Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Last updated on 11 years ago
max37_i_3
Wypijcie moje zdrowie, kazdy co najmniej po lyku! Milego wieczoru zycze
nimfa_5
niestety ja siê nie stawie :( ale kto¶ (maRauda?) wspomina³a o propozycji na sobotê? czekam na konkrety. Kto wie, mo¿liwe ¿e siê "wstawie":D
nimfastycznie
wroclaw80
Dziêkuje przyby³ym na piwko, grzañca do POCI¡GU. Nawet uda³o mi siê odwiedziæ SEX SHOP w poszukiwaniu prezentu urodzinowego :-)!
max37_i_3
A dlaczego mialo Ci sie nie udac mamy 21 wiek w koncu :). Jak juz wyszedles sam do odpowiedzi z tego materialu to zapytam dla kogo prezent i co wybrales :)
Adalbert
Max nie b±d¼ ciekawski... Mo¿e dla siebie, mo¿e ....
max37_i_3
To nie z ciekawo¶ci, to z zazdro¶ci hehe, dobra ju¿ dobra, koñczê temat :)
arabeska
ubolewam, ¿e na Poci±g siê nie za³apa³am ale niestety trud dnia wczorajszego zabi³ we mnie poci±g nawet do piwa. Tym razem przyci±ganie ziemskie mnie dopad³o i pozycja pozioma by³a najbardziej po¿±dan±;)
Elavi
I jak by³o? Rozumiem, ¿e spotkanie w Poci±gu mia³o miejsce wczoraj wieczorem? Opowiadajcie :) Jestem ciekawa..
maRUDA
By³o weso³o Elavi :)
Wdziêczna jestem, ¿e kolega wroclaw80 wyci±gn±³ mnie bo ju¿ zaczê³am wdra¿aæ akcjê "odwo³ujemy spotkanie", czym zniechêci³am kilka osób do przybycia!
Przy okazji sex shop sta³ siê wielkim wydarzeniem - otó¿ wroclaw80 odwiedzi³ go po raz pierwszy! Jak us³ysza³am, ¿e ch³opak nie by³ jeszcze, to wziê³am pod r±czkê i zaprowadzi³am kolegê.
Ten Poci±g to w fajnej okolicy jest, po prawo sex shop, po lewo peep-show. Mo¿na wpa¶æ w po-ci±g.

Nabyli¶my gustowny kubeczek i zdradzê w tajemnicy, ¿e SoulReaper niebawem obchodzi urodziny.

A o sobotniej propozycji nic nie wspomina³am, chyba mnie z kim¶ droga nimfo_5 pomyli³a¶ ;)
Adalbert
S³uchajcie no siê dzieje w naszej spo³eczno¶ci: krêgle rozumiem, piwko rozumiem, wyjazdy rozumiem, grille rozumiem, wypady na rynek wroc³awski rozumiem, ale ¿eby od razu okupowaæ SEX SHOP i zerkaæ okiem na PEEP-SHOW, to przekracza moje, a mo¿e ludzkie pojêcie...:o
Widzê, ¿e rozwijamy siê pod ka¿dym wzglêdem...
A tak zapytam: z jakim napêdem ten kubeczek?:P
max37_i_3
Nie rób scen AdAlbert, gdybym Ciê nie zna³ to zapyta³bym "Ile ty masz lat?" Ale nie zapytam bo Ciê znam :) . To ¿e siê rozwijamy to zaleta choæ zbyt szybki rozwój niektórych mo¿e byæ wad± bo inni mog± zacz±æ zostawaæ w tyle. Co wtedy?

Napêd kubka? A to mamy kilka rodzajów napêdów? Bo ja znam tylko jeden - rêczny :D

P.S.1
Wroc³aw80 zarumieni³e¶ siê choæ troszkê? No powiedz ¿e tak :)

P.S.2
A do tej tajemnicy to SR nie ma dostêpu? Uff to dobrze bo wtedy nie by³aby tu ju¿ tajemnica :D. Które to urodziny?
You do not have access to view attachments
wroclaw80
Piwo udane. Po¶miali¶my siê, zachaczyli¶my o SEX SHOP potwierdzam.Kiedy¶ trzebaby³o zaj¶æ do tego przybytku w doborowym towarzystwie MARUDY :-)

MAX37 mia³em rumieñce :-)
maRUDA
SR raczej na nas SR..A ;)
Maj±c dostêp do wszystkiego i nie korzysta z tego. Widzia³ go tu kto ostatnio??? Gwarantuje, ¿e mo¿emy umówiæ siê tutaj na imprezkê niespodziankê dla niego a i tak siê nie dowie...

Dzielny by³e¶ wroclaw80, wcale nie zauwa¿y³am dr¿±cych r±k ;)
wroclove
A czy jutro co¶ siê dzieje;)?Albo mo¿e czy chcemy czy ma co¶ siê dziaæ....na mie¶cie?
maRUDA
Chêtnych chyba brak na pi±tkowe wyskoki ale napisaæ mo¿esz wroclove co Ty robisz dzisiaj. Mo¿e skusisz kogo¶... A ja Ci/Wam pozazdroszczê rozrywkowego wieczoru :)
wroclove
Hmm jest chêæ wyj¶cia gdzie¶ wiêc pewnie wyjdziemy. Kusi mnie ¿eby sprawdziæ co siê dzieje w nowym klubie muzycznym Tabu przy galerii (podoba mi siê nazwa:)).Wiêc jak kto¶ siê skusi to mo¿e byæ ñas wiêcej:)
nimfa_5
W pi±tek odwiedzili¶my klub Tabu ma on intryguj±cy wystrój. Wydaje siê byæ idealny dla nas naturystów. Do tego umiejscowienie w klasztornych piwnicach pobudza wyobra¼niê. Stworzy³am kolejn± niesamowit± opowie¶æ. Tym razem dla doros³ych. Kto do nas nie do³±czy³ niech ¿a³uje;)
Zapewne nie by³a to ostatnia impreza w tym klubie wiec nic straconego:) opowie¶æ bêdzie mi³a ci±g dalszy.
nimfastycznie
maRUDA
Brzmi nimfastycznie! Mam nadziejê, ze nastêpnym razem uda mi siê do³±czyæ, mam nadziejê, ¿e bêdzie to nastêpny weekend :) To i ja doklejê ci±g dalszy tej historyjki.

Nastêpnym razem niech kole¿anka pisze, ¿e zaszczyci Wroc³aw swoj± obecno¶ci±.
Alien
Piwo, kawa, czekolada i moze lody owocowe z bita smietana..? Niezla piorunuj±ca mieszanka. Az strach pomyslec co po tym bedzie sie dzialo.
Tabu... pewnie odwiedze to miejsce, w niedalekiej przyszlosci. Napewno zamieszcze o tym wzmianke, tu na forum. Pewnie zrobie to z zona... hahaha, nie wiem czyja. Jeszcze...
nimfa_5

Quote

maRUDA napisa³(a):

Nastêpnym razem niech kole¿anka pisze, ¿e zaszczyci Wroc³aw swoj± obecno¶ci±.


maRUDA z przyjemno¶ci± zawiadamiam, ¿e bêdê w ten weekend we Wro. Bardzo wskazane sobotnie wieczorne piwko i inne imprezowe atrakcje w Waszym towarzystwie. Wszystko do uzgodnienia;) Ale to niestety pod warunkiem, ¿e znajdê nocleg.
Wcze¶niej ca³odzienne saunowanie w Aqua:D (to osobny w±tek)
nimfastycznie
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc