"Noc naturystów" w Aquaparku?

Last updated on 11 years ago

Poll: Czy zamierzasz ewentualnie braæ udzia³?

    Pewnie, ¿e tak!82 %
    Jeszcze nie wiem, zale¿y ile bêdzie kosztowaæ i kiedy siê odbêdzie?14 %
    Nie zamierzam.5 %
Turysta
S± du¿e szanse, ¿e bêdziemy mieli pierwsz± wroc³awsk± "noc naturystów" w Aquaparku. Czyli to o co zabiega³ Nero60 i pewnie wiêkszo¶æ z was? Pocz±tkowo raz w miesi±cu, czy czê¶ciej zale¿eæ bêdzie wy³±cznie od nas samych...
Nawet raz w miesi±cu to nie¼le. Wiêcej informacji kiedy startuje pierwsza noc ma pojawiæ siê wkrótce na stronie Aquaparku oraz Facebooku. Co o tym s±dzicie?
ckwrc
By³oby genialnie :) Przy okazji witam was wszystkich.

Mo¿na wiedzieæ sk±d s± te informacje i czy "noc naturystów" odnosi siê do ca³êgo aquaparku?
Turysta
Ma³o konkretnie siê wyrazi³em. "Noc naturystów" odnosi siê do czê¶ci saunarium.
To nieistotne :) wa¿ne by dosz³o to skutku - sam jestem tego ciekaw.
kobi1410
To dobry pomys³, ale ¿eby nie okaza³o siê ¿e to bêdzie noc facetów. Jak by co to my z ¿on± jeste¶my chêtni i proszê napisaæ jak by to mia³o wygl±daæ i jakie koszty:) do zobaczenia.
Trident1
Je¿eli noc naturystów w saunarium oka¿e siê ekonomicznie atrakcyjna dla WPW, to w przysz³o¶ci pewnie uda siê ugraæ wiêcej. To du¿y plus.
Mam jednak pytanie. Saunarium nie jest ju¿ stref± nietekstyln±, ale nie zauwa¿y³em du¿ego przyrostu ludzi w k±pielówkach. Sauny dalej s± stref± naturystyczn±. Jaka bêdzie ró¿nica pomiêdzy zwyk³ym dniem w saunach, a noc± naturysów?
Turysta

Quote

Mam jednak pytanie. Saunarium nie jest ju¿ stref± nietekstyln±, ale nie zauwa¿y³em du¿ego przyrostu ludzi w k±pielówkach. Sauny dalej s± stref± naturystyczn±. Jaka bêdzie ró¿nica pomiêdzy zwyk³ym dniem w saunach, a noc± naturysów?


To siê oka¿e, po pierwszej (i mam nadziejê nie ostatniej nocy). Jak nazwa wskazuje "noc naturystów" jest adresowana do naturystów, w przeciwieñstwie do zwyk³ego dnia w saunarium gdzie o normalne zachowanie coraz trudniej...
Mo¿e i rzeczywi¶cie nie ma du¿ego przyrostu ludzi w k±pielówkach (to zale¿y jeszcze w jakich godzinach) ale strefa naturystyczna w obiekcie zosta³a zawê¿ona wy³±cznie do samych saun (i to te¿ z du¿ym trudem daje siê zauwa¿yæ). Chyba nie o to chodzi?
Wracaj±c do twojego pytania bêdziesz mog³ chodziæ po ca³ym obiekcie bez rêcznika bez "stresu", ¿e jacy¶ tekstylni czy "g³o¶ne" ma³olaty nagle wtargn± na 2 minuty do sauny w klapkach, k±pielówkach rozmawiaj±c przy tym g³o¶no. Przejaskrawi³em oczyw¶cie ale wiadomo, ¿e od czego¶ trzeba zacz±æ - zreszt± jak sam przyzna³e¶ pó¼niej mo¿e uda siê ugraæ co¶ wiêcej - o to w³asnie nam chodzi. Rozpocz±æ co¶ co powinno ju¿ dawno byæ...
maRUDA
Dzieñ dobry!
Zwracam siê z uprzejm± pro¶b± o zorganizowanie imprezy pt. Noc Naturystów w naszym wroc³awskim aquaparku.
Wiem, ¿e temat nie jest obcy zarz±dowi aquaparku i nie nie w±tpiê, ¿e impreza tego typu mo¿e tylko przys³u¿yæ siê promocji naszego saunarium.
Podobne imprezy organizowane s± w £odzi, przyci±gaj± ludzi z ca³ego kraju i ciesz± siê wielk± populnarno¶ci± nie tylko w ¶rodowisku naturystów. Mniemam, ¿e je¶li ³ódzki kompleks na tego typu imprezê rezerwuje sobotê (dzieñ natê¿onego ruchu) musi to mieæ uzasadnienie ekonomiczne.
NOC proszê rozumieæ w sposób niedos³owny, chodzi jedynie o 2-3 godz raz w miesi±cu, w konkretny dzieñ tygodnia (np. ka¿dy pierwszy czwartek miesi±ca) w godz od 19 do czasu zamkniêcia kompleksu.
Wierzê, ¿e taka inicjatywa ma sens, wiem, ¿e wielu ludzi przyjdzie z czystej ciekawo¶ci, informujê, ¿e ¶rodowisko wroc³awskich naturystów liczy ponad 600 osób, mam pewno¶æ, ¿e z ekonomicznego punktu widzenia impreza nie przyniesie strat bo nie wyklucza udzia³u "tekstylnych". Chodzi raczej o wpisanie w kalendarz, ¿e w danym dniu, w wyznaczonych godzinach za normê uznaje siê nago¶æ w przestrzeni miêdzysaunowej.
Proszê o niepozostawienie tematu bez odzewu i uszanowanie inicjatywy obywatelskiej.
Tylko od efektu uzale¿nijmy przysz³o¶æ i zasadno¶æ organizowania tego typu spotkañ!

Taki oto li¶cik wys³a³am do naszego aquaparku do czego zachêcam Was dolno¶l±scy Natury¶ci. podajê @ raz jeszcze: biuro@aquapark.wroc.pl; opinie@aquapark.wroc.pl
Turysta
Bardzo dobrze na pewno to nie zaszkodzi a kto wie mo¿e i znacznie przyspieszy..?
Zachêcam mniej aktywnych u¿ytkowników forum do pomys³u maRUDY :)

PS
Jak o czym¶ zapomnia³a¶ u¿yj "Edytuj" zamiast smarowaæ nowego posta - taka moja propozycja.
Michal_War
Równie¿ wys³a³em tê wiadomo¶æ na adres aquaparku podpisuj±c siê imieniem i nazwiskiem.

Oby jak najwiêcej osób zrobi³o to samo.

Pozdrawiam.
"Nago¶æ zbli¿a, o¶miela, pozbawia kompleksów."
maRUDA
Szanowna Pani,

Pracujemy nad ofert± nocy i jeszcze nie mamy ostatecznej koncepcji. W zwi±zku z Pani mailem mam jedno pytanie: czy rzeczywi¶cie podczas takiej nocy mog± byæ osoby tekstylne? Je¶li tak to co by³oby sednem takiej oferty?

I sta³o siê... odezwali siê! Bardzo ucieszy³a mnie odpowied¼ z Aquaparku! Mamy sygna³, ¿e pracuj± nad tematem! i mam kontakt do konkretnej osoby a nie "biura", "marketingu" czy "sekretariatu".

Mam w±tpliwo¶ci czy ja w imieniu naszego ¶rodowiska mogê siê wypowiadaæ, mam w±tpliwo¶ci czy znam sedno... ja po prostu chcê i koniec! Faktem jest te¿, ¿e nie bra³am udzia³u w ¿adnej naturystycznej imprezce :)
Pomó¿cie proszê sformu³owaæ kilka zdañ i dobraæ argumenty...
ckwrc
Prawde mówi±æ tez nie rozumiem sensu naturystycznej nocy dla tekstylnych?

Do mnie nie odezwali siê, ale byæ mo¿e dlatego ¿e zamie¶ci³em w mailu linki do imprez w £odzi, Babylonie i palace w Czechach i wyl±dowa³o w spamie. Je¶li ju¿ masz z nimi aktywny kontakt to mo¿e warto im wskazaæ, ¿e nie byliby pionierami w takich imprezach.
maRUDA
Szanowny Panie,
Cieszy mnie niezmiernie odzew z Pana strony.
Sednem spotkañ naturystycznych jest promowanie kultury i filozofii naturystycznej, która w najwiêkszym ogóle i skrócie mówi o ¿yciu zgodnie z natur±, przyrod±, mówi o "szacunku wobec samego siebie, swojego cia³a, innych ludzi i ca³ej przyrody".
Moim zdaniem naturyzm i nago¶æ z nim zwi±zana jest tematem tabu w¶ród krajan, czym¶ tajemniczym ale równie fascynuj±cym, czym¶ czego wiele osób chce do¶wiadczyæ, poznaæ ale w³a¶nie brakuje okazji i mo¿liwo¶ci do prze³amania siê. Taka noc wype³ni t± lukê, zjedna Wam wielu sta³ych klientów (proszê mi wierzyæ, naturyzm wci±ga) i je¶li spotkania te stan± siê popularne i bêdzie siê o nich mówi³o to sukces marketingowy gwarantowany. Wielu przyjdzie z ciekawo¶ci a wiêkszo¶æ z nich wróci na nastêpn± tak± noc. B±d¼my pionierami w organizowaniu tego typu spotkañ, zróbmy co¶ innego ni¿ Fala w £odzi.
Udzia³u tak zwanych tekstylnych nie mo¿na zakazaæ, bo dostali ju¿ przyzwolenie na przebywanie na obiekcie. Je¶li takowa noc wpisze siê w kalendarz regularnych imprez w naszym aquaparku, tak jak wspomina³am choæby raz w miesi±cu, nale¿y podkre¶liæ jedynie, ¿e w tym dniu, w wyznaczonych godzinach na terenie ca³ego saunarium preferowane jest stosowanie siê do zasad panuj±cych w¶ród naturystów. Ten zapis bardzo mi siê podoba, nie ma w nim mowy o nakazach i zakazach, brzmi ³agodnie. 1 osoba owiniêta rêcznikiem w¶ród 10 golasów bêdzie czuæ siê nieswojo, nienaturalnie i raczej dostosuje siê.
Co innego je¶li "impreza" odbywaæ ma siê raz do roku i to z fajerwerkami tak jak w £odzi, gdzie natury¶ci zarezerwowany maj± ca³y obiekt, w³±cznie z basenem na czas od 21.30 do 1.15. W tym czasie odbywaj± siê konkursy, zabawy, tañce oraz seanse zapachowe w saunach. Tam udzia³ mo¿na braæ pod warunkiem "stosowania siê do zasad panuj±cych w¶ród naturystów".

Proszê, je¶li to mo¿liwe, napisaæ jakie pomys³y s± rozwa¿ane? Do¶wiadczeni natury¶ci, którzy praktykuj± turystykê naturystyczn± chêtnie co¶ podpowiedz±. Jaka jest koncepcja? Jaki zamys³ i za³o¿enie poza ekonomi± oczywi¶cie bo to warunek bezwzglêdny. Jaka czêtotliwo¶æ?
Polecam lekturê: http://www.aquapark.lodz.pl/noc_naturystow.php

tak± odp sobie wymy¶li³am, jeszcze nie wys³a³am.
Jasiek
Co do czêstotliwo¶ci takich nocy to na pocz±tek raz w miesi±cu mo¿na by spróbowaæ wszystko zale¿y od frekwencji. Musia³a by byæ prowadzona jaka¶ lista zapisów czy co¶ w tym stylu nie wiem. By³em w saunarium na £ódzkiej fali i powiem, ¿e atmosfera jaka tam panuje to porostu nie da siê opisaæ. Jest po prostu bardzo mi³o prawie wszyscy siê znaj± rewelacja. Szkoda, ¿e u nas tak nie jest.
Michal_War
My¶lê, ¿e bardzo fajnie skonstruowana wiadomo¶æ.

Nie wiem, jak siê to "przyzwolenie na tekstylnych" sprawdzi. Informowanie przez obs³ugê wchodz±cych, ¿e s± to godziny naturystyczne i nie zaleca siê paradowania w strojach k±pielowych, a strefa nago¶ci rozszerzona jest na ca³y obiekt by³oby chyba dobrym pomys³em. No i przede wszystkim og³oszenie tego, jako rzeczywi¶cie godziny naturystyczne, bo bojê siê, ¿e bez szyldu bêdzie to wygl±daæ jak ka¿dy inny dzieñ.
"Nago¶æ zbli¿a, o¶miela, pozbawia kompleksów."
Turysta

Quote

ckwrc napisa³(a):
Prawde mówi±æ tez nie rozumiem sensu naturystycznej nocy dla tekstylnych?

Dok³adnie, zgadzam siê "Noc Naturystów" to impreza dla naszego ¶rodowiska. Przyzwolenie dla tekstylnych niczym innym nie bêdzie jak tylko "kolejnym zwyk³ym" dniem w saunarium, gdzie pojawi siê du¿o ciekawskich "majtkowiczów". Moim zdaniem ograniczenie wy³±cznie dla naturalnych musi byæ.
Czêstotliwo¶æ raz w miesi±cu jest wystarczajca. Sedno naturyzmu jest wtedy gdy jeste¶my nieskrêpowani wobec innych owiniêtych rêcznikami. Na poczatek kilka ceremonii zapachowych co 45-1h. Na pocz±tek chyba wystarczy, potem jak siê rozkrêcimy pomy¶limy czym jeszcze uatrakcyjniæ noce. Wa¿ne by pierwsza noc wystartowa³a. Takie jest moje zdanie.
ckwrc
Mo¿e faktycznie wkoñcu do nich co¶ dotar³o. Te¿ dosta³em odpowied¼. Oby to nie tylko PR.
maRUDA
Ooo kurcze, chyba my¶l± powa¿nie nad t± noc±! Hurra! zobaczycie, co¶ pêknie i bêdziemy mieli okazje poznaæ siê, zacie¶niæ wiêzi po to ¿eby atmosfera by³a co najmniej taka jak w fali.
Przy okazji. Kto¶ wybiera siê w ten weekend do Fali? Jest jubileuszowa X NN.
Trident1
Te¿ odezwa³em siê do WPW i mam feedback.
Wg mnie NN ograniczona do strefy saun znudzi siê do¶æ szybko. To dobre jako reklama wiêkszej imprezy.Gdyby otworzyli nam ca³y basen w godzinach nocnych (21 - 24) raz na dwa miesi±ce to wydaje mi siê, ¿e odzew by³by potê¿ny i mieliby go¶æ z ca³ej Polski, a i nie tylko.
Jednak mo¿liwo¶æ wmieszania tekstylnych do takiej imprezy mnie przera¿a. A co, jak napatoczy siê znajomy z pracy w stroju k±pielowym...
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot edit the poll in this discussion thread.
You cannot vote on the poll in this discussion thread.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc