Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Last updated on 11 years ago
Turysta
Czyli mamy rozumieæ, ¿e tañcowali¶cie o "suchym pysku" bez ¿adnego interwa³u piwnego? Jak¿e to? Nie poznaje kolegi smakosza. ;)
wroclove
Ale my wieczorem bicepsów nie trenowali¶my bardziej nogi na parkiecie. Ca³e szczê¶cie ¿e czas zmienili to trochê mo¿na by³o pospaæ:)
Alien
ta... bicepsy, Turysty. W takim tempie to pewnie niedlugo znikniesz. gdyby nie g³os, pewnie bym Cie nie pozna³. Grubasie..!
Turysta
No, ja jestem mniej zabawowy tzn. mam wiêkszo¶æ "bezw³adno¶æ" je¶li chodzi o tañce i te sprawy, poza tym trochê za pó¼no przypomni³em sobie, ¿e kolejny event mamy wieczorem, tak¿e "postepuje" i bicepsy poæwiczê w domu. ;) Dobrej zabawy!
nimfa_5
Skoro jasno to bedziesz o 10.0 czy 22.0?? bo to ró¿nica:)
Dok³adne info wrzucimy po 15tej:)
nimfastycznie
Alien
Czyli jutro... o ktorej godzinie..? Bede tam od 10,00 lub podobnej godzinie. Jako poczatkujacy musze miec info podane bardziej jasno.
nimfa_5
ProponujewW zale¿no¶ci od liczebno¶ci grupy:
Ma³a grupa do 8 osób- PRL
Du¿a grupa - klub Tabu

Szczegó³y uzgodnimy w sobotê rano w Aqua:)
nimfastycznie
wroclove
Nimfo motorze napêdowy sobotnich dzia³añ:) gdzie Ty zamierzasz,zamierzacie siê bawiæ? Mo¿e logistyka zadzia³a i uda siê pogodziæ dwie wieczorne imprezy tak ¿eby zobaczyæ Wasze radosne gêby:D
nimfa_5
Dziêkujê maRUDA:) ¦wietnie, ¿e mo¿na na Ciebie liczyæ.

No hola! a co z reszt± towarzystwa?
Piwko, disko i te sprawy i nie ma chêtnych?
Po spokojnym wypoczynku w saunie wskazane jest poruszaæ cz³onkami;) Poæwiczyæ biceps przy piwku, aerobik na parkiecie i inne ruchy wedle potrzeb i uznania np. stop± w rytm muzyki:)
nimfastycznie
maRUDA
No proszê, ¿eby to tak zawsze by³o, ¿e mówiê i mam! :)

Dziêkujê mi³ej kole¿ance za info i doskonale siê nam posk³ada³o, ¿e i ja planujê sobotni wyskok wiêc do³±czê do zabawowego grona jak odhaczê inne zobowi±zania towarzyskie.
nimfa_5

Quote

maRUDA napisa³(a):

Nastêpnym razem niech kole¿anka pisze, ¿e zaszczyci Wroc³aw swoj± obecno¶ci±.


maRUDA z przyjemno¶ci± zawiadamiam, ¿e bêdê w ten weekend we Wro. Bardzo wskazane sobotnie wieczorne piwko i inne imprezowe atrakcje w Waszym towarzystwie. Wszystko do uzgodnienia;) Ale to niestety pod warunkiem, ¿e znajdê nocleg.
Wcze¶niej ca³odzienne saunowanie w Aqua:D (to osobny w±tek)
nimfastycznie
Alien
Piwo, kawa, czekolada i moze lody owocowe z bita smietana..? Niezla piorunuj±ca mieszanka. Az strach pomyslec co po tym bedzie sie dzialo.
Tabu... pewnie odwiedze to miejsce, w niedalekiej przyszlosci. Napewno zamieszcze o tym wzmianke, tu na forum. Pewnie zrobie to z zona... hahaha, nie wiem czyja. Jeszcze...
maRUDA
Brzmi nimfastycznie! Mam nadziejê, ze nastêpnym razem uda mi siê do³±czyæ, mam nadziejê, ¿e bêdzie to nastêpny weekend :) To i ja doklejê ci±g dalszy tej historyjki.

Nastêpnym razem niech kole¿anka pisze, ¿e zaszczyci Wroc³aw swoj± obecno¶ci±.
nimfa_5
W pi±tek odwiedzili¶my klub Tabu ma on intryguj±cy wystrój. Wydaje siê byæ idealny dla nas naturystów. Do tego umiejscowienie w klasztornych piwnicach pobudza wyobra¼niê. Stworzy³am kolejn± niesamowit± opowie¶æ. Tym razem dla doros³ych. Kto do nas nie do³±czy³ niech ¿a³uje;)
Zapewne nie by³a to ostatnia impreza w tym klubie wiec nic straconego:) opowie¶æ bêdzie mi³a ci±g dalszy.
nimfastycznie
wroclove
Hmm jest chêæ wyj¶cia gdzie¶ wiêc pewnie wyjdziemy. Kusi mnie ¿eby sprawdziæ co siê dzieje w nowym klubie muzycznym Tabu przy galerii (podoba mi siê nazwa:)).Wiêc jak kto¶ siê skusi to mo¿e byæ ñas wiêcej:)
maRUDA
Chêtnych chyba brak na pi±tkowe wyskoki ale napisaæ mo¿esz wroclove co Ty robisz dzisiaj. Mo¿e skusisz kogo¶... A ja Ci/Wam pozazdroszczê rozrywkowego wieczoru :)
wroclove
A czy jutro co¶ siê dzieje;)?Albo mo¿e czy chcemy czy ma co¶ siê dziaæ....na mie¶cie?
maRUDA
SR raczej na nas SR..A ;)
Maj±c dostêp do wszystkiego i nie korzysta z tego. Widzia³ go tu kto ostatnio??? Gwarantuje, ¿e mo¿emy umówiæ siê tutaj na imprezkê niespodziankê dla niego a i tak siê nie dowie...

Dzielny by³e¶ wroclaw80, wcale nie zauwa¿y³am dr¿±cych r±k ;)
wroclaw80
Piwo udane. Po¶miali¶my siê, zachaczyli¶my o SEX SHOP potwierdzam.Kiedy¶ trzebaby³o zaj¶æ do tego przybytku w doborowym towarzystwie MARUDY :-)

MAX37 mia³em rumieñce :-)
max37_i_3
Nie rób scen AdAlbert, gdybym Ciê nie zna³ to zapyta³bym "Ile ty masz lat?" Ale nie zapytam bo Ciê znam :) . To ¿e siê rozwijamy to zaleta choæ zbyt szybki rozwój niektórych mo¿e byæ wad± bo inni mog± zacz±æ zostawaæ w tyle. Co wtedy?

Napêd kubka? A to mamy kilka rodzajów napêdów? Bo ja znam tylko jeden - rêczny :D

P.S.1
Wroc³aw80 zarumieni³e¶ siê choæ troszkê? No powiedz ¿e tak :)

P.S.2
A do tej tajemnicy to SR nie ma dostêpu? Uff to dobrze bo wtedy nie by³aby tu ju¿ tajemnica :D. Które to urodziny?
You do not have access to view attachments
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc