Nowy kawał !!!

Last updated on 7 years ago
wroclove
Jedzie ksi±dz przez ma³± mie¶cinê, na g³ównym skrzy¿owaniu, tu¿ przed drzwiami komendy policji le¿y rozjechany pies. Ksi±dz zdegustowany brakiem reakcji zatrzymuje auto, wchodzi na komendê i mówi:
- Panowie chcia³em zwróciæ uwagê, ¿e przed waszymi drzwiami le¿y rozjechany pies i zero reakcji z waszej strony!
Na to gliniarz g³upio siê za¶mia³ i mówi:
- Ja my¶la³em, ¿e to wy jeste¶cie od pogrzebów.
Ksi±dz na to te¿ z ironicznym u¶miechem:
- Przyszed³em zawiadomiæ najbli¿sz± rodzinê
wroclove
Witam w Nowym Roku, mo¿e kto¶ napisze jaki¶ humor od siebie:)
Policjant patroluj±c ulicê, spotyka swojego kolegê, który idzie trzymaj±c za skrzyd³o pingwina.
- Sk±d ty wytrzasn±³e¶ tego ptaka?
- A przypl±ta³ siê i nie wiem co z nim zrobiæ.
- Jak to co? Zaprowad¼ go do ZOO.
Po kilku godzinach milicjant znowu widzi swego kolegê spaceruj±cego z pingwinem.
- I co, nie by³e¶ z nim w ZOO?
- By³em, teraz idziemy do kina.

Wróci³ syn po latach pracy w Anglii na swoja wie¶. Zwraca siê do niego ojciec:
- Idz rozrzuæ gnój.
- What? - pyta syn.
- £ot ¶winek i ³ot krówek - odpowiada ojciec
Turysta

Quote

wroclove napisa³(a):
Witam w Nowym Roku, mo¿e kto¶ napisze jaki¶ humor od siebie:)

O czwartej nad ranem u Profesora dzwoni telefon. Profesor zaspany odbiera telefon i s³yszy:
- ¦pisz?
- ¦piê - odpowiada zaspany.
- A my siê k...a jeszcze uczymy!!!

Jednostka wojsk pancernych. M³odzi ¿o³nierze stoj± przy czo³gu, podchodzi do nich dowódca i pyta:
- Co jest najwa¿niejsze w czo³gu?
- Dzia³o - mówi jeden.
- Nie, najwa¿niejszy jest pancerz - rzuca drugi.
- Radiostacja jest najwa¿niejsza - krzyczy trzeci.
- Bzdura, g³upoty gadacie! Zapamiêtajcie! Najwa¿niejsze w czo³gu, to nie pierdzieæ!
wroclove
Ma³y Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno go¶ci. Nagle mówi do mamy:
- Mamo wujek i ciocia id±.
- Nie mówi siê wujek i ciocia, tylko wujostwo.
Wygl±da dalej.
- Mamo kuzyn i kuzynka id±.
- Jasiu, nie mówi siê kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo.
Patrzy dalej i zauwa¿y³ babcie i dziadka. Mówi do mamy:
- Mamo dziadostwo idzie...


Co to s± mieszane uczucia?
- Gdy te¶ciowa spada w przepa¶æ twoim samochodem
wroclove
O jaki¶ kawa³ niby o naturystach...mi siê trafi³


Na pla¿y nudystów atleta podchodzi do piêknej kobiety.
- I co? Podobaj± Ci siê moje musku³y nie? Jak bomba!
Ona odpowiada:
- No, musku³y jak bomba... Tylko lont ma³y.

Rozmawia dwóch alkoholików:
- Ciekawe dlaczego dali mi ksywkê D¿in? Pewnie dlatego, ¿e wszystko mogê?
- Nie stary. Po prostu gdy tylko kto¶ odkrêci butelkê, Ty od razu siê pojawiasz.

Ten drugi to ju¿ nie o nas...:)
wroclove
Za oknami du¿y mróz wiêc bêdzie o mrozie :)

Francuz dzwoni do swojego przyjaciela w Moskwie:
- Cze¶æ Iwan, s³ysza³em, ¿e u was strasznie zimno, -50 stopni!
- Nie... tak zimno nie jest... najwy¿ej -20...
- Niemo¿liwe Iwan, w CNN pokazywali, ¿e jest u was -50 stopni poni¿ej zera!
- Pierre... mówiê ci, jest najwy¿ej -20 a nie -50!
- Przecie¿ sam widzia³em w CNN Iwan, reporter sta³ na Placu Czerwonym i pokazywa³ termometr, sam widzia³em, -50 stopni!
- Aaaaaa... No chyba ¿e na zewn±trz..
wroclove
Przychodzi facet do apteki i wrêcza receptê. Zak³opotana aptekarka d³ugo ogl±da j± i wytê¿a wzrok poniewa¿ na recepcie napisane jest co¶ takiego:
"CCNWCMKJDMJSINS". W koñcu rezygnuje i prosi o pomoc kolegê,Pana Czesia. Ten bez zastanowienia bierze lekarstwo z szafki i podaje facetowi, na co ze zdziwieniem patrzy aptekarka. Po za³atwieniu wszystkich formalno¶ci i wyj¶ciu faceta, pyta:
- Panie Czesiu, sk±d Pan wiedzia³ co tu jest napisane?
Na to Pan Czesiu:
- A, to mój znajomy lekarz napisa³ "Cze¶æ Czesiu, Nie Wiem Co Mu Ku*a Jest, Daj Mu Jaki¶ Syrop I Niech Spier***a".
wroclove
Do biura FBI dzwoni facet:
- Mój s±siad, John Smith, trzyma narkotyki w szopie na drzewo.
Wieczorem ten sam facet dzwoni do Smitha:
- By³o u ciebie FBI?
- By³o.
- Por±bali ci drewno?
- Tak.
- Dobra, jutro ty na mnie doniesiesz. Kto¶ mi musi przekopaæ ogródek

Dlaczego siê smucisz?
- Bo bêdê ojcem...
- Ale to jest powód do rado¶ci!
- Niby tak, ale nie wiem jak powiedzieæ o tym ¿onie
wroclove
Jak nie p³aciæ mandatu za prêdko¶æ:)

Policjant zatrzymuje kierowcê za przekroczenie prêdko¶ci...
- Poproszê prawo jazdy...
- Niestety, nie mam prawa jazdy. Zabrano mi uprawnienia ju¿ 5 lat temu.
- Dowód rejestracyjny poproszê...
- Nie mam. To nie jest mój samochód, jest kradziony.
- Samochód jest kradziony?!
- Dok³adnie, ale prawdê mówi±c - chyba widzia³em dowód rejestracyjny w schowku, kiedy chowa³em tam pistolet...
- Ma pan pistolet w schowku?!
- No tak. Tam go w³o¿y³em, po tym jak zastrzeli³em w³a¶cicielkê tego samochodu i schowa³em cia³o w baga¿niku.
- W baga¿niku jest CIA£O?!!
- No przecie¿ mówiê...
W tym momencie policjant zawiadamia komendê. Po 5 minutach antyterrory¶ci otaczaj± samochód. Dowodz±cy akcj± podchodzi do kierowcy.
- Prawo jazdy poproszê...
- Proszê bardzo - kierowca pokazuje jak najbardziej wa¿ne prawo jazdy.
- Czyj to samochód? - pyta komendant.
- Mój. Proszê, oto dowód rejestracyjny.
- Proszê wolno otworzyæ schowek i nie dotykaæ schowanej tam broni...
- Proszê bardzo, ale nie ma tam ¿adnej broni.
- Proszê otworzyæ baga¿nik i pokazaæ le¿±ce w nim cia³o.
- No problem, ale jakie cia³o?!
- Zaraz, zaraz! - mówi kompletnie zdezorientowany policjant. - Kolega który pana zatrzyma³ powiedzia³, ¿e nie ma pan prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, samochód jest kradziony, w schowku jest broñ, a w baga¿niku cia³o...
- He, he! - odpowiedzia³ kierowca. A mo¿e jeszcze panu powiedzia³, ¿e przekroczy³em prêdko¶æ?
wroclove
Dzisiaj walentynki wiêc kawa³ walentynkowy:

- W Walentynki zrobiono w naszej firmie ankietê i okaza³o siê, ¿e na romantyczny wieczór walentynkowy najwiêcej osób chcia³oby pój¶æ ze mn±.
- To gratulacje, powiniene¶ siê cieszyæ!
- Nie do koñca, w firmie nie ma ani jednej kobiety
wroclove
Do kolesia na ulicy podchodzi brudny, skacowany menel i mówi:
- Panie, poratuj pan! Zbieram na jedzenie. Daj, pan, trochê grosza!
- O, nie! Pewnie zaraz kupisz flaszkê, nie ma mowy!
- Sk±d! Ja ju¿ od dawna nie pije!
- Taaak? To pewnie przegrasz w karty!
- Panie, ja siê brzydzê hazardem!
- No to wydasz na kobiety!
- Jaaa? Ja jestem wierny mojej babie, naprawdê jestem g³odny...
Na to kole¶:
- No to jedziemy do mnie. ¯ona zrobi kolacje, zjesz z nami.
Menel próbuje do koñca ¶ciemniaæ i mówi:
- Ale zobacz, pan, jak ja wygl±dam, pañska ¿ona mnie nie wpu¶ci, daj pan kilka z³otych i ju¿ sobie idê.
- Jedziesz ze mn±. Muszê pokazaæ ¿onie, co siê dzieje z cz³owiekiem, który nie pije, nie gra w karty i jest wierny swojej kobiecie!

i taki króciutki:

- Kto jest bardziej pracowity: mrówka czy pszczo³a?
- Oczywi¶cie, ¿e mrówka! Przynajmniej nie traci czau na bzykanie...
wroclove
Umar³ banknot 200 zlotowy. Przychodzi do nieba i Bóg, w swej wielkiej dobroci mówi mu: Do piek³a! Zasmucony banknot udaje siê do kot³a piekielnego, z którego widzi, jakby by³o wspaniale w niebie... Umar³ banknot 100 zlotowy. Pan Bóg znów go do piek³a wysy³a. Umar³ banknot 50 zlotowy. I znów do piek³a. Podobnie z dwudziestoz³otowym i dziesiêcioz³otowym. Umar³a piêcioz³otówka, ale i ona trafi³a do piek³a, tak jak i dwuz³otówka, i z³otówka. Gdy przed Panem Bogiem stanê³am piêædziesiêciogroszówka, ten uradowany wzi±³ j± do siebie i po prawicy posadzi³. Inne nomina³y zaczê³y krzyczeæ:
- Dlaczego on jest z tob± Panie, a my nie?
A Pan Bóg popatrzy³ na nich i zapyta³:
- A kiedy ja was ostatni raz w ko¶ciele widzia³em?
wroclove
Kolega z klasy powiedzia³ Jasiowi, ¿e wymy¶li³ dobry sposób na szanta¿owanie doros³ych:
- Mówisz tylko "Znam ca³± prawdê" i ka¿dy doros³y g³upieje, bo na pewno ma jak±¶ tajemnicê, której nie chcia³by ujawniæ...
Podekscytowany Jasio postanowi³ wypróbowaæ ¶wie¿o zdobyt± wiedzê w domu. Podchodzi do mamy i mówi:
- Znam ca³± prawdê.
I... dosta³ 50 z³otych z przykazaniem, ¿eby nic nie mówi³ ojcu. Zachwycony biegnie szybko do ojca i mówi:
- Znam ca³± prawdê.
I dosta³ 100 z³otych z zastrze¿eniem, ¿eby nic nie mówi³ matce. Rozochocony Ja¶ postanowi³ wiêc wypróbowaæ now± metodê równie¿ na kim¶ spoza rodziny. Nadarzy³a siê okazja, kiedy listonosz przyniós³ pocztê.
- Znam ca³± prawdê! - mówi z szelmowskim u¶miechem Jasio.
Listonosz poblad³, poczerwienia³, rzuci³ listy na ziemie, roz³o¿y³ ramiona i wzruszonym g³osem wyszepta³:
- W takim razie u¶ciskaj tatusia...
wroclove
Go¶ciu pracuje wieczorami na stacji benzynowej. Nuda jak ....
Pewnego razu wchodzi tam klient w czarnym garniturze, czarnej koszuli, czarnych laczkach, z czarnym neseserem w rêce.
"Jak nic - James Bond" - my¶li sobie pracownik.
"Bond" w tym czasie bierze jakie¶ drogie wino i zastanawia siê nad wyborem prezerwatyw.
Wybiera w koñcu Durexy Extra Safe (koneser!), podchodzi w milczeniu do kasy, wyci±ga stówkê, k³adzie na ladzie.
Pracownik wydaje mu resztê i w tym momencie wpada wymalowana siedemnastka i wo³a:
- Proszê ksiêdza – i jeszcze chipsy!
wroclove
Przed Wielkanoc± facet pyta przyjaciela:
Porad¼ mi, co kupiæ ¿onie na zaj±czka. Ona ju¿ wszystko ma!
Wiesz co mówi po chwili namys³u przyjaciel kup jej ma³ego zaj±czka z czekolady i dodaj do niego pisemn± zgodê na dwie godziny szalonego seksu, takiego jakiego tylko zapragnie!
Po ¶wiêtach kumple spotykaj± siê ponownie.
Co masz tak± skwaszon± minê? ¯onie nie spodoba³ siê prezent?
Bardzo siê jej spodoba³!
To o co chodzi? Jak zareagowa³a?By³o chyba fajnie.
Przeczyta³a, wskoczy³a do samochodu i zawo³a³a: "Dziêki, kochanie! Wrócê za dwie godzinki!"

i drugi:

Trzy blondynki zginê³y w wypadku samochodowym. Po ¶mierci staj± przed bram± niebios. ¦wiêty Piotr wita je s³owami:
- Mo¿ecie dostaæ siê do nieba, je¶li odpowiecie na jedno proste pytanie religijne. Pytanie brzmi: co to jest Wielkanoc?
Pierwsza blondynka odpowiada:
- Wielkanoc to takie ¶wiêto, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich...
- ¬le! Odpowiada ¦wiêty Piotr. Nie przest±pisz bram królestwa niebieskiego, bezbo¿na ignorantko!
Odpowiada druga blondynka:
- Ja wiem! To takie ¶wiêto, kiedy stroi siê choinkê, ¶piewa kolêdy i rozdaje prezenty!
¦wiêty Piotr za³amany wali g³ow± we wrota do niebios, a nastêpnie patrzy z nadziej± na trzeci± blondynkê.
Ostatnia blodnie u¶miecha siê spokojnie i nawija:
- Wielkanoc to ¶wiêto zmartychwstania Jezusa Chrystusa, który zosta³ ukrzy¿owany przez Rzymian. Po tym, jak odda³ ¿ycie za wszystkich ludzi, zosta³ pochowany w pobliskiej grocie, do której wej¶cie zosta³o zamkniête g³azem. Trzeciego dnia Jezus zmartwychwsta³...
- ¦wietnie! Wykrzykuje ¦wiêty Piotr, wystarczy, widzê, ¿e znasz Pismo ¦wiête!
Blondynka nawija ¶mia³o dalej:
- ... zmartwychwsta³ i tak historia powtarza siê co roku, Jezus w czasie Wielkanocy odsuwa g³az i wychodzi z groty, patrzy na swój cieñ i je¶li go zobaczy, to zima bêdzie sze¶æ tygodni d³u¿sza...
SoulReaper
Wywiad ze z³odziejem:
- S³ysza³em, ¿e z³odzieje s± bardzo religijni. To prawda?
Odpowied¼:
- W dzieciñstwie bardzo chcia³em mieæ rower, modli³em siê do Boga przez lata o niego. Rodzice nie byli biedni, ale mieli wiele innych wydatków. Pewnego dnia poczyta³em sobie Biblie, st±d wiem, ¿e Bóg tak nie pracuje. Zatem ukrad³em rower i zacz±³em siê modliæ o wybaczenie.
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclove
Dzi¶ kawa³y z serii katastroficzne...
Noc. Wielki po¿ar. Siedem jednostek stra¿y po¿arnej walczy z ¿ywio³em. Do kieruj±cego akcja podchodzi jaki¶ facet:
- Jak wam idzie? Nikt ze stra¿aków nie ucierpia³?!
- Niestety - odpowiada stra¿ak - Dwóch naszych ludzi zosta³o w p³omieniach, a sze¶ciu jest ciê¿ko poparzonych. Ale za to wynie¶li¶my z budynku szesna¶cie osób... trwa reanimacja...
- Szesna¶cie osób?!?! Przecie¿ tam by³ tylko ochroniarz!
- Sk±d pan wie?! Kim pan jest???
- Kierownikiem tego prosektorium.

Powód¼ w prowincjonalnym miasteczku. Ewakuacja ludno¶ci. Wojsko puka do kaplicy:
- Proszê ksiêdza, niech ksi±dz ucieka! Ksi±dz siê utopi!
- Nigdzie nie idê, wierzê w Opatrzno¶æ Bosk±.
Po trzech godzinach ksi±dz siedzi na ostatnim piêtrze parafii. Podp³ywaj± motorówk±:
- Proszê ksiêdza, niech ksi±dz ucieka! Ksi±dz siê utopi!
- Nigdzie nie idê, wierzê w Opatrzno¶æ Boska.
Minê³y kolejne godziny, ksi±dz na szczycie dzwonnicy. Podp³ywaj± znowu.
- Proszê ksiêdza, niech ksi±dz ucieka! Ksi±dz siê utopi!
- Nigdzie nie idê, wierzê w Opatrzno¶æ Boska.
Piêtna¶cie minut i ksi±dz ju¿ z wyrzutami u Pana Boga.
- Panie Bo¿e, no jak tak mo¿na? Swojego wiernego s³ugê zawie¶æ? A tak wierzy³em w Opatrzno¶æ...
Nagle G³os z niebios:
- G³upcze! Trzy razy po ciebie ludzi wysy³a³em

mam nadziejê ¿e nie katastroficznie nudne...;)
wroclove
Rolnik mia³ hodowle ¶wiñ ale z dnia na dzieñ niektóre z jego ¶wiñ marnia³y. Nie chcia³y ¿reæ by³y apatyczne wiêc sprowadza weterynarza. Po d³ygim badaniu weterynarz diagnozuje:
-Te ¶winie musisz wywie¶æ do lasu i przelecieæ wtedy bêd± ¿reæ.
Rolnik niechêtnie zapakowa³ ¶winie do ¿uka wywióz³ do lasu po czym przelecia³ po kolei. niestety ¶winie dalej nie chcia³y tkn±æ karmy,
dzwoni wiêc do weterynarza z pretensjami. Lekarz poradzi³ ¿eby powtórzy³ "zabieg" ale ciemn± noc±.
Tak tez rolnik uczyni³ zapakowa³ ¶winie do ¿uka i pojecha³ w las, wróci³ dopiero nad ranem. By³ tak zmêczony ze nawet nie mia³ si³y sprawdziæ czy kuracja pomog³a. Zwali³ siê wiêc do domu i spa³ kamiennym snem. Po godzinie ¿ona budzi go szarpi±c go za ramiê.
-wstawaj stary, wstawaj....¦winie!
-Co...co ¶winie? ¯R¡?!
-Nie. Siedz± w ¿uku i tr±bi±!
wroclove
Dzisiaj nowy dzia³ nazwijmy to szko³a i edukacja:D

Na lekcji jêzyka polskiego:
- Jasiu, odmieñ przez osoby czasownik "i¶æ".
- Ja idê... ty... idziesz, on idzie...
- Szybciej!
- Ja biegnê, ty biegniesz, on biegnie...!

Pewnego dnia kredka umówi³a siê z dwoma o³ówkami na randkê. Bawili siê ¶wietnie lecz po pewnym czasie okaza³o siê, ¿e kredka jest w ci±¿y! Pytanie: tylko, z którym o³ówkiem?
- Tym bez gumki

a i jeszcze na dok³adkê:
Stoi Ja¶ przed klas± i zastanawia siê:
- Gdzie tu sens, gdzie tu logika?!
Podchodzi dyrektor i pyta siê:
- Co siê sta³o, Jasiu?
- No bo wie pan: pu¶ci³em b±ka w klasie, pani mnie wyprosi³a, a oni siedz± w tym smrodzie...
wroclove
Dzisiaj co¶ o prezerwatywach:

Przychodzi facet do drogerii i prosi o prezerwatywy.
- Jaki rozmiar? - pyta sprzedawca.
- No, nie wiem. Nie mia³em pojêcia, ¿e jest jaka¶ numeracja.
- Proszê, tam za zas³onk± jest taka deseczka z dziurkami, taka jak± siê mierzy wiert³a i gwinty. Niech pan sobie zmierzy.
Wlaz³ facet za zas³onkê. Po piêtnastu minutach wychodzi i mówi:
- Rozmy¶li³em siê. Chcê kupiæ deseczkê...

Ojciec z synem s± w sklepie, a syn zobaczy³ prezerwatywy i pyta siê, co to jest. Ojciec na to:
- No, to s± prezerwatywy i u¿ywa siê ich dla ochrony podczas seksu.
Syn podnosi jedno opakowanie i pyta, czemu w ¶rodku s± trzy.
- To dla ch³opców z liceum. Jeden na pi±tek, jeden na sobotê, jeden na niedzielê.
Syn podnosi paczkê z 6 i pyta:
- Dlaczego tu jest sze¶æ?
- To jest dla studentów, dwa na pi±tek, dwa na sobotê i dwa na niedzielê.
Syn spostrzega paczkê z 12 prezerwatywami i zadaje to samo pytanie. Ojciec na to:
- Synu, te s± dla ¿onatych. Jeden na styczeñ, drugi na luty, trzeci na marzec itd...
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc