Nowy kawał !!!

Last updated on 7 years ago
SoulReaper
¯ona szuka prezentu dla mê¿a, koniec koñców postanowi³a mu kupiæ zwierzaka. Posz³a do zoologicznego i siê pyta.. ale psy drogie, papugi drogie.. Sprzedawca proponuje wiec ¿abê (bo najtañsza) za 100z³. Ale kobicie i tak drogo, wiec siê pyta, czemu ona taka droga.
- A bo ta ¿aba umie robiæ loda.
Kobita my¶li, ze super, sama tego nigdy robiæ nie lubi³a, wiec upiecze 2 pieczenie na jednym ogniu. Kupi³a i zanios³a mê¿owi do domu. M±¿ sceptycznie przyj±³ prezent. ¯ona widz±c, ¿e ¿aba szybko przyssa³a siê gdzie powinna z "czystym sumieniem" posz³a spaæ. W nocy budz± j± ha³asy z kuchni wchodzi, a tam garnki porozstawiane i ma¿ z ¿ab± przegl±daj± ksi±¿kê kucharsk±.
- Co tu siê dzieje?
M±¿:
- Jak tylko ¿aba nauczy siê gotowaæ, Ty st±d spieprzasz....


----------


Przychodzi syn do ojca i siê prosto z mostu pyta:
- Tato, jak wygl±da cipka?
Ojciec lekko zdziwiony, ¿e w erze internetu syn tego nie wie:
- Hmm, ale przed czy po?
- Przed. - odpowiada synek.
- Wyobra¼ sobie piêkn± ró¿ê b³yszcz±c± w ¶wietle s³oñca, sk±panej w porannej rosie.
- A po?
- Teraz wyobra¼ sobie pysk buldoga wysmarowany majonezem...
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclove
Pewien mê¿czyzna uczêszcza³ co niedziele do ko¶cio³a. Za ka¿dym razem wychodz±c z ¶wi±tyni dawa³ siedz±cemu nieopodal ¿ebrakowi 10 z³. Sytuacja powtarza³a siê d³u¿szy czas. Pewnego razu ów mê¿czyzna wychodzi z ko¶cio³a, podchodzi do ¿ebraka i daje mu 5 z³otych. Zamierza odej¶æ, gdy ¿ebrak pyta:
- Dlaczego tylko 5? Zawsze by³o 10?
- Wie pan, pos³a³em syna na studia - odpowiada mê¿czyzna.
- No dobrze, ale dlaczego na mój koszt?

i mo¿e taki:
Jak zwykle, po ¶lubie koñczy siê sielanka, a zaczynaj± siê problemy. Pewnego dnia przychodzi m±¿ z pracy, a kran w domu cieknie. ¯ona pyta:
- Mo¿e by¶ naprawi³ kran?
M±¿ mówi:
- A co ja, hydraulik?
Na drugi dzieñ ogródek jest nie skopany. ¯ona znowu siê pyta:
- Mo¿e by¶ skopa³ ogródek?
- A co ja, ogrodnik?
Na trzeci dzieñ m±¿ przychodzi i krany nie ciekn± i ogródek jest skopany. M±¿ siê pyta ¿ony:
- Kto wszystko zrobi³?
A ¿ona:
- S±siad powiedzia³, ¿e zrobi to wszystko za ciebie, je¶li upiekê mu jakie¶ pyszne ciasto, albo siê z nim prze¶piê.
- No i co mu upiek³a¶?
A ¿ona:
- A co ja, cukiernik?
wroclove
Spotyka siê dwóch znajomych wariatów:
- Mój królik, rozumiesz, straci³ oczy... przyszy³em mu i widzi!
- Tak? A mojej ¶wince odpad³a g³owa... przyszy³em jej i ¿yje!
- ¦wince? Przyszy³e¶ g³owê?! A kto to widzia³?!!!
- Twój królik

Dwaj my¶liwi id± przez las. W pewnej chwili jeden z nich osuwa siê na ziemiê. Nie oddycha, oczy zachodz± mu mg³±. Drugi my¶liwy wzywa pomoc przez telefon komórkowy:
- Mój przyjaciel nie ¿yje. Co mam robiæ? wo³a.
- Proszê siê uspokoiæ - pana odpowied¼. Przede wszystkim proszê siê upewniæ, ¿e pañski przyjaciel naprawdê nie ¿yje.
Po chwili rozlega siê strza³.
- W porz±dku - wo³a do telefonu my¶liwy. - I co dalej?
wroclove
W aptece stoi nie¶mia³y ch³opak. Gdy wszyscy klienci wyszli, aptekarz pyta:
- Co, pierwsza randka?
- Gorzej - odpowiada ch³opak - randka i pierwsza go¶cina u mojej dziewczyny.
- Rozumiem - mówi aptekarz - masz tu prezerwatywê.
Ch³opak siê rozochoci³.
- Panie, daj pan dwie, jej siostra podobno te¿ fajna dupa!
Aptekarz daje dwie
Ch³opak mysli my¶li i mówi
-Panie daj pan jeszcze jedn± jej mama te¿ ponoæ niez³a dupa mo¿e byæ okazja zaliczyæ wszystkie.
Ch³opak trafia do domu swojej dziewczyny. Zostaje przedstawiony rodzinie.
Siadaj± przy stole i nastêpuje poczêstunek. Po godzinie dziewczyna nie wytrzymuje, przeprasza i prosi go¶cia ze sob±:
- Gdybym ja wiedzia³a, ¿e ty taki niewychowany... Ca³y wieczór nic nie powiedzia³e¶ tylko patrzy³e¶ w pod³ogê. Nigdy wiêcej ciê nie zaproszê!
- A gdybym ja wiedzia³, ¿e twój ojciec jest aptekarzem, nigdy bym do was nie przyszed³
wroclove
Dzisiaj temat przewodni zdrada:

M±¿ wraca do domu i zastaje ¿onê w ³ó¿ku ze swoim przyjacielem. Wyjmuje pistolet i strzela mu prosto w g³owê.
Na to odzywa siê ¿ona:
- Rób tak dalej, a nied³ugo nie bêdziesz mia³ ¿adnych przyjació³.

M±¿ i ¿ona siedz± na kanapie i m±¿ mówi:
- Ile razy mnie zdradzi³a¶?
¯ona milczy.
- No powiedz?
Nadal milczy.
- No ile?
W koñcu ¿ona mówi:
- Tyle razy ci mówi³am ¿eby¶ mi nie przeszkadza³ jak liczê
wroclove
Przychodzi facet do lekarza i mówi
- Proszê pana, mam problem...
- S³ucham pana
- Ale czy nie bêdzie siê pan ¶mia³?
- Nie
- Spuch³o mi j±dro
- Proszê pokazaæ
- Ale czy na pewno nie bêdzie siê pan ¶mia³? - dopytuje siê
- Na pewno
Facet wyci±ga j±dro wielko¶ci pi³ki. Lekarz zwija siê ze ¶miechu.
- No widzi pan!!! W takim wypadku nie poka¿ê panu tego spuchniêtego!!!

Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, tak mnie strasznie w±troba boli!
Na to lekarz:
- A pije Pan?
- Pijê, ale to nie pomaga
wroclove
Wchodzi pijak na dworzec autobusowy, szuka wolnego miejsca, ale nie ma du¿ego wyboru, wiêc siada obok ksiêdza. Ksi±dz niezadowolony, bo pijak "wonie" alkoholem, z jednej kieszeni wystaje mu butelka, z drugiej papierosy. Pijak wyjmuje gazetê i czyta. Po chwili zwraca siê do ksiêdza z pytaniem:
- Mo¿e mi ksi±dz powiedzieæ co powoduje artretyzm?
Ksi±dz pomy¶la³: no! teraz mu palnê kazanie! - i zaczyna:
- Je¿eli nadu¿ywasz alkoholu, papierosów, prowadzisz ¿ycie niemoralne: cudzo³o¿ysz, kradniesz, nie szanujesz warto¶ci - to Bóg zsy³a artretyzm!
Pijak pokiwa³ ze zdziwieniem g³ow±, zakry³ siê gazet± i czyta dalej. Po chwili ksiêdzu g³upio siê zrobi³o, ¿e tak z góry potraktowa³ bli¼niego, zaczyna w pojednawczym tonie:
- Przepraszam, wiem ¿e tak nie powinienem, a jak d³ugo pan ma ten artretyzm?
- Kto? Ja? - dziwi siê pijak - ja nie mam, w³a¶nie czytam, ¿e papie¿ ma!...
wroclove
¯a³oba po wystêpie naszych na Euro ju¿ mi minê³a wiêc co¶ napisze:
Chcia³ siê go¶ciu pozbyæ kota, wiêc wywióz³ go kilka ulic dalej. Gdy wróci³ do domu kot ju¿ tam by³.
Wywióz³ go dziesiêæ ulic dalej, po powrocie widzi kota w domu.
Wywióz³ go jeszcze raz, kr±¿y ulicami w prawo w lewo i tak a¿ na drugi koniec miasta.
Dzwoni do domu i pyta siê ¿ony:
- Jest kot?
- Jest - odpowiada ¿ona.
- Daj go na telefon bo nie mogê trafiæ do domu!
wroclove
Ju¿ dzisiaj wspomnia³em o ksiê¿ach wiêc dalej w tym temacie:
Dwóch ksiê¿y rozmawia o celibacie. Jeden mówi:
- S³ysza³e¶, ¿e Watykan rozwa¿a mo¿liwo¶æ zniesienia celibatu?
- Tak, ale my ju¿ tego nie doczekamy.
- Ale mo¿e nasze dzieci...

Mama da³a Jasiowi ostatnie 50 z³otych na zakupy (do wyp³aty by³o jeszcze 2 tygodnie) i mówi:
- Jasiek kupisz chleb, margarynê i kawa³ sera. Reszta kasy trafia na stó³.
Jasiek poszed³ do sklepu ale po drodze spodoba³ mu siê mi¶ za ca³e 50 z³otych. Kupi³ misia i pêdzi do domu.
Matka na to:
- Jasiu, co ¿e¶ ty zrobi³, natychmiast id¼ i sprzedaj tego misia.
Jasiek bez namys³u poszed³ opchn±æ misia s±siadce. Wchodzi do jej mieszkania a s±siadka w ³ó¿ku z jakim¶ facetem. Nagle rozlega siê pukanie do drzwi.
S±siadka wpycha faceta z Jasiem do szafy. Jasiek w szafie do faceta:
- Kup pan misia.
- Spadaj ch³opcze.
- Bo bêdê krzycza³.
- Masz piêædziesi±t z³otych i siê zamknij.
- Oddaj misia.
- Nie oddam.
- Oddaj bo bêdê krzycza³.
Sytuacja powtarza siê kilkana¶cie razy. Jasiu zarobi³ kasy od cholery. Wraca do domu z zakupami: kawior, krewetki, szynki i ca³± furê szmalu k³adzie na stole.
Matka do Jasia:
- Jasiek chyba bank obrabowa³e¶. Natychmiast do ksiêdza id¼ siê wyspowiadaæ!
Jasiek poszed³ do ko¶cio³a, podchodzi do konfesjona³u i mówi:
- Ja w sprawie Misia.
- Spierdzielaj, ju¿ nie mam kasy.
SoulReaper
Lata 80-90 we wsi tragedia, ch³opa z±b bola³, ale tak, ¿e nie móg³ pracowaæ, prawie mdla³. To siê rodzina z³o¿y³a, kupi³a bilet PKS i do miasta go, bo we wsi dentysty nie by³o.

Pojechali, dojechali, kolejka, s± w ¶rodku. Dentysta ch³opa obada³ i mówi, ¿e do wyrwania, nie nadaje siê ju¿ do leczenia. Znieczuli³ miejscowo, ale ból ogromny, ch³op wytrzyma³a bestia, wiêc znieczulenie nie dzia³a jak powinno.
Doktor z obcêgami do gêby, a ch³op siê broni, macha wielkimi ³apskami, prawie dentystê znokautowa³.
Wo³a ten asystentkê i mówi, ¿e kiedy ten chwyci zêba da jej znak, ta go uk³uje ig³± w ty³ek odwracaj±c uwagê. Uda³o siê.
Wraca ch³op na wie¶ a tam ju¿ komitet powitalny, ¿e ma³o kto dentystê w ¿yciu widzia³, oczekuj± pe³nego sprawozdania.
Opowiada ch³op ze szczegó³ami, i mówi w koñcu:

- Ale ten z±b mia³ d³ugie korzenie, chyba do samego zada.
- Jak to? Nie mo¿liwe.
- No mówiê wam, ¿e rwa³ mi go pó³ godziny, podchodzi³ do niego kilka razy, ale jak ju¿ go wyrwa³, to najbardziej to mnie dupa bola³a.


Chyba by³o wcze¶niej, ale nie mogê znale¼æ.. :


Co ma wspólnego bungee z seksem?

W obu przypadkach jak guma pêknie za wcze¶nie to masz przesrane.
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclove
Facet wróci³ z nocnego lokalu ze striptizem tak na³adowany, ¿e ju¿ w przedpokoju wyskoczy³ z ciuchów, wpad³ do sypialni, szczupakiem do ³ó¿ka... Gdy skoñczy³, piæ mu siê zachcia³o, idzie do kuchni, a tam ¿ona czyta "Przyjació³kê"...
Facet z ob³êdem w oczach w ty³ zwrot, wpada do sypialni, zapala ¶wiat³o a tam te¶ciowa w ³ó¿ku...
- To ja przed chwil± z mamusi±?! - j±ka siê facet
- Owszem - odpowiada mamu¶ka z zadowolon± min±, poprawiaj±c fryzurê.
- To dlaczego mama nic nie mówi³a???!!!
- Przecie¿ ze sob± nie rozmawiamy
wroclove
Jest sezon urlopowy to co¶ o urlopach:) :
Dwaj panowie rozmawiaj± przy kieliszku.
- Ech, ¿ycie jest ciê¿kie... - wzdycha jeden z nich. - Mia³em wszystko o czym cz³owiek mo¿e marzyæ: cichy dom, pieni±dze, dziewczynê...
- I co siê sta³o?!
- ¯ona wróci³a z wczasów tydzieñ wcze¶niej
i taki:
Mê¿czyzna wyjecha³ w delegacjê i mówi koledze:
- Pilnuj mojej ¿ony, a jak mnie zdradzi, to wyrwij jedn± sztachetkê z p³otu.
Po pewnym czasie wraca do domu a widz±c, ¿e jedna sztachetka jest wyrwana, my¶li: "Ten jeden raz to jej wybaczê".
Wchodzi do domu, a ¿ona krzyczy:
- Dobrze, ¿e ju¿ wróci³e¶, bo co ja tu prze¿y³am! Trzy razy nam ca³y p³ot sztachetka po sztachetce jakie¶ ³obuzy rozebra³y!
wroclove
Stacja benzynowa na peryferiach.
Przy wje¼dzie na stacjê wisi baner reklamowy: "Kto kupi pe³ny bak paliwa, ma prawo uczestniczyæ w loterii! Wygrana - bezp³atny seks!"
Na stacjê podje¿d¿a polonez z dwoma mê¿czyznami. Tankuj± do pe³na i po drodze do kasy spostrzegaj± baner reklamowy. Pytaj± kasjera o zasady loterii.
- Regu³y s± bardzo proste - odpowiada sprzedawca. - Wybieram w umy¶le jedn± z cyfr - je¶li kto¶ zgadnie co to za cyfra - wygrywa!
Kierowca
- Siedem!
Pracownik stacji benzynowej:
- Niestety, pomy¶la³em o cyfrze dwa. Proszê spróbowaæ nastêpnym razem.
....
Po dwóch tygodniach:
Kierowca
- Piêæ
Sprzedawca:
- Niestety, pomy¶la³em o szóstce. Proszê spróbowaæ nastêpnym razem.
Mê¿czyzna odje¿d¿a i krêc±c g³ow± zagaduje do pasa¿era:
- Do du*y taka loteria! Nic nie mo¿na wygraæ! Mo¿e on po prostu oszukuje?
Pasa¿er:
- Nie, sk±d¿e! On nie oszukuje! W zesz³ym tygodniu moja ¿ona dwa razy wygra³a
wroclove
Stoi babcia w tramwaju nad rozwalonym na siedzeniu m³odzieñcem i miarowo stuka lask± w pod³ogê. Po dwóch przystankach m³odzian wreszcie reaguje:
- Jakby babcia se na t± laskê tak± gumkê naci±gnê³a, to by tak nie stuka³o
- Jakby twój ojciec se na laskê tak± gumkê naci±gn±³, to ja bym teraz gdzie siedzieæ mia³a!

Jaki zwrot jest najczê¶ciej powtarzany przez Tadeusza Rydzyka i Ferdka Kiepskiego?
- Babka daj rentê
wroclove
Do szko³y zaproszono fotografa i nauczyciel namawia dzieci, by ka¿de kupi³o odbitkê zdjêcia grupowego.
- Pomy¶lcie tylko, gdy ju¿ bêdziecie doros³e, popatrzycie na fotografiê i powiecie: "To Ania, teraz jest prawnikiem" albo "To jest Krzy¶. Teraz jest lekarzem."
Na to cienki g³osik z ty³u sali:
- A to jest nauczyciel. Teraz ju¿ nie ¿yje

Ch³op z³apa³ z³ot± rybkê:
- Pu¶æ mnie, pu¶æ! - prosi rybka. - Spe³niê ka¿de Twoje ¿yczenie!
Ch³op pomy¶la³. Po chwili mówi.
- Dobra! Chcê wiedzieæ, kiedy umrê?
- Tego nie mogê Ci powiedzieæ, ale mogê Ci powiedzieæ, co bêdziesz robiæ po ¶mierci.
- No dobra, co?
- Bêdziesz sêdzi± hokejowym! - odpowiedzia³a rybka.
- Ale ja nie znam zasad tej gry! - zdziwi³ siê ch³op.
- No to ucz siê ucz, bo za dwa dni masz pierwszy mecz.
wroclove
Co¶ dzisiaj wisielczy wypominkowy ton na forum, to tak na poprawê humoru:):

Wnuczek poszed³ z babci± do ko¶cio³a w Zaduszki. S³ucha jak ksi±dz czyta wypominki:
- "ZA DUSZÊ Jana, Marcina, Henryka, za duszê Adama, Andrzeja, Teofila..."
Ch³opiec s³ucha, s³ucha, w koñcu zaniepokojony ci±gnie babcie za rêkaw:
- "Babciu, chod¼my stad, bo on nas wszystkich ZADUSI!"

Córu¶, ty córu¶, trza ci za m±¿ i¶æ!
- Oj trza, mamu¶, trza!
- Tylko pamiêtaj córu¶, ¿e twój narzeczony m± byæ: oszczêdny, g³upi i nieruszany.
- Dobrze mamu¶, bêdê pamiêtaæ.
Min±³ jaki¶ czas i córka przyje¿d¿a do domu rodziców z narzeczonym z miasta. Zasiedzieli siê d³ugo, no i wichura ze ¶nie¿yc± na dworze siê rozszala³a. Matka wiêc proponuje:
- Nikaj nie pojedziecie, prze¶pita siê tutaj. Po¶ciele wam w izbie dwa ³ó¿ka.
M³odzi zgodzili siê na to, wiêc tak te¿ siê sta³o. Rankiem córka wychodzi z pokoju ca³a u¶miechniêta. Widz±c to matka siê pyta:
- I jak córu¶? Ten twój kawaler oszczêdny jest?
- Oj mamu¶, jaki on oszczêdny. Tylko co ¿e¶my weszli do izby to on mówi: "Po co mamy brudziæ dwa ³ó¿ka, prze¶pijmy siê w jednym."
- Oj oszczêdny jest, córu¶, oszczêdny. A g³upi jest?
- Oj mamu¶, jaki on g³upi! Poduszkê zamiast pod g³owê to on mi pod zadek wsuwa.
- Oj g³upi, córu¶, g³upi. A nie ruszany jest?
- Oj mamu¶ nie ruszany, siusiaka to on mia³ jeszcze w celafonie jeszcze
wroclove
Tak dla poprawienia humoru:
Skazali faceta na 20 lat zsy³ki na bezludn± wyspê.
¯eby nie umar³ z g³odu dali mu kozê, ziarna pszenicy itp.
Wywie¼li go i zostawili. Po 20 latach przyp³ywaj±, ¿eby go zabraæ, patrz± po pla¿y biega jaki¶ ch³opiec. Dziwne, bo zostawili skazañca samego. Wo³aj± ch³opca i pytaj±
- Ch³opcze jak masz na imiê?
Na to malec
- Mieeeeeeeeetek

Spotyka siê dwóch znajomych:
- Mój królik rozumiesz straci³ oczy... przyszy³em mu i widzi!
- Tak? A mojej ¶wince odpad³a g³owa... przyszy³em jej i ¿yje!
- ¦wince? Przyszy³e¶ g³owê?! A kto to widzia³?!!!
- Twój królik!
wroclove
Dalej o zwierzaczkach:
Facet postanawia unieszkodliwiæ swoj± te¶ciow±. Wpada wiêc do sklepu zoologicznego.
- Panie s± jadowite wê¿e??
- Nie ma
- A jadowite paj±ki?
- Te¿ nie ma.
- A co k*rwa jest jak nic nie ma?
- S± pelikany.
- A one s± niebezpieczne?
- Tak, potrafi± zadziobaæ szkodnika w kilka sekund.
Facet kupi³ dwa pelikany i uda³ siê do domu aby wypróbowaæ nowy nabytek.
- Pelikany na stó³! - pelikany rozwalaj± stolik w py³.
Facet wniebowziêty mówi:
- Pelikany na krzes³o! - krzes³o rozniesione w drobny mak.
Nagle wpada te¶ciowa i od progu wo³a:
- A na ch*j Ci pelikany?!

Przychodzi facet do dentysty.
- Panie doktorze wydaje mi siê, ¿e jestem æm±.
- Rozumiem, moim zdaniem powinien pan pój¶æ raczej do psychiatry.
- No tak, wiem, ale tylko u pana ¶wieci³o siê ¶wiat³o.

Przychodzi krowa do lekarza i ca³y czas siê ¶mieje:
- Co Pani jest? - pyta lekarz.
- Zawsze jestem taka po trawie - odpowiada krowa
SoulReaper
Pogrzeb kobiety, która mia³a 17 dzieci z jednym mê¿em i 17 z drugim. Bardzo pobo¿na, ksi±dz mówi do siebie patrz±c na trumnê: "nareszcie razem"
"Mówi ksi±dz o pierwszym czy drugim mê¿u?" zapyta³ jeden z ¿a³obników.
Ksi±dz na to: "nogi synu, jej nogi"
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
SoulReaper
Taki dwuznaczny suchar :D

Dziewczyna wesz³a do sypialni.
- No i co s±dzisz o moich nowych stringach?
- S± ZA****TE!
- Fajnie, no to teraz je zdejmuj.

i co¶ co us³ysza³em ostatnio:

Umar³ pewien znany kardiochirurg i na jego pogrzebie zebra³o siê du¿o personelu ze szpitala w którym pracowa³, rodzina, nawet niektórzy wdziêczni pacjenci.
Pogrzeb siê zacz±³, po kilku s³owach ksiêdza otworzy³y siê drzwiczki na suficie na linkach opu¶ci³o siê czerwone serce, które zamknê³o siê na trumnie ju¿ na zawsze.
Piêkne "widowisko" ale w tym momencie jeden z go¶ci wybuchn±³ ¶miechem. Widz±c, ¿e ca³a sala zwróci³a siê ku niemu, odrzek³:
"Przepraszam, wyobrazi³em sobie w³a¶nie mój pogrzeb, jestem ginekologiem."

Proktolog w tym momencie zemdla³.
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc