Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Last updated on 10 years ago
maRUDA
Fajny to pomys³ z tymi ¶rodami w Kaliszu! Oby kto¶ u nas przyk³ad wzi±³! O to w³a¶nie wnioskowali¶my. Tylko jak oszacowaæ ile nas jest? Forum nie okre¶li ilo¶ci wroc³awskich naturystów. Mo¿e to tylko zdzia³aæ taka imprezka. Wielu golasów na saunach (my¶lê o znajomych tam poznanych) pojêcia nie mia³o o forum a te¿ s± naturystami.

Ja odpowiedzi nie dosta³am na ¿aden list :( Nasz g³os siê nie liczy. Sami to mo¿emy skrzykn±æ siê na ³±czce ;)

Co do dni spotkañ to g³osy s± podzielone... Mamy sporo dojezdnych forumowiczów i oni mog± bywaæ tylko w weekendy ale pewne jest, ¿e ¿aden obiekt nie po¶wiêci tak dobrych frekwencyjnie dni dla nagusów.

Pablo, ujawnisz nam siê w koñcu? Zapraszam w ¶rodê!
Pablo
Hej maRuda :) odpowiedz w "¶rodowe spotkania w saunie"
PaSmileblo
max37_i_3

Quote

maRUDA napisa³(a):

NO I POSZ£O.
Ciekawa jestem efektów...
Czekamy...
Szanowni Pañstwo!
W imieniu wroc³awskich naturystów pragnê z³o¿yæ do Pañstwa zapytanie o mo¿liwo¶æ zorganizowania Wroc³awskich Spotkañ Naturystów we Wroc³awskim Centrum SPA.....


A dlaczego ja tego nie widzia³em wcze¶niej?
Moim zdaniem tak jak napisa³a maRuda ¶rodek tygodnia pozbawi nas wielu go¶ci z poza okolicy a jak wiadomo ka¿da g³owa siê liczy.
Szkoda ¿e WPW nic nie napisa³o, mog³oby chocia¿ wskazaæ wymagane minimum uczestników. Nie jestem biznesmenem z gazel± biznesu na telewizorze ale mimo to mam ¶wiadomo¶æ ¿e ¿eby co¶ zyskaæ trzeba najpierw ponie¶æ jakie¶ koszty. Czy prezes WPW chcia³by od razu odcinaæ kupony? Przecie¿ to ma byæ inwestycja i widz±c przyk³ad z £ódzkiej Fali siê zwróci. My¶lê ¿e nie chodzi tu o zysk czy jego brak ale o "skandal", który taka noc saunowa mog³aby wywo³aæ. Prezes najzwyczajniej w ¶wiecie boi siê pikiety moherowych beretów przez obiektem.
ckwrc
W czeladzi jako¶ z moherami sobie poradzili. Nie przesadzajmy, Wroc³aw to nie trzeci ¶wiat. Tu potrzeba tylko trochê dobrej woli. Kwestia jak te dobr± wolê na nich wymusiæ?
maRUDA
Z WPW rozmawiali¶my osobi¶cie. Oni my¶leli te¿ ¿eby zorganizowaæ co¶ na wzór imprezy okoliczno¶ciowej, tak jak walentynki, 120-150 za parkê. Sami szukali pomys³u i chcieli wybadaæ ¶rodowisko. Ten niby skandal/rozg³os móg³by tylko zadzia³aæ na + marketingowo. Ale oni nie szukaj± ju¿ pomys³ów na przyci±gniêcie jednostek tylko wyduszenia z tych co ju¿ s± grosza w³a¶nie imprezkami extra p³atnymi. Tak my¶lê.
max37_i_3
niby tak ale skoro prezes tak zas³ania siê aspektem ekonomicznym to chyba dzia³aj±c w bran¿y parków wodnych wie ¿e w innych miejscach takie imprezy odnios³y sukces. Przecie¿ na Falê trzeba rezerwowaæ sobie miejsca du¿o wcze¶niej wiêc o czym¶ to ¶wiadczy.
Mo¿e na FB na stronie WPW napisaæ zapytanie i lakowaæ je? Potem zamie¶ciæ pro¶bê na forum naszym i ogólnopolskim z pro¶ba o lajka.
Co s±dzicie o takim sposobie?
Elavi
No trzeba im potruæ trochê, ¿eby do nich dotar³o, ¿e s± chêtni.
ckwrc
ale ja z nimi pisa³em, nawet odpowiedzieli pozytywnie. Ale potem ucich³o...

nawet mam tê rozmowê.

Quote


Szanowny Panie,

Pracujemy nad ofert± Nocy Naturystów oraz form± tego wydarzenia. Wiêcej informacji wkrótce.Pozdrawiam

Szymon Kujat
Dyrektor Dzia³u Obs³ugi Klienta
tel. +48 (71) 77 11 538
kom: +48 608 535 983

Wroc³awski Park Wodny S.A. ul. Borowska 99, 50-558 Wroc³aw
tel. +48 (71) 77 11 500 fax +48 (71) 77 11 510
NIP: 8992522058, Regon: 933041181, Numer KRS: 0000222251
S±d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej we Wroc³awiu, VI Wydzia³ Gospodarczy KRS
Konto bankowe: BZ WBK 02 1090 2398 0000 0001 0303 9251
Kapita³ zak³adowy 44 539 337,00 ,- PLN, w ca³o¶ci wp³acony.
www.parkwodny.wroc.pl
-----Original Message-----
From: (...) [mailto:(...)]
Sent: Monday, April 23, 2012 8:40 PM
To: Informacja; Marketing; Opinie
Subject: Impreza naturystyczna

Dzieñ dobry,

Chcia³em Pañstwa zapytaæ, b±d¼ te¿ zwróciæ uwagê na pewne zjawisko, które byæ mo¿e zosta³o przez Pañstwa przeoczone.

Wiele aquaparków poszerza zakres swojej dzia³alno¶ci o imprezy naturystyczne.
Niebawem w aquaparku Fala w £odzi odbêdzie siê ju¿ 11 ods³ona tego wydarzenia.

http://www.aquapark.lodz.pl/noc_naturystow.php

Impreza cieszy siê naprawdê du¿ym zainteresowaniem - przyci±ga do £odzi osoby z ca³ego kraju, jest ¶wietn± okazj± do promowania miasta. Wroc³aw z racji swojego po³o¿enia - dobrego po³±czenia z zachodnimi s±siadami, ¦l±skiem oraz po³±czeniami lotniczymi obejmuj±cymi du¿± czê¶æ naszego kraju mia³by szanse na stworzenie jeszcze popularniejszej imprezy.

Pragnê jeszcze zaznaczyæ, ¿e takie imprezy odbywaj± siê regularnie w Czechach, miêdzy innymi w aquaparku Babylon w Libercu, gdzie jest to organizowane w ka¿d± ostatni± sobotê miesi±ca oraz ¶rednio raz na 2-3 miesi±ce w Aquapalace w Pradze.

http://www.centrumbabylon.cz/pl/zabawa/aquapark/
http://www.aquapalace.cz/novinka/koupani-bez-plavek-aneb-letni-naturisticka-premiera

Nie tylko du¿e o¶rodki wodne organizuj± imprezy naturystyczne. Niewielki hotel Odyssey pod Kielcami organizuje "Noce Saunowe" na czas których uczestnicy mog± korzystaæ z hotelowych basenów nago.

http://odyssey.hotelsystems.pl/api/booking/_html/popup.php?opt=1&options=3533&id_hotels=489

Impreza ta w najbli¿szym czasie odbêdzie siê 28 kwietnia oraz 12 maja.
Je¶li dobrze pamiêtam
ostatnio odby³a siê oko³o 14 kwietnia. Sugeruje to wysokie zainteresowanie tego typu wydarzeniami.

Czy planujecie Pañstwo co¶ przedsiêwzi±æ w tej kwestii? My¶lê, ¿e nie ma lepszego miasta w Polsce ni¿ Wroc³aw, które tak¿e takie zdarzenie powinno posiadaæ w swojej ofercie.


--
Pozdrawiam
(...)
maRUDA
Dobre to z napisaniem na FB! To mog³oby zadzia³aæ! Tylko kto napisze? Bo ja ze swojego osobistego konta nie.
ckwrc
Du¿o osób im pisze na FB o bezsensie zdjêcia zakazu tekstyliów jako¶ nie ma odzewu.

Poza tym nie ma co siê wstydziæ bycia naturyst±. Trzeba siê chwaliæ i u¶wiadamiaæ w³a¶nie znajomych i rodzinê.
Turysta
Ogdrzewamy stare kotlety bo z tego co pamiêtam, to kierownictwo WPW mo¿e i by zorganizowa³o tak± noc, ale maj± zwi±zane rêcê bo Aquapark to spó³ka miejska i wszystkie decyzje musi aprobowaæ miasto. A wroc³awskim zarz±dcom taka impreza raczej nie po drodze...no ale mo¿na spróbowaæ z FB - na pewno nie zaszkodzi...
ckwrc
Napisa³em w³a¶nie jeszcze raz do tego go¶cia. Zobaczymy co tym razem powiedz±.
Adalbert
Nie znam siê dobrze na FB, ale moze mo¿na za³o¿yæ lipne konto, np. NATURYSTA i zamieszczaæ tam nasze apele itp. informacje. Al e zaznaczam jestem laik jezeli chodzi o FB...
ckwrc
No i to jest b³±d! Nie powinni¶my siê kryæ z naszymi wymaganiami i z tym co robimy. Nie krzywdzimy nikogo. Ja i Elavi od d³u¿szego czasu mêczymy aquaparkowego funpage'a wpisami z naszych kont. Co wiêcej s± te¿ inni ludzie którzy to robi±. Jest nas jednak ma³o ze wzglêdu na to, ¿e wiêkszo¶æ tutaj obecnych ludzi wstydzi siê przyznaæ do tego co robi. Ja siê pytam, czemu?
wroclove
No w³a¶nie dlaczego? Jedni ze wzglêdu na prace inni rodzinê obyczajowo¶æ itd. Rozumiem wyj±tki odno¶nie pracy ale kryæ siê z naturyzmem przed rodzin±? U mnie wszyscy wiedz± nawet ¿ona:D
Masz racjê trzeba ich bombardowaæ.
ckwrc
Praca, te¿ nie jest dla mnie wymówk±. Jaki¶ czas do ty³u spotka³em na saunie jednego ze swoich kierowników. I co? Nikt mnie nie zwolni³ ;)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc