Moje uniformy

Last updated on 10 years ago
Kamil
Polecam stronê Moje uniformy http://mojeuniformy.blogspot.com.
Osoby zg³aszaj± siê do wziêcia udzia³u w sesji z³o¿onej z 3 zdjêc, ubranych w to co uwielbiaj±, nago oraz tego czego nie lubi±, ca³o¶æ wygl±da naprawdê fajnie. Ka¿dy mo¿e wzi±c udzia³, sam lub z kim¶. Sam zastanawiam siê nad tak± "pami±tk±".
Pozdrawiam
piszcie, chêtnie odpowiem :]
dafi
Bardzo fajny blog - gratuluje Kamil.


Quote

Atrex napisa³/a:
Niezle... ale czegos brakuje. Tak jak na plazy dominuja mezczyzni, tak na "uniformie" dominuja kobiety. Poza tym wiek, dwadziescia- dwadziescia kilka lat.

Mo¿e to próba zrównowa¿enia proporcji pla¿owych ;)
Luk
Blog na poziomie. Foty i teksty niebanalne. Tak trzymaj.
Arek
Dzieñ dobry,


Jestem twórc± bloga, o którym napisa³ Kamil. Przegl±daj±c informacje prasowe na jego temat dotar³em tutaj. Nawet nie spodziewa³em siê, ¿e jest on znany w krêgach naturystów. :)

Odno¶nie zawarto¶ci bloga, a w zasadzie kwestii dot. znacznie wiêkszej liczby kobiet bior±cych w nim udzia³. Wszystko dlatego, ¿e nie mam mo¿liwo¶ci dotarcia do mê¿czyzn, którzy bezproblemowo siê przede mn± rozbior±. Prawdopodobnie st±d bierze siê tak niewielka liczba panów, którzy mi zapozowali. Generalnie kobietom chyba ³atwiej siê pokazaæ ni¿ mê¿czyznom, takie mam zdanie.

Je¶li znajdzie siê tutaj osoba, niezale¿nie od p³ci, która zechce mi zapozowaæ to serdecznie zapraszam. Wiek, p³eæ, wygl±d, sylwetka oczywi¶cie nie gra roli. Szukam osób zarówno starszych jak i m³odszych, panów i panie. Dos³ownie ka¿dy mo¿e wzi±æ w nim udzia³. Najwa¿niejsze jest to co ma siê na swój temat do powiedzenia.

Serdecznie zapraszam.

e-mail do mnie:
kontakt(a)arekwojciechowski

znaczek (a) zast±piæ nale¿y ma³pk± czyli @
Michal_War

Quote

Generalnie kobietom chyba ³atwiej siê pokazaæ ni¿ mê¿czyznom, takie mam zdanie.


Odwa¿ne stwierdzenie :) Pozostaje zaprosiæ do dyskusji w temacie:
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/forum/viewthread.php?thread_id=168
Arek
Nie wiem jak to jest na polskich pla¿ach, chocia¿ we Francji jako¶ nie zauwa¿a³em przewagi jednej p³ci nad drug± je¶li chodzi o liczbê opalaj±cych siê. Natomiast u siebie w studio widzê ró¿nicê w proporcjach i to du¿±. 1/10 na korzy¶æ pañ.
Michal_War
Przegl±da³em sobie ponownie bloga i nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e sporo jest tam Wroc³awiaków, a ¿e u Pana Arka przewa¿aj± kobiety, a u nas ich wyra¼ny deficyt, mo¿e mogliby¶my wspólnie prosiæ, co by Pan Arek szepn±³ s³ówko o naszym forum osobom z Wroc³awia i okolicy, którzy zgodzili siê na wspó³pracê z nim?

Wiem, ¿e pozowanie do aktów to nie od razu naturyzm, ale w wielu wpisach mo¿emy wyczytaæ, ¿e osoby te swej nago¶ci siê nie wstydz±, chcia³yby siê nie wstydziæ lub siê jej ucz±. Zazwyczaj potrzebny jest po prostu jaki¶ impuls. A nó¿ zainteresowaliby siê naturyzmem i do³±czyli do naszej spo³eczno¶ci, o której istnieniu zapewne nie maj± pojêcia.

Pomogliby¶my sobie nawzajem. :)

Z mojej strony sk³adam uprzejm± pro¶bê do Pana fotografa, by nas skromnie zareklamowa³ w¶ród swoich by³ych, obecnych i przysz³ych modeli/modelek.
Elavi
Blog rzeczywi¶cie bardzo ciekawy. Prawo Panie Arku za inicjatywê i chêci do prowadzenia takiego bloga :)
Admin
Czy kto¶ by³by w stanie napisaæ krótk± recenzjê o tej stronie na powiedzmy piêæset znaków lub wiêcej?. By³by artyku³ na stronê g³ówn±.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc