Konkurs na wiosenne/letnie/jesienne/zimowe logo

Last updated on 11 years ago
max37_i_3
Male podsumowanie
Glosowali:
maRuda: 3
SoulReaper:3
Turysta: nie zdeklarowa³ siê, obiecal tylko BRO :)
barbada:1
max37:1
arabeska:2
Nero60:2
wroc³aw 80:2 lub 3  - zdecyduj siê ch³opie :)
prymus:2
Jasiu:1

 
Wyniki
opcja 1 -3 g³osy
opcja 2 -3 g³osy lub 4 g³osy
opcja 3 -2 glosy lub 3 g³osy
arabeska
wroclaw80 wzywany do tablicy ponownie i proszony o jasn± i konkretn± odpowied¼!!

Kto¶ kiedy¶ za¶piewa³, ¿e skojarzenia to przekleñstwo ... ale... nie mogê siê powstrzymaæ i ujawniê swoje na temat nr 3 :D
nastêpuje jasno¶æ, niebiosa siê otwieraj± a dziewczyna z pokor± zmierza do nieba bram :P
albo jak kto woli z piosenk± Zakopower;)
"Pójdê boso, Pójdê boso, Pójdê boso, Pójdê boso!"
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
gucior
Je¶li mogê jeszcze dodaæ swój g³os to jestem za nr 2.
max37_i_3
@arabeska a skad wiesz ze dziewczyna jest bosa? :)

@gucior jak najbadziej mozesz oddac glos.

Innych tak¿e zachecam bo jesien nam siê konczy...
wroclaw80
g³os na 2!!!
maRUDA
B³agam Was! Jedyne radosne, ciep³e i s³oneczne zdjêcie to 3. Nie ujmujê walorom estetycznym tak zwanej siostrze maxa37 ale ta uschniêta, przewrócona brzoza oraz ch³ód bij±cy ze zdjêæ 1 i 2 przyprawiaj±cy o gêsi± skórkê!

Je¶li upieracie siê to wolê nr 2. I dobrze, ze jesieñ siê koñczy... Wraz z ni± kolejna zmiana na stronie. ;)
Turysta
max37 ta "siostra" jako¶ ma³o podobna do ciebie i jak dla mnie za ma³o fotogeniczna.
Propozycja nr 3 ma "klimat" - to jest mój g³os.

Uwaga ogólna:
Uwa¿acie, ¿e na tych zdjêciach musz± byæ przedstawicielki p³ci piêknieszej? Mo¿e i jest ³adniej ale kolejnym razem te¿ bêdzie zakup? A mo¿e tak skorzystaæ z darmowych/w³asnych zbiorów? Sam pejza¿, krajobraz (odpowiedni do pory roku) z³y by³by? Odpada kwestia praw autorskich, wiêksze pole manewru...co wy na to?
Alien
Sluszna racja. Mam dwie baby w domu... mi wystarczy. Facetow tez nie pragne, mam siebie. A przyroda jest nieskalna i piekna. Popieram Turysta... fotki krajobrazow beda najodpowiedniejsze.
arabeska
Po raz kolejny wysz³o, ¿e jeszcze siê taki nie urodzi³ co by ka¿demu dogodzi³!
A drodzy Panowie pomylili chyba naturyzm z natur±! naturyzm to te¿ ludzie, którzy go tworz±!
Krajobrazy s± piêkne - fakt! ale nie jeste¶my na stronie nationalgeographic promuj±cej przyrodê tylko na www naturystycznym wiêc nie rozumiem?!
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
max37_i_3
Bez jaj Panowie! Moze zrobmy zdjecie auta na tle lasu i dajmy na stronie.
Co to jest, forum przyrodnicze? Rozumiem ¿e naturym to tak¿e drzewa, trawka i kapiaca z kranu woda ale to tak¿e nagie cialo. I to wlasnie nagie cialo wzbudza ciekawosc, kontrowersje, przelamuje tabu wokó³ naturyzmu.

Modelka moze i malo fotogeniczna ale wyglada przez to naturalnie a nie jak plastikowa Barbie.

Kto chcê oddac glos? Dzisiaj o 24 konczy siê glosowanie, w przypadku remisu przewidziana dogrywka ale ostatecznie zamykamy temat o 24 w Sobote (ta Sobote).
Turysta
Dobra, dobra nie krzyczcie ju¿, to by³a tylko taka lu¼na propozycja.
Nie ma akceptacji ok, rozumiem nie by³o tematu.
Twoja argumentacja max37 przekona³a mnie ale "auta na tle lasu" nie mia³em na my¶li. :)
max37_i_3
Wiem wiem, nie ma to jak przejaskrawiony przyk³ad :P

Czas min±³.

Glosowali:
 • maRuda: 3
 • SoulReaper:3
 • Turysta: 3
 • barbada:1
 • max37:1
 • arabeska:2
 • Nero60:2
 • wroc³aw 80:2
 • prymus:2
 • Jasiu:1
 • gucior:2


Wyniki
 • opcja 1 -3 g³osy
 • opcja 2 -5 g³osów
 • opcja 3 -3 g³osy


Je¿eli co¶ ¼le policzy³em to mnie poprawcie.

Robert lekko siê po¶pieszy³e¶ :). Wrzucê dzisiaj fotkê w lepszej rozdzielczo¶ci bo na tej lekka pikseloza wychodzi.
Podpis Max37 bym usun±³ bo ja tej fotki nie robi³em a podpis to sugeruje.

Poni¿ej propozycja baneru w nag³ówku w tonacji jesiennej. Prawdê mówi±c nie mam pomys³u. Podpowiedzcie co¶.
You do not have access to view attachments
max37_i_3
Tutaj lepsza wersja obrazka, który zwyciê¿y³ w konkursie, podci±gn±³em te¿ lekko kolory. Robercie czyñ swoj± powinno¶æ :)
Osobom g³osuj±cym dziêkuje za udzia³ w konkursie.
Jak widaæ nawet tutaj na forum mo¿na doj¶æ do porozumienia.

Robercie - pos³a³em Ci na PW ¶cie¿kê do pobrania. Tutaj mogê wrzuciæ tylko obrazek z wag± 146 kB ale chyba jest te¿ ok.
zdecyduj :)
You do not have access to view attachments
Admin
O ile dobrze rozkmini³em wyniki na zdjêcie g³ówne to wygra³o/wygrywa nr 2 tak?
Podaj proszê na PW ¼róde³ko foty. Mo¿e trzeba bêdzie umie¶ciæ jak±¶ adnotacjê pod prac±.

Do banera doda³bym jeszcze akcent regionalny np. w postaci napisu.

Dobra robota.
max37_i_3
Dobrze rozkmini³e¶.
S³uszna uwaga z akcentem regionalnym. Na szybko doda³em tabliczkê ale ¶rednio mi siê podoba :(.

Grafika, która wygra³a zosta³a kupione przeze mnie, posiada licencjê standardow± ale z tego co widzê nie ma potrzeby kupowaæ rozszerzonej. Streszczenie licencji http://pl.123rf.com/license_summary.php
Rozmawia³em kiedy¶ z konsultantem na temat modyfikacji kupionej grafiki i mówi³ ¿e mogê j± modyfikowaæ.
You do not have access to view attachments
maRUDA
Cud miód normalnie!

Jak to niewiele trzeba, ¿eby od¶wie¿yæ wizerunek... Cisnêli¶my na now± stronê a lekki lifting zdzia³a³ cuda. A¿ mi³o popatrzeæ (po prawie roku gapienia siê dzieñ w dzieñ na to samo zdjêcie) na co¶ nowego.
Zdjêcie przepiêkne z o¿ywionymi kolorami. 2 opcja by³a dobrym wyborem, dobrze, ¿e zwyciê¿y³ g³os wiêkszo¶ci.

Oszczêd¼cie Panowie g³osowañ na napis i czym prêdzej pod³ó¿cie ten nowy - o co uprzejmie proszê oczywi¶cie! Te¿ jest meeeegaaa!

max37 znowu jaki¶ dyplom trzeba Ci skrobn±æ za innowacje i przywództwo w stadzie :) Fajnie, ¿e s± ludzie z chêciami i czasem na zrobienie czego¶ tak bezinteresownie, po prostu... Ode mnie wielkie dziêki!

Za zdjêcie 1 dolara jestem winna??? ;)

Czytaj±cym spokojnej soboty i niedzieli :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc