Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Last updated on 11 years ago
Turysta
Proszê bardzo max37, odgrzewane kotlety mog± utkn±æ w gardle, wiêc bêdzie nowy temat ;)
Elavi
Mo¿e od¶wie¿ê temat nieco..

Pad³a propozycja aby spotkaæ siê na piwo. Doprecyzowuj±c, spotykamy siê w ten pi±tek (03.08.12) o godzinie 20.00 na Rynku. Kto¶ ma jakie¶ obiekcje? :D
Elavi
Pi±tek - piwo/kawa, sobota - sauna ca³odniowa :) noc na wytrze¼wienie.
Turysta

Quote

pi±tek - piwo/kawa, sobota - sauna ca³odniowa :) noc na wytrze¼wienie


Propozycja warta rozwa¿enia :)
Alien co z tego, ¿e tamtej lodziarni ju¿ nie ma - s± inne.
Trident1

Quote

Alien napisa³(a):
Mam niezbyt dobra wiadomo¶c... na Solonym nie ma juz takiej lodziarni jak kiedys kiedy sie tam spotykalismy. Skurczyla sie powierzchniowo i wyborem menu..! Przypomina to troche bude pakingowa gdzies przy drodze.


2 miesi±ce temu by³em i wyda³a mi siê jaka¶ wiêksza. By³e¶ na dole?
maRUDA
Kurde! mam ca³y weekend zajêty! szczê¶liwie, ¿e imprezowo wiêc bêdê ³±czyæ siê z Wami w dobrym nastroju :)
I bêdzie to 1 imprezka na której mnie nie bêdzie :(
Bawcie siê dobrze!
max37_i_3
W sprawie formalnej.
@Elavi, Czy jest sens odgrzewaæ tak starego kotleta? Nie lepiej napisaæ nowego posta?

@MaRUDA ja siê nie czepiam ;P ale umawianie siê na piwo w po¶cie mówi±cym lodach to lekko dla mnie nie halo.

@Turysta czy mo¿esz przenie¶æ nowe wpisy i zrobiæ z tego nowy w±tek?

@Wroc³aw80 proponuje godzinê 21 pod prêgierzem, wcze¶niej nie da rady

Ja w sobotê ruszam nad morze na urlop wiêc za d³ugo nie posiedzê ale jak wszystko ogarnê to postaram siê wpa¶æ na jedno pifko.
maRUDA
max37 - ale ¿e ja co¶ tu o piwku mówi³am??? ojjj, g³odny Pan chyba tego co na my¶li...
no i mamy nowego Anio³a (w sensie stó¿a porz±dku) na forum. Znaj±c powierzchownie Twój perfekcjonizm nigdy nie bêdzie tu na tyle dobrze ¿eby by³o ok ;)
max37_i_3
@Turysta dziêkujê bardzo. Od razu lepiej to wygl±da :)

@Alien bardzo prosto, trzeba mieæ tylko maleñki no¿yk i dzielimy na 4, na 6, 8. Ba! Mo¿na nawet na nieparzyste dzieliæ ale wtedy wymagana jest wiêksza precyzja.

@maRuda mea culpa, faktycznie to nie Ty pisa³a¶ o piwie. Jak¿e to! Oj g³odnym Ci ja, g³odnym. Gor±co wszak wiêc ugasiæ pragnienie chcia³bym. A Ty wiesz ¿e jak za³o¿ê bia³± sukienkê to faktycznie co¶ jak Anio³ :)

@Wroc³aw80 w razie jakby¶my zaczêli wcze¶niej to dzwoñ do mnie.

Wszystko fajnie tylko Rynek jest do¶æ du¿y a nie s±dzê ¿eby Elavi (jako osoba zapraszaj±ca) paradowa³a nago tak ¿eby¶my mogli j± po grupie gapiów i policji namierzyæ.

Godzina ju¿ do¶æ pó¼na wiêc pytanie jak siê zgadamy. Miejsce?

P.S.
@Elavi ja siê nie czepiam ;P ale umawianie siê na piwo w po¶cie mówi±cym lodach to lekko dla mnie nie halo. :)
Elavi
Nie jestem zwolenniczk± pisania nowego tematu podobnego do poprzedniego. No ale w tym przypadku faktycznie mo¿e by³o lepiej stworzyæ nowy :D

Kurcze szkoda, ¿e tak pó¼no odpowiadali¶cie. W miêdzyczasie mój luby ¼le siê poczu³ i niestety nie bêdziemy mogli przybyæ. Przepraszam wszystkich :(
wroclaw80
Mo¿e piwko, cola i co kto woli po saunie w SKY w ¶rodê 17.10 zaraz po saunie?

Mo¿na pój¶æ pogawêdziæ przy z³otym trunku pod nasypem. Lokali od koloru do wyboru!

Co my¶licie na ten temat?
maRUDA
Po saunie w SKY zaraz po saunie powiadasz wroclaw80???

U mnie, jak zawsze, wszystko zale¿ne od nastroju. Zale¿y jak minie dzieñ, jaki poziom energii przed i po saunie...

Nie mówiê nie. Pewnie mo¿emy sobie gdzie¶ przysi±¶æ choæby na 15 min jak ostatnio. I choæby we dwoje! :)
max37_i_3
Ja bym chêtnie przysiad³, w dwie, trzy, cztery i wiêcej osób ale nie w tê ¶rodê. Za tydzieñ my¶lê ¿e bêdê ju¿ móg³ uczestniczyæ w integracji.
Tym co przysi±d± jutro ¿yczê udanego i ¶wietnie spo¿ytkowanego czasu. Liczê ¿e chocia¿ wroc³aw80 (jako piwny d³u¿nik) wypije moje zdrowie :D
maRUDA
A skoro ju¿ mowa o d³u¿nikach i to piwnych, to mamy w pamiêci max37, MOJ¡ nagrodê, darowiznê od jack'a??? Wygra³ konkurs jak nic wiêc nagroda mi siê nale¿y. Ponawiam przy tej okazji wyrazy wdziêczno¶ci dla kolegi!

Pomy¶limy czy w ogóle jutrzejszej sauny nie zamieniæ na knajpowe pogaduchy przy soku pomarañczowym??? Rozwa¿my to, proszê. Jaka¶ lipa z tymi saunami siê robi... Czy stêkam niepotrzebnie i robiê zamieszanie???
max37_i_3
Ej ej ej! Nawi±zuj±c do tematyki ostatnio "lubianej" to pi³ka na Twojej po³owie boiska. Czy¿ nie ustalili¶my ze najpierw podasz jakie to ma byæ piwo a dopiero potem ja zje¿d¿ê ca³y ¶wiat ¿eby to cudo znale¼æ?
maRUDA
Racja, zapomnia³am odbiæ pi³eczkê!

Teraz to mi zada³e¶ zadanie. Wieczorem, po spotkaniu i konsultacjach z koneserami z³otych trunków, dam znaæ!
wroclove

Quote

Ale¿ nasze ¶rodowe spotkania s± tak bardzo prozdrowotne, ¿e uzale¿ni³am siê od nich! Podobno odm³adzaj±...

To o 19,30 umawiamy siê w klubie. Proponujê wroclove, jako znawcê i bywalca wroc³awskich lokali, ¿eby wybra³ jaki¶

Kto idzie na saunê, niech do³±czy do nas po! Dzisiaj powinien byæ fajny klimacik na mie¶cie. Oczywi¶cie max. do 22 siedzimy - ku naszej zdrowotno¶ci!

wroclove, czekamy na Twoj± kropkê nad i. Wybierzesz lokal?

TO NAPISA£A MARUDA W W¡TKU O JESIENNYCH SAUNACH

Aby temat siê nie rozjecha³ to przenios³em dyskusjê o piwie i nie tylko na temat piwny.
Ja nie jestem ¿adnym znawc± ani bywalcem ale znam tu pare osób co siê lubi± bawiæ bo bia³ego rana;). Co mogê zaproponowaæ hmmm. To mo¿e nic nie zmieniajmy i umówmy siê w jakim¶ pabie na Bogus³awskiego w zale¿no¶ci gdzie bêdzie miejsce mogê wspomnieæ o kilku jak Czeski Raj, Retro pub lub pub 24 które s± bilsko siebie lub trochê dalej ale w tym samym ci±gu i z czeskim piwem to Kuchnia, Siwy Dym lub Poci±g z bardzo dobrym czeskim Skalakiem. Uff wymieniaæ by mo¿na. W innym rejonie (przy Galerii Dominikañskiej) jest ostatnio odkryty przez niektórych naszych natyrystów lokal Tabu;) (tam na pewno s± wolne miejsca i ma³o ludzi). Wiêc sam nie wiem, mo¿e zeby nie mieszaæ to Poci±g zaraz przy Powstañców Sl±skich Po stronie bli¿ej dworca? Ale czy s± chêtni?
maRUDA
Ja jestem chetna. Jak zawsze.
19.30 - 20.00 bêdê w Poci±gu.
wroclaw80
W³a¶nie widzimy siê w lokalu Poci±g?
marko829
To ja te¿ siê tam zjawiê.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc