Wspólne opalanie

Last updated on 13 years ago
on30wroc
Witam
Je¶li chodzi o miejsca gdzie mo¿na siê opalaæ nago to jest ich we Wroc³awiu bardzo du¿o. Problem tylko w tym, ¿e jest siê tam samemu. Moja propozycja jest taka by wybraæ jedno miejsce na opalanie a w koñcu mo¿e nie bêdziemy opalaæ siê samemu. Skoro czêsto mówi siê o Rêdzinie to mo¿e niech tak zostanie.
Ja ju¿ mam dosyæ opalania siê samemu. Szukam ludzi którym nie bêdzie przeszkadza³o moje towarzystwo. Je¶li siê wybieracie poopalaæ lub idziecie do sauny dajcie proszê znaæ.

Adam 32 lata
Witam
Jestem 31 letnim ch³opakiem z Wroc³awia uwielbiaj±cym opalaæ siê nago. Mam ju¿ dosyæ opalania siê samemu. Je¶li nie przeszkadza³o by Wam moje towarzystwo napiszcie proszê. Odwiedzam równie¿ sauny ale niestety Olimp zamkniêty, w hotelu Wroc³aw ludzie pozakrywani a na Kozanowie pustki. Bêdê wdziêczny za ka¿d± propozycjê wspólnego wyj¶cia lub za informacjê gdzie warto siê wybraæ.
Dziki Bizon
Bywam s³u¿bowo we Wroc³awiu przynajmniej raz w miesi±cu. Wtedy zawsze chêtnie korzystam z sauny w Hotelu Wroc³aw. Niestety sam, ale towarzystwo jak najbardziej mile widziane :)
Pozdrawiam
Grzegorz
26gregi
Witam,
Te¿ jestem zainteresowany wspólnym opalaniam b±d¼ saun±, mam 26 lat i zapraszam do wspólnego ³apania promieni.
Dziki Bizon
No to piszcie do mnie mo¿e uda siê ustaliæ jaki¶ termin :).
wrocek
Je¶li jest kto¶ chêtny na wspólne opalanie siê nago lub nag± wyprawê rowerem to czekam na mejle - night@wp.pl. :D:D:D:D
Dziki Bizon
26gregi napisz do mnie na mail'a je¶li mo¿esz bo co¶ PW tutaj przesta³o chwilowo funkcjonowaæ. Innych te¿ zapraszam :)
waldon
Witam. Rêdzin to ju¿ nie aktualne miejsce. Jest nowe oznakowane miejsce do nagiego opalania przed Trestnem dojazd autobusem linii 120. Co do jazdy rowerem to chêtnie przy³±czê siê do grupy, w miarê mozliwo¶ci je¿dzê sam, ale w grupie napewno ra¼niej i bezpieczniej.
Pozdrawiam
darek83
Witam wszystkich!
Proponuje wspólne opalanie na Biskupinie. By³em tam ju¿ raz i o dziwo nawet spotka³em innych naturystów. A co do Rêdzina, to chyba faktycznie ju¿ przedawnione miejsce, by³em tam dwa razy i nic... Muszê jeszcze sprawdziæ to Trestno, ale Biskupin jest blisko i w miarê pewny. :)
Czekam na maile na: d4r3k@interia.pl.
Pozdrawiam, Darek.
nt52
Gdzie w Rêdzinie?
jacek12
Witam po raz pierwszy. Mia³em okazje podjechaæ na pla¿e w Opatowicach pomiêdzy Wroc³awiem a Trestnem. Naprawde super miejsce, pla¿a elegancko oznaczona. Bardzo ³atwo odnale¶æ ale te¿ nie widaæ bezpo¶rednio z drogi. Polecam to miejsce i mam nadzieje do zobaczenia. Ja z ¿onk± bedziemy tam na pewno czêstymi bywalcami.
darek83
Witam

Mam 25 lat i chêtnie wybra³bym siê z kim¶ na opalanie w najbli¿szym tygodniu, najbardziej pasuje mi w czwartek. Preferujê Biskupin bo blisko.

Proszê pisaæ tu lub na maila d4r3k@interia.pl
darek83
Hej wszystkim

W poniedzia³ek 23 czerwca wybieram sie opalaæ na Biskupin, tak ko³o godz 12, mo¿e troszkê pó¼niej. Kto¶ chêtny?
Nero60
Witam,
proponuje miejsce nad Widaw± - za "Korona" - wiadukt, polna droga w lewo do toru kolejowego, ma³y wiadukt, dalej polna droga 300m nad woda. W kazd± niedzielê grupa naturystów zaprasza.
snopi1
Cze¶æ!

Mam 2 pytanka co do miejsca nad widaw±:
1. Czy da siê dojechaæ samochodem osobowym?
2. Czy towarzystwo jest mieszane?

Niestety w Trestnie jest fajne miejsce ale sami mê¿czy¼ni, byli¶my z ¿on± 2 razy
nie trafili¶my na kobiety, by³o oko³o 10 osób.
Szukamy miejsca gdzie s± pary, proszê o kontakt, para po 40. B)
snopi1
Wracamy do Trestna, tam jest najlepisze miejsce (póki co). B) :p
netmens
Jestem chêtny na wspólne opalanie, spotkajmy siê np. dzi¶ ok 14-15 nad Odra na wysoko¶ci wysypiska Ma¶lice po prawej strony Odry (w kierunku sp³ywu), bêde na rowerze.
Zapraszam i pozdrawiam.
netmens
Niebieski
Kto chêtny na dzi¶ - rower i opalanie nago?
sdrt
Odnoszê wra¿enie ¿e zwolennikami opalania nago, s± prawie wy³±cznie mê¿czy¼ni. Nawet tu na tej stronce, wypowiadaj± siê sami Panowie. Czy¿by kobiet nie by³o, mo¿e siê wstydz±, albo w tym czasie bawi± dzieci i szykuj± objadek dla rozpalonego s³oñcem swojego mê¿czyzny wracaj±cego pó¼nym wieczorem z pla¿y. A mo¿e s± to samotni panowie nie potrafi±cy znale¼æ partnerki z któr± mogli by spêdzaæ czas, choæby na pla¿y nie koniecznie wystawiaj±c blade po¶ladki do s³oñca.
Szanowne Panie, jak ju¿ tu traficie i przeczytacie moje bzdety, wyra¼cie swoj± opiniê, nawet anonimowo, je¶li siê wstydzicie. Wstyd jest rzecz± ludzk± i nale¿y to uszanowaæ.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc