskusji mogê stwierdziæ jedno: z tych niektórych wypowiedzi ( nie pokazujê palcem czyich ) wynika, ¿e nie mamy nic przeciwko Murzynom, ale asfalt powinien znac swoje miejsce.
Przyk³ad zwierz±t te¿ nie jest trafiony, bo "homo" w¶ród zwierz±t jest praktyk± stosowan± w celu zaspokojenia chuci ( trawniki w okolicy, ZOO, ³±ki pe³ne s± przyk³adów). :o
A ja by³em sobie dzi¶ nad Widaw± w okolicy mostu So³tysowickiego przy Ogródkach Dzia³kowych. Pole¿eæ mog± dwie, góra cztery osoby, ale za to pomoczyæ mo¿na spragnione ch³odu cia³o ;) Woda zno¶na, daje przyjemny ch³odek, chocia¿ p³ytka...;)
Mam ju¿ w czym wybieraæ...
DZIÊKUJÊ maRuda ZA S£OWA POPARCIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Turysta
No wiêc parê s³ów dodam bo wywo³ano mnie do tablicy a mia³em takie dobre intencje...
Zarówno do homoseksualistów oraz swingersów mam szacunek podobnie jak i dla ka¿dej innej osoby. Nie o to mi chodzi³o i nie chcê byæ postrzegany jako "rasista" czy "ideowiec".

Owe trzy grupy odpoczywaj± nago ale to wszystko co je ³±czy. Swingersi s± nadzy bo w ubraniu trudno robiæ to co lubi±, podobnie homoseksuali¶ci z kolei naturystom erotyka i podteksty s± obce, s± nadzy bo tak czuj± siê lepiej i to wszystko. Wiêc mamy konflikt interesów podobnie jak w Cap d'Agde tylko, ¿e u nas w Trestnie dodatkowo geje znale¼li sobie "oazê".

Nago¶æ wcale nie musi wywo³ywaæ podtekstów erotycznych, nie wiem sk±d to przekonanie. Dlatego, ¿e nadzy? Naturyzm opiera siê na czysto¶ci intencji, nieskrêpowaniu no i pozbawia kompleksów a to jest najistotniejsze. Je¶li tak bêdzie to nie ma obaw, ¿e jakie¶ podteksty wyp³yn±...

Wobec oczywistych ró¿nic pomiêdzy nami, swingersami czy homo konflikt w Trestnie zbli¿a siê wielkimi krokami. Widaæ to po ostatnich wpisach. Kto oka¿e siê zwyciêzc±? Oni czy my "odmieñcy"?

@anioldiabel
Moderator nie mo¿e mieæ swojego stanowiska? Gdybym nie by³ tolerancyjny wobec homo dawno nas³a³bym ró¿ne s³u¿by interwencyjne do Trestna :) Po prostu w moim mniemaniu zachowania homo tak odbiegaj± od powszechnej normalno¶ci (chodzenie nago to nie argument przeciwko naturystom) ¿e trudno je nazwaæ nietolerancyjne. No w³a¶nie dobrze napisa³e¶ "instynkt", skierowany nie w t± stronê jak dla mnie jest objawem chorobowym. Homo by³o i bêdzie dla mnie anormalne co nie znaczy, ¿e w stosunku do takich osób wykazujê "agresjê" to za daleko posuniêta teza albo raczej antyteza.
Instynkt zwierzêcy w tym przypadku jest zdrowy bo prowadzi do prokreacji :) Zastanów siê czy jak bêdziesz dalej trwaæ przy swoim mo¿e siê okazaæ, ¿e nie bêdzie komu p³aciæ na Twoj± emeryturê.

Z do¶wiadczenia nabytego nad morzem 2 tygodnie temu, nie zauwazy³em drastycznego spadku tolerancji w stosunku do mojej osoby ;)
Z Twojej wypowiedzi wnioskujê, ¿e jeste¶ bardzo zdenerwowany. Mylisz jednak pojêcia brak tolerancji a w³asne zdanie. Mimo to mam nadziejê, ¿e nie obrazi³em Ciebie? Powtarzam nie mam nic do homo czy swingersów. Naturyzmowi obca jest "kopulacja" na pla¿y i w tym kontek¶cie pisa³em, ¿e homo czy swing nijak siê maj± do (definicji) naturyzmu. Czy tak nie jest? Naturyzm to nie umawianie siê na zbiorowe "pompki" to mo¿na w domowym zaciszu uprawiaæ ewentualnie nie na widoku publicznym...
Czy jest OK, wyja¶nili¶my sobie sporne kwestie? Czy co¶ jeszcze pomina³em?
Admin

Quote

anioldiabel napisa³(a):

Nale¿y tolerowaæ ¶rodowisko homo i swingers bo jest ich coraz wiecej i bêdzie jeszcze wiêcej...


"Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto..."
Lustrzane odbicie:
Nie nale¿y tolerowaæ ¶rodowisk homo i swingers. Bêdzie ich przez to coraz mniej.

A ludzie którzy tak powiedz±, te¿ bêd± mieli racjê!?
maRUDA
W³a¶nie najbardziej frustruj±ce jest to, ¿e le¿eli¶my w trójkê jak ³osie, za¿enowani akcj± i nikt nie by³ w stanie wstaæ i powiedzieæ im cokolwiek... Jeszcze cichutko szeptali¶my, jakby¶my nie chcieli im przeszkadzaæ albo jakby¶my udawali, ¿e nas nie by³o! ¯ENADA!
Z³a by³am sama na siebie! I nie tylko my tam byli¶my, nie wierzê, ¿e nikt inny nie widzia³...
Masz racjê, ¿e oni powinni chowaæ siê po krzakach tylko Trestno to ju¿ chyba ich miejsce spotkañ :(
ckwrc
Raczej oni powinni. Zareagowali¶cie? Trzeba by³o rozgoniæ towarzystwo. Skoro nie potrafi ¿yæ w spo³eczeñstwie, to czemu siê nad nimi litowaæ.
maRUDA
Odwa¿nie pojecha³e¶ Turysta...
Pytanie bardziej dotyczy³o tego jak homoseksualizm i swingowanie siê ma do naturyzmu ale pewnie siê ma tak samo jak wszêdzie indziej :) Po prostu jest w¶ród nas.
Za ciê¿ki temat, lepiej by³o jak by³ ukryty...
Ja dwoma rêkami podpisujê siê pod opini± Wojtka.
Dyskusja zaczê³a siê w w±tku dot. Trestna oraz "naszych" miejsc i podsumowuj±c napiszê, ¿e chyba nie ma czego tam szukaæ... Trzeba uciekaæ w krzaki!
Adalbert
Widzê, ¿e w tej dyskusji mo¿na zabrn±æ na grz±ski grunt, albowiem wiele rzeczy nam wydawaj±cych siê normalnymi - nimi nie jest i odwrotnie. Uwa¿am, ¿e ka¿dy ma prawo mieæ swoje miejsce na ¶wiecie, niezale¿nie jakiej jest orientacji, ale powinien uszanowaæ prawo innych do wypoczynku w takiej formie, jak± sobie wybiera ( my wybrali¶my w symbiozie z natur± ). Je¿eli chce uprawiaæ seks na ³onie natury, to nie obscesyjnie na oczach innych ( i to raczej nazwa³ bym chorob±, a nie homoseksualizm - nie mieszajmy tu adopcji dzieci itp.) - pary heteroseksualne te¿ tam robi³y to przy innych ( osobi¶cie nie widzia³em - relacja starszego spotkanego na ³±czce naturysty).
Chodzenie za r±czkê, przytulanie siê jest jak i u par hetero oznak± zaanga¿owania i to jest OK, ale inne zachowania i kontakty seksualne powonny stanowiæ bardziej intymn± sferê, nie byæ na pokaz... Tyle ode mnie...
Turysta
Kole¿ance zebra³o siê na fiilozofowanie po nocach...
No ja taki m³ody to ju¿ nie jestem ale i wtedy murzynem nie by³em i w kosza nie gra³em ;)

Generalnie nie mam nic do wspomnianych "subkultur" ale homoseksualizm nijak nie pasuje do definicji naturyzmu. Homoseksualizm to choroba, a chorych trzeba leczyæ a nie tolerowaæ. Dlaczego tak my¶lê? Kto¶ widzia³ w przyrodzie dwoje samców czy samice wychowuj±ce cudze pomioty? Para i tylko para!
Jak kto¶ czuje poci±g do osób tej samej p³ci w porz±dku jego sprawa, ale nie oszukujmy siê, ¿e to jest NATURAlne i normalne!

Co masz na my¶li pytaj±c:
"...nie negujê istnienia ¶rodowiska swingersów czy homoseksualistów ale jak TO pooddzielaæ od czysto¶ci naturyzmu?"

Naturyzm i homoseksualizm w mojej ocenie wykluczaj± siê.
U mnie naturyzm to g³owa, je¶li ona nie szwankuje to nie ma ¿adnych podtekstów.

Pora i¶æ spaæ po zaraz mi g³owa zacznie szwankowaæ ;)
maRUDA
Jeszcze jedna moja refleksja odno¶nie mieszania siê nam klimatów naturystycznych z erotycznymi. ¯eby by³a jasno¶æ, ka¿d± orientacjê i formê "zabawy" akceptujê, maj± one racjê bytu i pewnie s± potrzebne.

Robert wspomnia³ o Cap d'Agde wiêc sprawdzi³am co to takiego i trafi³am na artyku³ o problemie jaki pojawi³ siê w tej mekce naturystów, mianowicie przenikanie siê ¶rodowiska swingersów z naturystami. http://swiat.newsweek.pl/swingersi-kontra-naturysci--wojna-o-cap-d-agde,79958,1,1.html

Ja pó³ roku temu, kiedy doceni³am warto¶æ nagiego odpoczynku, pisa³am z którym¶ starszym bywalcem forum o tym jak oddziela naturaln± nago¶æ od erotyki. Dla rozmówcy wyda³o siê to proste - dla mnie nie jest do dzi¶. Nago¶æ przecie¿ nieod³±cznie kojarzy siê, ³±czy, przenika z seksualno¶ci± - to bezdyskusyjne. Tylko naturyzm wydawa³ mi siê czym¶ bez podtekstów, o które w swojej naiwno¶ci nie podejrzewa³am kiedy¶ moich rozmówców. Jeste¶my bardziej wyzwoleni i otwarci na kwestie tak intymne dla innych i my¶la³am, ¿e dlatego homoseksuali¶ci czuj± siê przy nas bezpiecznie. Swoj± drog± rozczula³o mnie chadzanie ich po Trestnie za r±czkê lub przytulaj±cych siê - to takie fajne, ¿e w¶ród nas czuli siê swobodnie... Tymczasem okaza³o siê, ¿e to ja jestem odmieñcem na ich terenie, który sta³ siê "tartakiem".

Jak widaæ w za³±czonym artykule problem ten dotyczy naturystów na ca³ym ¶wiecie. Ciekawa jestem opinii m³odych ludzi, którzy s± w¶ród nas i jak wierzê (mo¿e znowu naiwnie) podchodz± do tematu ideowo. Ja mam ba³agan w g³owie, tym bardziej, ¿e nie negujê istnienia ¶rodowiska swingersów czy homoseksualistów ale jak TO pooddzielaæ od czysto¶ci naturyzmu?

Pewnie poruszy³am nowy w±tek ale jak trzeba to tu siê wytnie, tam siê wklei...
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc