Nowy kawał !!!

Last updated on 7 years ago
wroclove
Wraca ¿ona po miesi±cu z sanatorium wchodzi do domu a tam syn przy nowiutkim komputerze.
- Sk±d mia³e¶ pieni±dze na komputer?!
- Ze zmywania.
- Jak to ze zmywania?
- Tata dawa³ mi po 100 z³otych, gdy chcia³, ¿ebym siê zmy³ z chaty.

Proboszcz pewnej ma³ej wioski ¶wiêtuje 25-t± rocznicê ¶wiêceñ kap³añskich. Na specjalnie wynajêtej sali zebra³o siê poka¼ne grono miejscowych znakomito¶ci. Proboszcz, siedz±cy za specjalnym sto³em na podwy¿szeniu, zwraca siê do przyby³ych parafian: -Kochani moi!... Nie³atwo jest osobie takiej jak ja, mówiæ o rzeczach niezwi±zanych z nasz± wiar±. Dlatego potraktujmy to spotkanie na weso³o! Gdyby nie "tajemnica spowiedzi" móg³bym was tutaj rozbawiæ, zacznê jednak powa¿niej. W pierwszym dniu po przybyciu tutaj, zmuszony by³em zadaæ sobie pytanie: gdzie ja trafi³em? Pierwsz± osob±, któr± wyspowiada³em by³ m³ody mê¿czyzna, który wyzna³, ze zdradza ¿onê z jej siostr±. Wyzna³ równie¿, ¿e zarazi³ siê chorob± weneryczn± od sekretarki swojego szefa.
Jednak z up³ywem czasu nabra³em przekonania, ¿e mieszkaj±cy tutaj ludzie s± dobrzy i uczciwi, a to co przedstawi³em to by³ tylko incydent. W tym momencie na salê wchodzi zdyszany wójt, który bardzo przeprasza za spó¼nienie. Siada na miejscu obok proboszcza i poprawiaj±c w±sa zaczyna mówiæ: - Doskonale pamiêtam dzieñ, w którym nasz dostojny jubilat zawita³ do naszej parafii. Zreszt± nie bêdê siê chwali³, ale mia³em zaszczyt byæ pierwsz± osob±, któr± nasz proboszcz wyspowiada³ !!!
Nero60
Bajka z mora³em o drwalu

Pewnego dnia, podczas pracy nad brzegiem rzeki drwalowi wypad³a siekiera i
wpad³a do wody. Drwal usiad³ i zacz±³ p³akaæ.
Nagle objawi³ mu siê Bóg i zapyta³:
- Dlaczego p³aczesz?
Drwal odpowiedzia³, ¿e siekiera mu wpad³a do wody.
Bóg zst±pi³ na ziemiê, wszed³ do wody i po chwili wy³oni³ siê ze z³ot±
siekier±.
- To twoja siekiera? - zapyta³
- Nie - odpowiedzia³ drwal.
Bóg ponownie siê zanurzy³ i po chwili trzyma³ srebrn± siekierê, pytaj±c
drwala czy to jego.
- Ta równie¿ nie jest moja - odpar³ drwal.
Bóg po raz trzeci siê zanurzy³ i wyj±³ z wody ¿elazn± siekierê.
- A mo¿e ta?
- Tak, to moja siekiera - ucieszy³ siê drwal.
Bóg by³ zadowolony, ¿e taki uczciwy cz³owiek chodzi po ziemi i w nagrodê
podarowa³ mu wszystkie trzy siekiery. Drwal wróci³ do domu szczê¶liwy.

Innego dnia drwal spacerowa³ nad brzegiem tej samej rzeki wraz z ¿on±.
Nagle ¿ona potknê³a siê i wpad³a do wody. Drwal usiad³ na brzegu rzeki i
zacz±³ p³akaæ. Ponownie objawi³ mu siê Bóg i zapyta³:
- Dlaczego p³aczesz?
Drwal odpowiedzia³, ¿e ¿ona mu wpad³a do wody.
Bóg jeszcze raz zst±pi³ na ziemiê, wszed³ do wody i po chwili wy³oni³ siê
wraz z Jennifer Lopez.
- To twoja ¿ona? - zapyta³
- Tak - odpar³ drwal
Bóg siê powa¿nie zdenerwowa³:
- Ty k³amco! To nie jest prawda! To nie jest twoja ¿ona!
Drwal odpar³:
- Bo¿e wybacz mi, to nieporozumienie. Widzisz, je¶li powiedzia³bym 'nie',
gdy pokaza³e¶ mi Jennifer Lopez - wróci³by¶ i wyszed³by¶ z Cameron Diaz.
Je¶li znowu powiedzia³bym 'nie', poszed³by¶ trzeci raz i wróci³ z moj± ¿on±
- powiedzia³bym 'tak', a wtedy otrzyma³bym wszystkie trzy.
A ja, Panie, jestem tylko biednym drwalem. Nie da³bym rady dbaæ o trzy
¿ony, dlatego w³a¶nie powiedzia³em 'tak' za pierwszym razem...
Jaki z tego mora³?

Ano, mora³ z tego taki, ¿e je¶li ju¿ mê¿czyzna k³amie, to ZAWSZE(!) w
po¿ytecznym i szczytnym celu!!! Bo mê¿czyzna jest z natury bardzo
szlachetny!!!****
SoulReaper
Mocniejszy ale wcale nie wulgarny...

Jasiu po lekcji biologii gdzie by³y omawiane rasy i kolory skóry przychodzi do mamy.
-Mamo mamo, dlaczego ja mam br±zow± skórê, podczas kiedy Ty i tato macie bia³±?
Mama bêd±c w chwili s³abo¶ci odwraca siê do niego i:
-Synku, taka by³a impreza, ¿e Ty siê ciesz ¿e nie szczekasz...
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclove
Przychodzi kobieta do apteki:
- Macie jaki¶ naprawdê skuteczny ¶rodek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie siê je przykleja?
- Na usta


Przychodzi gruba baba do lekarza. Lekarz pyta:
- Bierze pani te tabletki na odchudzanie?
- Tak, biorê.
- A ile?
- Ile, ile... A¿ siê najem!!

Na parkiecie go¶æ tañczy wolnego z Cygank±. Przytulaj± siê tak z minutê i nagle Cyganka mówi:
- Nied³ugo umrzesz.
- Jak to! Sk±d wiesz? - pyta przera¿ony go¶ciu
- Bo czuje Twój koniec:D.
Nero60
> Ksi±dz mówi do kolegi:
> - ukradli mi rower i nie wiem jak i gdzie mam go szukaæ.
> Kolega radzi, by z ambony omawia³ przykazania Bo¿e, "jak dojdziesz do
> 7-mego -nie kradnij- to obserwuj ludzi, kto w ko¶ciele siê zmiesza,
> to napewno bêdzie winny."
> Po paru dniach ksiê¿a sie spotykaj± i tamten pyta:
> - no i co znalaz³e¶ z³odzieja????
> - nie, bo jak w kazaniu doszed³em do 6-tego przykazania -nie cudzo³ó¿-, to
> przypomnia³em sobie, gdzie zostawi³em mój rower.
>
>
> Jaka jest ró¿nica miêdzy automatem telefonicznym a wyborami?
> - W automacie najpierw p³acisz, a potem wybierasz, a przy wyborach
> najpierw wybierasz, a p³acisz pó¼niej
>
>
> Chiñskie przys³owie:
> Pies, który szczeka, jest niedogotowany.
>
>
>
> Spowied¼ Wielkanocna
> - Ojcze, a czy w trakcie postu kobietê mo¿na.....?
> - Mo¿na, synu, ale nie t³ust±.
>
>
> Dobry wieczór, mam na imiê Wanda, jestem pana now± s±siadk±.
> - Mi³o mi, Dawid.
> - Chcê dzi¶ poszaleæ: popiæ, popaliæ i kochac siê ca³± noc! Masz
> wolny wieczór?
> - TAK!
> - Uff, super. To zostawiê ci mojego pieska.
>
>
> W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem
> -- Baco, a co by by³o, gdyby ta lina siê urwa³a?
> -- A to by by³o.... ceci roz w tym tygodniu...
>
>
> Baca poszed³ siê wysikaæ przed chatê. Po chwili wraca ca³y mokry.
> Na to jego baba:
> - Co, leje?
> - Nie, halny wieje!
Nero60
wroclove
¯ona wróci³a wcze¶niej do domu i zasta³a mê¿a w wyrku z piêkn±, m³od±, seksown± dziewczyn±.
- Ty niewierna ¶winio - wydziera siê na ca³e mieszkanie.
- Jak ¶miesz to robiæ MNIE, matce twoich dzieci !?
Wychodzê! i chcê rozwodu! - powiada ¿ona...
M±¿ wo³a za ni±:
- Poczekaj chwilkê, wyja¶niê ci jak to by³o !
- Nie wiem w sumie na co mam czekaæ, ale to bêdzie ostatnia rzecz jak± od ciebie s³yszê, streszczaj siê - mówi zona...
- Jad±c do domu z pracy zobaczy³em, jak ta m³oda dama ³apie stopa, zlitowa³em siê i zabra³em. Ju¿ w samochodzie zauwa¿y³em, ¿e jest chuda, obskurnie ubrana i brudna. Wyzna³a mi, ¿e nie jad³a od trzech dni. Tak siê wzruszy³em, ¿e przywioz³em j± do domu i da³em jej twoj± wczorajsz± kolacjê, której nie zjad³a¶ bo siê odchudzasz. Biedaczka poch³onê³a j± w dos³ownie dwie minuty. Popatrzy³em na jej umorusan± twarz i zapyta³em, czy nie chce siê wyk±paæ. Kiedy bra³a prysznic, zauwa¿y³em, ¿e jej ubrania te¿ s± brudne i jest w nich pe³no dziur wiêc da³em jej twoje jeansy, których nie nosisz od kilku lat bo w nie wchodzisz. Da³em jej te¿ koszulkê, któr± kupi³em ci na imieniny, ale ty jej nie nosisz bo twierdzisz, ¿e "nie mam dobrego gustu". Da³em jej sweter, który dosta³a¶ od mojej siostry na ¶wiêta a ty go nie nosisz tylko dlatego ¿eby j± denerwowaæ. Do kompletu dorzuci³em jeszcze buty, które kupi³em ci w drogim sklepie a ty ich nie nosisz od czasu jak zauwa¿y³a¶, ¿e twoja psiapsiu³a ma takie same...
By³a mi bardzo wdziêczna i kiedy odprowadza³em j± do drzwi zapyta³a siê ze ³zami w oczach:
"ma pan jeszcze co¶, czego ¿ona nie u¿ywa" ?

Wg statystyków o nas:
- Potrzebne jest 7 sekund ¿eby jedzenie z buzi przesz³o do ¿o³±dka
- Ludzki w³os wytrzymuje obci±¿enie 3 kg
- D³ugo¶æ mêskiego penisa jest równa d³ugo¶ci kciuka razy 3
- Udo jest tak twarde jak cement
- Serce kobiety bije szybciej ni¿ mê¿czyzny
- Na ka¿dej stopie mamy ok. tysi±ca miliardów bakterii
- Kobieta mruga dwa razy szybciej od mê¿czyzny
- U¿ywamy 300 musku³ów tylko ¿eby utrzymaæ balans jak stoimy
Kobiety ju¿ dawno przeczyta³y ten mail, a mê¿czy¼ni w dalszym ci±gu
ogl±daj± swój kciuk!

Co¶ dodamy:
Z wiêzienia ucieka wiêzieñ, który siedzia³ tam przez 15 lat. W³amuje siê do domu, szuka pieniêdzy i broni, ale tylko znajduje m³od± parê w ³ó¿ku. Rozkazuje facetowi wyj¶æ z ³ó¿ka i przywi±zuje go do krzes³a. Podczas przywi±zywania dziewczyny do ³ó¿ka, ca³uje j± w szyjê, wstaje i idzie do ³azienki. Kiedy tam siedzi, m±¿ mówi do ¿ony:
- S³uchaj, ten facet to uciekinier z wiêzienia, spójrz na jego ubranie. Pewnie spêdzi³ mnóstwo czasu w pierdlu i nie widzia³ kobiety przez lata. Widzia³em, jak ca³owa³ ciê w szyjê. Je¶li bêdzie chcia³ seksu, nie opieraj siê, nie narzekaj, rób, co ci ka¿e, po prostu spraw mu przyjemno¶æ. Ten facet musi byæ niebezpieczny, je¶li siê zez³o¶ci, zabije nas. B±d¼ silna, kotku. Kocham ciê.
Na to jego ¿ona:
- Nie ca³owa³ mnie w szyjê, tylko szepta³ mi do ucha. Powiedzia³, ¿e jest gejem i ¿e jeste¶ ¶liczny. Spyta³, czy mamy jak±¶ wazelinê w ³azience. B±d¼ silny, kochanie, te¿ ciê kocham.

Radziecki statek podp³ywa do afrykañskiego portu. Marynarz rzuca linê cumownicz± na brzeg, krzycz±c do Murzyna stoj±cego na nabrze¿u:
- Dier¿i linu!
Murzyn nie rozumie. Rosjanin znów rzuca linê, krzycz±c : "Dier¿i linu!" Murzyn stoi bez ruchu. Rosjanin pyta:
- Gawari pa ruski?
Cisza.
- Sprechen Sie Deustsch?
Cisza.
- Do you speak English?
- Yes, I do! - odpowiada ucieszony Murzyn
- No to dier¿i linu!
arabeska
Nawalony facet wraca do domu i na podwórku zarzuci³o go na drzewo rosn±ce przy ¶cie¿ce. Z logik± normaln± dla takiego stanu, postanowi³ zem¶ciæ siê na drzewie, czyli je wyci±æ. Wszed³ do domu i d³u¿szy czas, bezskutecznie szuka pi³y. W koñcu podchodzi do ¿ony i pyta:
- Gdzie pi³a?
¯ona wystraszona odpowiada:
- U s±siada.
- A dlaczego da³a s±siadowi?
¯ona coraz bardziej wystraszona, odpowiada dr¿±cym g³osem:
- Da³a.... bom pi³a... :D

i jeszcze z serii pijany m±¿;)

Pijany m±¿ wraca nad ranem i bezskutecznie próbuje trafiæ kluczem w zamek. W koñcu ¿ona otwiera i staje wkurzona w drzwiach na co m±¿
- kochanie a Ty to w domu???!!!! a ja Ciê ca³± noc szuka³em!
:D
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
barbada
Przychodzi kobieta w mocno zaawansowanej ci±¿y do ginekologa i siê pyta:
- Panie doktorze mam pytanie ......... tzn. m±¿ siê chcia³ spytaæ czy .....?
- Tak, tak wiem o co chodzi , wspó³¿yæ mo¿ecie prawie do ostatnich dni ci±¿y.
- Ale m±¿ chcia³ siê spytaæ czy mogê jeszcze stertê drzewa na zimê por±baæ?
arabeska
¯ona do mê¿a:
- Wiesz? Dzisiaj mi siê poszczê¶ci³o!... Idê obok zsypu na ¶mieci, patrzê a tam para pantofelków stoi. A jakie piêkne! Przymierzam - mój rozmiar!
M±¿:
- Taaa... Poszczê¶ci³o Ci siê.
Po paru dniach ¿ona znowu mówi:
- S³uchaj, idê do domu, a u nas na podje¼dzie, na ¿ywop³ocie, futro z norek wisi. Przymierzam - mój rozmiar!
M±¿ krêci g³ow± z podziwem:
- Szczê¶ciara z Ciebie. A ja - popatrz - nie wiem czemu, ale szczê¶cia nie mam. Wyobra¼ sobie, wk³adam wczoraj rêkê pod poduszkê, wyci±gam bokserki, przymierzam! patrzê ! ku*wa! nie mój rozmiar!!!
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclove
- Mam nieprzepart± ochotê w³o¿yæ penisa w obieraczkê ziemniaków - zwierza siê m±¿ ¿onie.
- Absolutnie nie rób tego! - krzyczy kobieta. - To siê ¼le dla ciebie skoñczy.
Po kilku dniach facet wraca do domu blady, strój w nie³adzie, w³os zwichrzony.
- To by³o silniejsze ode mnie - mów. - Zrobi³em to.
- W³o¿y³e¶ penisa w obieraczkê ziemniaków?! - pyta przera¿ona ¿ona. - I co?!
- Zwolnili mnie z pracy - odpowiada m±¿.
- A co z obieraczk±?
- J± te¿ zwolnili...

Pani hrabina by³a niezadowolona z tego, jak jej pokojówka, Elena, sprz±ta. Znalaz³szy warstwê kurzu na stole w pokoju jadalnym, zaczyna jej z³orzeczyæ. Elena na to:
- Jestem lepsz± kuchark±, ni¿ pani. Sprz±tam dom lepiej, ni¿ pani.
- Kto tak powiedzia³?
- Pan hrabia. I jestem lepsza w ³ó¿ku, ni¿ pani.
Hrabina u¶miechnê³a siê szyderczo i powiedzia³a:
- Co, i mój m±¿ ci tak powiedzia³?
- Nie, ogrodnik!
Yupiter
W kolejce do kasy stoi go¶æ. W koszyku ma tylko prezerwatywy. Za nim staje inny go¶æ z ca³ym koszykiem pampersów. Klepie poprzednika w ramiê i mówi:
- Stary, we¼ lepiej jakie¶ inne...


Marina ca³a w ³zach dzwoni do przyjació³ki:
- Swiet³ana, wyobra¼ sobie, przysz³am dzi¶ wcze¶niej ni¿ zwykle do domu, a m±¿ w sypialni zabawia siê z jak±¶ dziwk±!
- A ty teraz jeste¶ w domu?
- Tak, siedzê w kuchni, czekam, kiedy ona wyjdzie z sypialni.
Swieta roz³±cza rozmowê i mówi szeptem:
- No to ch*j bombki strzeli³...
- Kto dzwoni³?
- Twoja ¿ona.


Mój ostatni zwi±zek by³ jak ZSRR. Seksu u nas nie by³o, to i siê rozpad³.
wroclove
Uwaga na rozmiary;):
By³ sobie Pan, którego od jakiego¶ czasu strasznie bola³a g³owa. Na pocz±tku wytrzymywa³, jecha³ na tabletkach, ale po jakim¶ czasie ju¿ nie móg³. Poszed³ do lekarza. Ten go zbada³, obejrza³ i mówi:
- No có¿, wiem jak pana wyleczyæ, ale bêdzie to wymaga³o usuniêcia jader. Ma pan bardzo rzadki przypadek naciskania j±der na podstawê krêgos³upa. Nacisk powoduje ból g³owy. Jednym sposobem przyniesienia panu ulgi jest usuniecie jader. Co pan na to?
Pan zblad³ i my¶li. Jak to bêdzie bez jader no i w ogóle... Jednak doszed³ do wniosku, ¿e z takim bólem g³owy to nie da rady ¿yæ i postanowi³ "i¶æ pod nó¿".
Mija kilka dni po zabiegu, g³owa ju¿ nie boli.
Jednak czul, ¿e bezpowrotnie straci³ co¶ wa¿nego...
Postanowi³ sobie to, przynajmniej tymczasowo, zrekompensowaæ nowym ciuchem.
Wchodzi do sklepu i mówi:
- Chce nowy garnitur!
Sprzedawca zmierzy³ go wzrokiem i mówi:
- Rozmiar 44?
- Tak, sk±d pan wiedzia³?
- To moja praca...
Pan przymierzy³, pasuje idealnie!
- Mo¿e do tego nowa koszula?
- Niech bêdzie.
- Rozmiar 37?
- Tak, sk±d pan wiedzia³?
- To moja praca...
Go¶ciu za³o¿y³ koszule, le¿y jak ula³.
- To mo¿e jeszcze nowe buty?
- A niech bêd± nowe buty.
- Rozmiar 8,5?
- Tak, sk±d pan wiedzia³?
- To moja praca...
Pan przymierza buty, s± idealnie dopasowane.
- No to mo¿e nowe slipki?
Chwila wahania...
- Jasne, przecie¿ przydadz± mi siê nowe slipki.
- Rozmiar 36?
- Ostatnio nosi³em 34...
- Nie móg³ pan nosiæ 34. Powodowa³yby ucisk j±der na podstawê krêgos³upa i mia³by pan cholerny ból g³owy

M±¿ marynarz wysy³a telegram do ¿ony:
"Kochana ¿ono STOP wracam za trzy dni STOP oczekuj mnie na lotnisku STOP".
Przylatuje po trzech dniach, wychodzi z samolotu, patrzy, a jego ¿ony nie ma.
- A to ku....a! Ale mo¿e nie? Mo¿e czeka przed lotniskiem?
Wychodzi przed lotnisko patrzy, a jego ¿ony nie ma:
- A to ku...a! Ale mo¿e nie? Mo¿e czeka na mnie w domu?
Wsiada w taksówkê jedzie do domu wchodzi patrzy, a w domu ba³agan, wszystko porozwalane:
- A to ku....a! Ale mo¿e nie? Mo¿e czeka na mnie w ³ó¿ku na górze?
Wchodzi do sypialni, a tam jego ¿ona lezy w ³ó¿ku z kochnkiem. Go¶æ stoi oniemia³y, patrzy na to wszystko i w koñcu mówi:
- A to ku....a! Ale mo¿e nie? Mo¿e telegram nie doszed³?
kocha
Przyszed³ Zaj±czek do Nied¼wiedzicy i prawi
Nied¼wiedzico mam 500 z³, bzykniesz siê i kasa Twoja.
Nied¼wiedzica my¶li, hmmm no dobra niech bêdzie.
Zaj±czek zrobi³ co trzeba, kasê da³, podziêkowa³ i poszed³!

Po godzinie do Nied¼wiedzicy dzwoni Nied¼wied¼!
Kochanie, czy by³ Zaj±czek i odda³ kasê?
wroclove
G³os dziewczynki z podwórka w kierunku otwartego okna:
- A³³³aaa! Mamo! Jasiu mi wsadzi³ patyk do oka!
G³os ojca sprzed telewizora:
- Mama wysz³a! A Jasiowi powiedz, ¿e jak zrobi to po raz drugi, to ju¿ na niego wiêcej nie spojrzysz!

Facet wraca od lekarza i mówi ¿onie, ¿e powiedzia³ mu, ¿e zosta³o mu tylko 24 godziny ¿ycia. Po tych s³owach prosi j± o seks. Oczywi¶cie, zgadza siê i kochaj± siê. Jakie¶ sze¶æ godzin pó¼niej facet idzie do ¿ony i mówi:
- Kotku, zosta³o mi tylko 18 godzin ¿ycia. Mogliby¶my zrobiæ to jeszcze raz?
¯ona oczywi¶cie siê zgadza i robi± to znowu. Pó¼niej facet idzie do ³ó¿ka, patrzy na zegarek i u¶wiadamia sobie, ¿e zosta³o mu tylko 8 godzin. Dotyka ramienia ¿ony i mówi:
- Kotku, zróbmy to jeszcze raz, zanim umrê.
- Oczywi¶cie, kochanie - mówi ¿ona.
Kochaj± siê trzeci raz. Potem ¿ona odwraca siê i zasypia. Facet martwi siê zbli¿aj±ca siê ¶mierci±, przewraca siê z boku na bok i wierci, a¿ w koñcu zostaje mu tylko 4 godziny ¿ycia. Klepie ¿onê, a ta siê budzi.
- Kochanie, zosta³o mi tylko 4 godziny ¿ycia. Czy my¶lisz, ¿e mogliby¶my...
W tym momencie ¿ona siada i mówi:
- S³uchaj, ja muszê rano wstaæ, ty nie!

Co tu dopiszemy:
Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, mojego mê¿a ugryz³a pszczo³a.
- Gdzie?
- W tego... no wie pan...
- Rozumiem. A czego pani ode mnie oczekuje?
- Niech pan da mê¿owi co¶, ¿eby ból min±³, a opuchlizna zosta³a.

M³ody wielb³±d pyta ojca - wielb³±da:
- Tato, dlaczego mamy takie brzydkie kopytka, a koniki maj± takie ³adne?
- Widzisz, my chodzimy w karawanie i dlatego mamy takie a nie inne kopytka, ¿eby nie zakopaæ siê po kolana w piachu.
- Tato, a dlaczego mamy tak± brzydk±, skudlon± sier¶æ, a koniki maj± tak± ¶liczn±, b³yszcz±c±?
- Widzisz, my chodzimy w karawanie, a na pustyni w nocy jest -10 stopni, w dzieñ +40 stopni, i taka sier¶æ chroni nas przed takimi skokami temperatur.
- Tato, a dlaczego mamy te dwa garby na grzbiecie, a koniki maj± taki g³adki?
- Widzisz, my chodzimy w karawanie i w tych garbach magazynujemy t³uszcz i wodê, ¿eby nie zgin±æ na pustyni z g³odu i pragnienia.
Na to wszystko m³ody wielb³±d:
- Tato, a na cholerê nam to wszystko, kiedy mieszkamy w ZOO?!
Yupiter
vader.joemonster.org/upload/qey/104993551aef7fa12.jpg
Obóz nudystów Sunnyville - wyj¶cie 1 km
Zakaz masturbowania siê za krzakami

vader.joemonster.org/upload/qey/1049936a994add213.jpg
Uwaga
Proszê nie otwieraæ i nie przymierzaæ towaru
Dziêkujê

www.joemonster.org/i/f/demot2013060616.jpg

www.joemonster.org/i/f/demot2013060651.jpg
wroclove
A Wam taka jaskra przytrafi³a siê kiedy¶:) :
Kobieta z rana dzwoni do swojego szefa i mówi mu, ¿e nie przyjdzie do pracy, bo jest chora.
- A co pani jest? - pyta szef.
- Mam jaskrê analn±.
- ¯e co!? Czym to siê objawia?
- Po prostu nie widzê dzi¶ mo¿liwo¶ci przytoczenia swojej dupy do pracy...

Wioz± pacjenta karetk± na sygnale. Ten jest przytomny i wygl±da przez okno. I w pewnej chwili pyta siê siedz±cego obok niego pielêgniarza:
- Dok±d mnie wieziecie? Przecie¿ pogotowie jest w drug± stronê.
Pielêgniarz ze spokojem odpowiada:
- Do zak³adu pogrzebowego.
Zdumiony pacjent mówi:
- Ale ja przecie¿ jeszcze ¿yjê!
Pielêgniarz bez zmru¿enia oka odpowiada:
- Ale my przecie¿ jeszcze nie dojechali¶my!
SoulReaper
¯eby nie spaliæ, nie bêdê pisa³, ale przeklejê :D dla tych, którzy jeszcze tego nie znaj± :D


facetowi ¿ona zaczê³a mówiæ przez sen. Jakie¶ jêki i imiê: Rysiek. Bez dwóch zdañ doprawia³a mu rogi. Aby to sprawdziæ, pewnego dnia uda³, ¿e wychodzi do pracy i schowa³ siê w szafie. Patrzy, a tu ¿ona idzie pod prysznic, uk³ada sobie w³osy, maluje siê, perfumuje i w samej koszulce nocnej wraca do ³ó¿ka. W tym momencie otwieraj± siê drzwi i wchodzi Rysiek... Super przystojny, wysoki, ¶niada cera, czarne, bujne w³osy - jednym s³owem bóstwo. Facet w szafie my¶li: "Muszê przyznaæ, ¿e ten Rysiek ma klasê!". Rysiek zdejmuje powoli koszulê i spodnie, a na nim stylowe ciuchy, najmodniejsze i najdro¿sze w tym sezonie. Facet w szafie my¶li: "Ku**a,ale ten Rysiek, to jednak jest za**bisty!". Rysiek koñczy siê rozbieraæ od pasa w górê, a tu na brzuchu krateczka - kaloryfer, wysportowany, a na klacie graj± miê¶nie. Facet w szafie my¶li: "Ku**a, ten Rysiek, to ekstra go¶æ!". Rysiek zdejmuje super trendy bokserki, a tu pa³a a¿ do kolan. Facet w szafie my¶li: "Orzesz ku**a, Rysiek to za**bisty buhaj!". W tym momencie ¿ona zdejmuje koszulê nocn± i pojawia siê obwis³y brzuch, piersi a¿ do pasa i cellulitis. Facet w szafie my¶li: "Ja pie**ole! Ale wstyd przed Ry¶kiem".
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
barbada
Zajêcia z savoir-vivre"u.
Prowadzi kobieta, w¶ród uczestników sami panowie.
Pani zadaje pytanie:
- Jeste¶cie na przyjêciu lub w restauracji. Musicie udaæ siê w pewne miejsce. Jak usprawiedliwicie przed swoj± towarzyszk± sw± chwilow± nieobecno¶æ.
- Idê siê wysikaæ - pad³a propozycja z sali.
- No niestety - odpar³a prowadz±ca, s³owo "wysikaæ" mo¿e zostaæ uznane za prostackie i grubiañskie.
- Przepraszam, ale muszê udaæ siê do ubikacji - zg³osi³ siê inny uczestnik.
- No có¿ - prowadz±ca na to - mówienie o ubikacji przy jedzeniu trudno zaliczyæ do kanonów kultury. Mo¿e jakie¶ inne pomys³y?
- Pani wybaczy - na to kolejny uczestnik - ale muszê udaæ siê u¶cisn±æ kogo¶, kogo mam nadziejê przedstawiæ pani po kolacji.
arabeska
nie mog³am siê oprzeæ hahahaaaa!

¯ona nie poznaje mê¿a, który wróci³ z wyprawy w d¿ungli.
Jest smutny, nie odzywa siê, patrzy smêtnie za okno.
Po d³ugich namowach m±¿ wyznaje, ¿e w d¿ungli zgwa³ci³ go goryl:
- Nie martw siê kochanie - mówi ¿ona - nikt siê nie dowie. Wiemy o tym tylko ja i ty a goryl przecie¿ nie mówi.
- No w³a¶nie - odpowiada smêtnym g³osem m±¿ - nie mówi.......nie pisze..........nie dzwoni.............
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclove
Ja te¿ nie mog³em siê oprzeæ:):
-Dlaczego wszystkie tropikalne huragany maj± kobiece imiona?
-????
-Bo s± wilgotne i gor±ce
Bo pojawiaj± w najgorszym momencie
Bo s± nieobliczalne w gniewie
Bo nie ma przed nimi obrony ani ucieczki
Bo zdzieraj± z nas ubrania
Bo gdy ju¿ zabawi± siê z ofiar± to j± porzucaj±
Bo gdy wreszcie odchodz± zabieraj± ze sob± domy, samochody i jachty

Jedzie sobie m³ode ma³¿eñstwo samochodem. Przeje¿d¿aj± obok "tirówek".
¯ona pyta:
- Kochanie, co tu robi± te panie i to tak ubrane???
- One zarabiaj± na nierz±dzie.
- A co to znaczy?
- Robi± ludziom przyjemno¶ci za pieni±dze.
- A du¿o mo¿na na tym zarobiæ ??
- Oj, bardzo du¿o, kochanie.
- To mo¿e i ja bym stanê³a ? W koñcu dopiero co siê dorabiamy, auto na sp³acie, a czasy takie niepewne...
M±¿ unosi brwi ze zdziwienia:
- No, jak ty nie masz nic przeciwko, to ja te¿ siê zgadzam.
- A co muszê zrobiæ - pyta ¿ona.
- Stan tu, ja stanê 100 metrów dalej. Jak podjedzie klient to powiedz "stówa" i rób co trzeba. W razie w±tpliwo¶ci mów, ¿e musisz porozmawiaæ z menad¿erem i przybiegnij do mnie.
- Ok.
¯ona staje, stoi 5 min. Zatrzymuje siê merol. ¯ona podchodzi, a kierowca pyta:
- Ile?
- Stówa.
- Ale ja mam tylko siedem dych.
- Poczeka pan. Muszê porozmawiaæ z menad¿erem.
¯ona biegnie do mê¿a i pyta:
- Józek, ale on mówi, ¿e ma tylko 7 dych. Zrobiæ to?
- Nie kochanie, nie mo¿emy od razu robiæ zni¿ek. Powiedz mu, ¿e za 70 to mu zrobisz rêk±.
¯ona biegnie z powrotem i mówi, ¿e zrobi rêk± za siedem dych. Go¶æ siê zgadza, wyci±ga... Oczom ¿ony ukazuje siê monstrualny instrument d³ugi na dobre trzydzie¶ci centymetrów i bardzo gruby. ¯ona wytrzeszcza oczy i mówi:
- Muszê porozmawiaæ z menad¿erem.
Biegnie zdyszana do mê¿a i wo³a:
- Józek nie b±d¼ ¶winia !!! Po¿ycz mu te trzy dychy!!!

tak na dok³adkê:
Siedzi dwóch kolegów w kinie a przed nimi taki ³ysy go¶æ, karczycho, drechol taki, ³añcuch z³oty na szyi, abs jak mawiaj±. A obok niego dziewczyna.
Jeden z kolegów mówi do drugiego:
- Za³o¿ê siê o 50 z³, ¿e nie walniesz ³ysego w glacê!
A ten odpowiada: Hm..w sumie 50 zyla piechot± nie chodzi. Co mi zale¿y! I trach ³ysego w glacê.
£ysy siê obraca taki wkurwiony, a ten co uderzy³:
- Krzychu to Ty?!
- Nie jestem ¿aden Krzychu! Jak Ci zaraz jebnê to zobaczysz!- ale ostatecznie usiad³ i dalej ogl±da...
A tamten co poprzednio podpuszcza znowu kolegê i mówi:
- No jestem pod wra¿eniem. Nie¼le Ci to wysz³o! Ale za³o¿ê siê tym razem o 200 z³, ¿e drugi raz ³ysego w glacê nie walniesz?!
- Dwie stówy? W sumie co mi zale¿y.
I znowu waln±³ ³ysego w glacê!
Ten odwraca siê maksymalnie wk... a go¶æ wo³a:
- Krzychu no co Ty? Osiem lat podstawówki, piêæ lat technikum...No nie pamiêtasz mnie?
- Nie chodzi³em do ¿adnej pierdolonej podstawówki!!! Tera to ju¿ Ci walnê! Ale dziewczyna ³ysego mówi do niego:
- Józek no co Ty film leci, bêdziesz tu jakiego¶ cieniasa bi³? Chod¼ pójdziemy do pierwszego rzêdu. I poszli....
A prowokator znowu - z pewnym podziwem w g³osie mówi do kolegi:
- No powiem nie¼le to sobie wymy¶li³e¶. Ale za³o¿ê siê tym razem o 1000 z³, ¿e trzeci raz ³ysego nie walniesz!
Hmm, tysi±c...A co mi zale¿y.Chod¼my do drugiego rzêdu.
Poszli obaj, siadaj± za ³ysym i ten co zwykle trach ³ysego w glacê.
£ysy siê obraca, chce prawie wyrwaæ go¶cia z krzes³a a ten:
- Krzysiu, to ja tam z ty³u jakiego¶ ³ysego w glacê napierdalam.
A Ty tu w pierwszym rzêdzie siedzisz?!!!
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc