Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Last updated on 10 years ago
Turysta
Czekam na wasze propozycje odno¶nie:

1/ Czêsto¶ci takich spotkañ.
2/ Najdogodniejszy termin (dzieñ tygodnia, godzina - jak wiadomo chodzi o jak najwiêksz± liczbê chêtnych).
3/ Jakie "atrakcje" poza samym saunowaniem powinny siê znale¼æ w programie?
4/ Czy powinny byæ ograniczenia dla samotnych osób /bez wzglêdu na p³eæ, wej¶cie tylko dla par i pañ, ewentualnie dla panów za "poleceniem"/ a mo¿e dla wszystkich a na obs³ugê imprezy zleciæ dbanie o porz±dek i je¶li kto¶ zachowuje siê nieodpowiednio obs³uga zwraca uwagê - jak to nie poskutkuje wyprasza takie osoby jak wcze¶niej w stosunku do osób saunuj±cych w "gaciach"?
5/ Inne nie wymienione a waszym zdaniem istotne.

Proponuje nie odwo³ywaæ siê do innych imprez w kraju i zagranic± bo to nie ma sensu i nie czas jeszcze. Wiadomo, ró¿ni ludzie mnogo¶æ pogl±dów, proszê nie rozpisywaæ siê zanadto ;)
Mam na my¶li pierwsz± tak± imprezê wiêc nie ma co szaleæ.
ckwrc
Czy pytasz bo zosta³e¶ o to zapytany przez WPW?

1. Nie czê¶ciej ni¿ raz w miesi±cu - przynajmniej na pocz±tku. Zbyt du¿a ilo¶æ imprez spowoduje rozwodnienie towarzystwa i pewnie takie imprezy by³yby nierentowne.
2. My¶lê, ¿e co¶ w stylu 2 lub 3 pi±tek / sobota miesi±ca. Sprzyja to przyjazdom ludzi z innych miast - mog± sobie dodatkowo pozwiedzaæ. A w ostatni± sobotê miesiaca s± imprezy w Babylonie - bez sensu konkurowaæ.
3. -
4. To zale¿y od ilo¶ci chêtnych, je¶li imprezy cieszy³yby siê powodzeniem my¶lê, ¿e model z ³ódzkiej fali - czyli polecenie jest sensowny.
maRUDA
My¶lê, ¿e raz w m-cu, w okolicach weekendu, w kilku ostatnich godzinach otwarcia aquaparku, tzw. godziny naturystów by³yby fantastyczne.
Na pocz±tek mo¿e bez fajerwerków typu gry, zabawy, malowanie cia³a - tak badawczo dla wyczucia czy tego klimatu imprezy za³api± we Wroc³awiu.
Je¶li za³api±, w co nie w±tpiê, i przyci±gn± klientów - mo¿na popu¶ciæ wodze fantazji i powymy¶laæ jakie¶ tematyczne / cykliczne imprezki z dodatkowymi atrakcjami i w innym natê¿eniu.
Selekcja p³ciowa - na pocz±tek niewskazana.
Jasiek
Zdecydowanie weekend. Pi±tki lub soboty w godzinach jak WPW pozwoli. A prawdopodobnie po normalnych godzinach otwarcia. Co do atrakcji to mo¿e faktycznie na pocz±tek dla oswojenia bez wiêkszych fajerwerków. Poprostu spotkamy siê posaunujemy, pop³ywany, pogadamy i ju¿. A co do selekcji to jestem tak¿e za poleceniem tak jak jest w ³ódzkiej fali. Widocznie to siê sprawdza skoro siê tego trzymaj±.
Ksylen
Je¶li mo¿na zabraæ g³os to zgadzam sie ca³kowicie z MaRud±.
Trident1
1) Czym ró¿ni³aby siê NN w strefie saun od zwyk³ego pobytu? Czy dodatkowe ceremonie zapachowe i atrakcje zrównowa¿y³y by brak mo¿liwo¶æ przebywania w ogrodzie zewnêtrznym (noc = zimno = brak mo¿liwo¶ci opalania)? Z pewno¶ci± z pocz±tku wszyscy byli by podekscytowani plakatami itp, ale na jak d³ugo...
2) Jak zapatrujecie siê na "Godziny dla naturystów" powiedzmy w sobotnie popo³udnie (12 - 16)? Seanse co godzinê (niektóre dostêpne tylko dla naturystów), dodatkowe atrakcje, a je¿eli WPW uprze siê, ¿e tekstylni równie¿ powinni mieæ mo¿liwo¶æ wej¶cia, to niech natury¶ci chocia¿ maj± poka¼n± zni¿kê...
3) Wprawdzie w WPW zaklinaj± sie, ¿e NN mo¿e byæ zorganizowana tylko w strefie saun, ale punkt 2 stanowi³by wg mnie doskona³± reklamê dla NN w strefie basenów rekreacyjnych. Marzy mi siê taka impreza powiedzmy raz na 2 miesi±ce w sobotê pomiêdzy 21 a 1. Takie godziny pozwoli³yby wzi±æ w niej udzia³ wiêkszo¶ci zainteresowanych, nie tylko Wroc³awian. Dodatkowo alternatywny zysk WPW nie by³by a¿ tak wysoki, bo w sobotni, szczególnie zimowy wieczór, nie ma zbyt wielu chêtnych na korzystanie z basenu rodzin z dzieæmi (a takich chyba widuje siê w sobotnie poranki najwiêcej). Oczywi¶cie musia³by byæ wprowadzony wymóg korzystania z basenu bez stroju i pewnie od 18 lat.

Co do pytañ Turysty:
1) W saunach raz na miesi±c, je¿eli kiedy¶ da³oby siê zorganizowaæ w strefie basenów to 1 na 2 miesi±ce
2) Soboty, jak wy¿ej
3) Gry zabawy ruchowe. Mo¿e jaki¶ cykliczny kurs tañca?
4) Proponujê zorganizowaæ to tak, jak jest w Librecu: wstêp ma ka¿dy. Ewentualne osoby dziwnie siê zachowuj±ce od³awiamy przy pomocy obs³ugi WPW. Denerwuje mnie ograniczanie dostêpu do tego typu imprez osobom, które nie maj± partnerki interesuj±cej siê naturyzmem.
Trident1
Za³±czam listê pomys³ów na NN w WPW, które wygenerowane zosta³y w sobotê na piwie. Je¿eli kto¶ ma jeszcze inne to zapraszam do dyskusji.

1) Baseny rekreacyjne - noc naturystów w godzinach 21:00 do 1:00 - impreza organizowana raz na

2 miesi±ce
2) Naturystyczne pi±tki w saunarium, raz na 2 miesi±ce od 15:00 - zakaz wstêpu do saunarium w

k±pielówkach,
3) Noc naturystów raz na tydzieñ - kilka ostatnich godzin bez strojów
4) Wieczór karaoke
5) Dzieñ naturystów - raz na miesi±c, wszyscy obowi±zkowo bez rêczników
6) Ceremonie zapachowe, w trakcie imprez dla naturystów, na których ka¿dy musia³by wej¶æ

odwiniêty i bez k±pielówek
7) Podczas NN cisza nie obowi±zuje (mo¿e chocia¿ w jakich¶ wyznaczonych pomieszczeniach)

Cykl imprez naturystycznych móg³by byæ wspania³ym nawozem punktu 1, czyli NN w strefie basenów rekreacyjnych
Elavi
Jestem za takimi nocami naturystycznymi, czy te¿ godzinami naturystycznymi.
Z przyjemno¶ci± popluska³abym siê w ciep³ym basenie albo pomalowa³a swoje cia³o farbami :D ¦wietny pomys³!
mantel
Selekcja tak jak w £odzi jest czym¶ idiotycznym, jestem singlem a chcia³bym siê kiedy¶ wybraæ na takie co¶, za to proponujê ca³kowit± nago¶æ wszystkich, w okolicach weekendu i cenê zaporow± 70-100 z³.
max37_i_3
Jaki jest status tego tak w ogóle, ¶wieci jakie¶ ¶wiat³o w tunelu czy zupe³na ciemno¶æ panuje? A mo¿e zapytaæ (mailowo) obs³ugê ³ódzkiej fali jakie by³y ich pocz±tki i obawy? Mo¿e taka "bran¿owa" dyskusja pomiêdzy organizatorami parków wodnych co¶ by zmieni³a w my¶leniu wpw? Wiadomo, ¿e to biznes i trzeba na tym zarobiæ ale nie ka¿da kura od razu znosi z³ote jajka. Najpierw trzeba daæ jej przecie¿ je¶æ :).
Turysta
Szczerze mówi±c max37 nie mam pojêcia. Wiedz±, ¿e jest zainteresowanie ze strony naturystów wroc³awskich ale czy wyka¿± dalsze dzia³ania - nie wiem. Na mejle nie odpowiadaj±. Je¶li to czerwcowe spotkanie to by³a zwyk³a "¶ciema" z ich strony, to ¿adna dyskusja bra¿owa nic nie wskóra. Wiele nie wymagamy na pocz±tek tylko godziny. NN to sprawa dalsza.
Jedyna nadzieje w tym, ¿e maRUDA tymi swoimi meetingami w ¦RODYku tygodnia tak poruszy Aqua, ¿e wobec coraz liczniejszej grupy klientów bêdzie nierozs±dne dalej staæ "okoniem"...
Nero60
I có¿ burzliwa dyskusja zakoñczona dawno a efektów brak.
Mo¿e by powróciæ do dyskusji ale na bazie Teatralnej. Mniejszy obiekt, ³atwiej go zape³niæ mniejsz± ilo¶ci± uczestników. Tam tradycje nagiego saunowania s± d³ugie i mo¿e ³atwiej siê dogadaæ. Gdyby imprezy chwyci³y i zrobi³ siê t³ok zawsze mo¿na przenie¶æ siê na Borowsk± z konkretnym dorobkiem i odpowiedni± frekwencj±.
Nero60
maRUDA
Propozycja nie jest z³a. Kiedy¶ te¿ o tym my¶la³am...
Teatralna jednak nie posuwa siê w kierunku ¿adnych dzia³añ marketingowych.
Wielka przestrzeñ zagospodarowana ledwo 2 saunami. Wielu nas tam nie wejdzie.

Ale jak nie spróbujemy to nie dowiemy siê jakie jest ich stanowisko!
Osobi¶cie obiecujê zaj±æ siê spraw±, napisaæ do nich i poinformowaæ Was o efektach!
maRUDA
NO I POSZ£O.
Ciekawa jestem efektów...
Czekamy...

Szanowni Pañstwo!

W imieniu wroc³awskich naturystów pragnê z³o¿yæ do Pañstwa zapytanie o mo¿liwo¶æ zorganizowania Wroc³awskich Spotkañ Naturystów we Wroc³awskim Centrum SPA.
Na wstêpie, w zwi±zku z licznymi incydentami zwi±zanymi z nieobyczajowym zachowaniem w Pañstwa w obiekcie, pragnê zaznaczyæ, ¿e ¶rodowisko naturystów zdecydowanie odcina siê od tego typu zachowañ. Nie chcê tu opisywaæ idei ani filozofii towarzysz±cej naturyzmowi - internet wyczerpuje te informacje. ¯eby przekonaæ o czysto¶ci naszych intencji wystarczy napisaæ, ¿e naturystyczny wypoczynek i styl bycia wi±¿e siê z udzia³em dzieci i odcina siê od seksualno¶ci. W¶ród wroc³awskich naturystów jest wiele ma³¿eñstw, rodzin z dzieæmi, studentów jak równie¿ osób dojrza³ych i nikt z nas nie pozwala sobie na jakiekolwiek seksualne podteksty!

Wroc³awski Aquapark, za przyk³adem £ódzkiej Fali pod±³ z nami rozmowy o mo¿liwo¶ci zorganizowania tego typu spotkañ ale na rozmowach zakoñczy³o siê ca³e przedsiêwziêcie. Od ponad pó³ roku nie przyst±pili do realizacji pomys³ów i planów.

Nasza propozycja to lu¼no rzucone wyzwanie. Mo¿e to byæ nieoficjalnie og³oszone (np. przez nasz± stronê internetow±) spotkanie raz w miesi±cu polegaj±ce na przebywaniu w zupe³nej swobodzie w przestrzeni miêdzysaunowej. Wiem, ¿e nie jest to nowo¶æ poniewa¿ Wasi klienci i tak czuj± siê do¶æ swobodnie i niekoniecznie chadzaj± pozakrywani. Jednak zatytu³owanie spotkañ jako "naturystyczne" zagwarantuje Pañstwu 100% sukces marketingowy. Bêdziecie 1 krok przed konkurencj± a o frekwencji nie muszê przekonywaæ bo jestem jej pewna! Rozg³os i zdobycie nowych klientów - gwarantowane.

Pytanie: Czy macie Pañstwo zapotrzebowanie na pozyskiwanie wielu nowych klientów? Czy chcecie zbudowaæ wizerunek postêpowych, nad±¿aj±cych za wymogami czasów oraz wyprzedzaj±cych konkurencjê?

Proszê o ustosunkowanie siê do moich pytañ. W razie w±tpliwo¶ci oraz chêci podjêcia rozmów - s³u¿ê swoj± skromn± osob±.
Adalbert
Ale tek¶cior maRudka, nic dodaæ nic uj±æ...:@
Miejmy nadziejê, ze Teatralna z wiêkszym wyczuciem podejdzie do tematu oraz rozmów. Pi³ka jest po ich stronie, wiêc przyjdzie tylko czekaæ...
Nie na darmo zw± Ciê SZEFOW¡!!!!!:P
Turysta
Aquapark IMHO ma zdecudowanie lepsz± infrastrukturê na takie imprezy mam tu na my¶li ogród zewnêtrzny, no ale có¿ skoro tam siê nie da trzeba próbowaæ gdzie indziej. A mo¿e zrobimy podobn± akcjê jak na wiosnê w Aqua? Ka¿dy od siebie niech wy¶lê tê czy podobn± wiadomo¶æ. Niech wiedz±, ¿e jeste¶my zorganizowan± grup± wiemy co chcemy, itd. Co wy na to?

Ale szczerze mówi±c po tej informacji o przestrzeganiu regulaminu i "dobrego obyczaju" pod prysznicami
i w basenach nie wierzê by SPA na co¶ takiego posz³o. Jednak chcia³bym siê myliæ w tej sprawie. :)
Nero60
Cieszê sie ¿e pomys³ zaczyna ¿yæ w³asnym ¿yciem. Nie s±dzê by na pocz±tku natury¶ci brawurowo wype³nili saunarium. Je¿eli jednak sprawa ruszy ,dawni bywalcy Teatralnej wróc±. Teraz przez remont rozpieszchli siê po ma³ych saunach Wroc³awia -Radeko i inne. Z wieloma mam kontakt i wiem ¿e bardzo im brak dawnej swobody panuj±cej na Teatralnej,choæ nie uczestnicz± w ¿yciu forum.
Nero60
maRUDA
Dzisiaj pomy¶la³am dlaczego nie napisaæ tego do SKY TOWER!? U nich nam dobrze, swobodnie, weso³o. Tylko oni radz± sobie w pozyskiwaniu klientów - a o to z ich punktu widzenia chodzi...

Racja, ¿e Aqua nic nie przebije. I choæby ka¿dy inny obiekt zorganizowa³ cokolwiek dla nas to je¶li Aqua rzuci propozycjê to i tak wygraj± i przyci±gn± najwiêcej osób...

Mo¿e spróbowaæ te¿ napisaæ do SKY??? W sumie co mi szkodzi?! Zobaczymy co kto s±dzi o naszym pomy¶le.

Teatralna moze pomie¶ciæ nas max 20 osób a jest nas wiêcej. Duu¿o wiêcej! Frekwencja na naszej stronie o niczym nie ¶wiadczy.
Pablo
Witam po przerwie urlopowej :)
Czytam sobie, co piszecie i strasznie mi siê podoba, ¿e co¶ ruszy³o w temacie. Jestem ciekawy, jakie bêd± reakcje i jak sprawa potoczy siê dalej. My¶lê sobie, ¿e spotkania (gdzie by nie mia³y siê odbyæ) powinny byæ raczej w tygodniu. Je¿eli jestem w b³êdzie to mnie z niego wyprowad¼cie, ale w weekendy zawsze panuj± dzikie t³umy w saunarium niezale¿nie od godziny, choæ mo¿e faktycznie po 21 jest troszkê lu¼niej. Mo¿e lepiej by by³o w jaki¶ dzieñ w tygodniu bêdzie lu¼niej a nawet jak siê rozstaniemy oko³o 23 to do pracy ka¿dy wstanie. Piszê to, bo uwa¿am, ¿e jak pojawimy siê tam jak±¶ ma³± grup± to bêdziemy trochê traktowani jak przepraszam "ma³pki na wybiegu" Mi osobi¶cie zale¿y na odpoczynku spotkaniu z Wami i niekoniecznie bym chcia³ byæ odbierany przez tekstylnych jak ciekawostka wieczoru (nie myliæ z atrakcj± wieczoru :) ) Uwa¿am, ¿e idealnie by by³o, aby takie imprezy odbywa³y siê przy zamkniêtych drzwiach tylko dla zaproszonych. Proszê mnie nie odbieraæ, jako osobê, która wyszukuje problemy chêtnie siê zaanga¿uje w organizacjê spotkania. Ciekawi mnie równie¿ frekwencja ta informacja powinna byæ dla nas istotna, poniewa¿ da nam obraz jak du¿y obiekt jest nam potrzebny.
Pozdrawiam ciep³o Pablo
PaSmileblo
ckwrc
Ja pozwolê sobie napisaæ, bo oczywi¶cie nie ka¿dy o tym wie - aquapark generalnie oczekuje od nas dok³adnej liczby chêtnych na tak± imprezê, ¿eby przekalkulowaæ czy im siê to kalkuluje ;) Dopóki nie wycofaj± siê z takiego ¿±dania to raczej my tu niewiele jeste¶my w stanie zrobiæ.

Mo¿na by próbowaæ tego co zrobi³ nowo powsta³y aquapark w Kaliszu. Saunaria s± ogólnie tekstylne, ale ¶rodowe wieczory s± "nagie" i faktycznie obs³uga wtedy ludzi ubranych wyprasza. Podobno frekwencja jest naprawdê spora, a co porównywaæ wielko¶ci± Kalisz do Wroc³awia.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc