"Lifting" naszej strony

Last updated on 9 years ago
Turysta
Witam!
Jest nowa (wcze¶niej nie zauwa¿y³em) bardzo praktyczna us³uga jakiej dotychczas nam brakowa³o. Mianowicie: Kalendarz wydarzeñ -> i tu np. imprezy/spotkania "integracyjne", etc. My¶lê, ¿e to z pewno¶ci± pomo¿e nam bardziej siê zintegrowaæ - no choæby latem? :)
Niestety jest zasadniczny mankament, nasza "miejscówka" odp³ywa w tym sezonie...

Nawi±zuj±c do tematu my¶lê, ¿e ca³e forum (nie jak dotychczas cze¶æ tematów) winna byæ dostêpna (z zewn±trz) wy³±cznie dla zalogowanych u¿ytkowników. A skoro tak mo¿e warto stworzyæ konta "super usera" z wiêksz± ilo¶ci± informacji wymaganych do rejestracji i tym samym wiêksz± dostêpno¶ci± do serwisu (ca³o¶æ forum), a dla go¶ci wystarczy, ¿e widz± "shoutbox". Mam ¶wiadomo¶æ, ¿e zasadniczym celem strony jest promowanie naturyzmu ale to siê chyba nie wyklucza? Co wy na to?
Admin
Tak, faktycznie strona od kilku dni przechodzi pewne zmiany. Wizualnie s± to niewielkie poprawki jednak od strony technicznej jest to prawie nowa strona (silnik, kod ¼ród³owy). W programowaniu stron w ostatnich czasach wiele siê zmienia wiec i my nie mo¿emy pozostaæ w tyle. Nowe oprogramowanie pozwoli na wprowadzenie paru przydatnych dla nas funkcji takich jak np. wspomniany ju¿ Kalendarz Wydarzeñ (uwaga! na razie w fazie testów) czy system nadawania Rangi u¿ytkownikom w zale¿no¶ci od udzielania siê na stronie. Dziêki temu bêdzie mo¿na np. stworzyæ kolejn± grupê bardziej zaawansowanych ( sprawdzonych ?) u¿ytkowników która bêdzie mog³a mieæ np dostêp do bardziej zastrze¿onych informacji. Zreszt±, t± kwestiê pozostawiam do przedyskutowania. Jak na razie przy okazji tego w±tku zwracam siê z pro¶b± o podanie propozycji nadania piêciostopniowej rangi u¿ytkownikom naszej strony w zale¿no¶ci od udzielania siê na forum.

Przyk³ad:
0-10 postów= nowicjusz
10-50 postów=bywalec
50-150 postów=do¶wiadczony
150-300 postów=stary wyjadacz
300-600 postów=vip

Na pewno spotkali¶cie siê z takimi rangami na ró¿nych forach wiêc proszê o jakie¶ sugestie. Przyznam ¿e mi nic nie przychodzi w obecnej chwili do g³owy. Fajnie by by³o ¿eby rangi zwi±zane by³y z naturyzmem.
Turysta
Moja propozycja:

0-10 => tekstylny podgl±dacz
10-50 => skryty(a) golas(ka)
50-150 => kompletnie opalony(a)
150-300 => spalony(a) na heban
300-600 => uzale¿niony(a) od s³oñca
para3428
Je¶li chodzi o nas to jeste¶my jak najbardziej za. Proponuje zrobiæ równie¿ galeriê zdjêæ do której dostêp bêd± mieli tylko stali cz³onkowie i cz³onkinie naszej skromnej b±dz co b±dz spo³eczno¶ci. My¶le, ¿e w¶ród nas jest wiêcej osób, które chcia³yby sie podzieliæ zdjêciami z wakacji, urlopów spêdzonych na pla¿ach nudystów na ca³ym ¶wiecie. Jedyny powód dla którego nikt nie doda³ jak dot±d ¿adnych zdjêæ do naszej galerii jest taki, i¿ jest ona ogólnie dostêpna równie¿ dla poszukiwaczy gor±cych zdjêæ. Wspólnie z ¿on± mamy parê zdjêæ z takich wakacji i chêtnie udostêpniliby¶my je dla naszych sta³ych u¿ytkowników.
Admin

Quote

para3428 napisa³/a:
Proponuje zrobiæ równie¿ galeriê zdjêæ do której dostêp bêd± mieli tylko stali cz³onkowie i cz³onkinie naszej skromnej b±d¼ co b±d¼ spo³eczno¶ci. My¶lê, ¿e w¶ród nas jest wiêcej osób, które chcia³yby siê podzieliæ zdjêciami z wakacji, urlopów spêdzonych na pla¿ach nudystów na ca³ym ¶wiecie. Jedyny powód dla którego nikt nie doda³ jak dot±d ¿adnych zdjêæ do naszej galerii jest taki, i¿ jest ona ogólnie dostêpna równie¿ dla poszukiwaczy gor±cych zdjêæ. Wspólnie z ¿on± mamy parê zdjêæ z takich wakacji i chêtnie udostêpniliby¶my je dla naszych sta³ych u¿ytkowników.


Z utworzeniem takiej Galerii tylko dla ,,sprawdzonych,, u¿ytkowników nie ma najmniejszego problemu. Trzeba natomiast wymy¶liæ sposób weryfikacji takich u¿ytkowników. Samo dodanie zdjêæ do takiej galerii nic nie daje bo mo¿na przecie¿ skopiowaæ co¶ z netu i mam parê niby swoich fotek i ju¿ mogê ogl±daæ cudze fotografie. Na ro¿nych portalach sprawdza siê taki sposób ¿e osoba musi umie¶ciæ przynajmniej jednio zdjêcie w ubraniu z widoczn± twarz± i jedno przynajmniej naturystyczne. Kolejnym rozwi±zaniem jest sfotografowanie siê z jakim¶ ustalonym wcze¶niej napisem, np. Naturyzm Wroc³aw itp. Jak do tej pory parê osób nades³a³o zdjêcia ale przyznam szczerze ¿e nie nadaj± siê one do publikacji. Tutaj te¿ trzeba opracowaæ sposób weryfikacji.
Czekam na propozycje.
Trident
Jak tu rêczyæ za ludzi udzielaj±cych siê na stronie, których nikt nie widzia³ na oczy? S± okazje do spotkañ i kto¶, kto na nich bywa, jest dobrze znany i nie tylko w sieci, jest zweryfikowany, mo¿e byæ zaufanym u¿ytkownikiem. Po co 300 postów. To pó³ ¿ycia przed kompem :]. W dodatku bez sensu granica górna. Jak siê ma 601 postów ta jak. Wylatuje ze spo³eczno¶ci bo siê na skali nie mie¶ci? Post postowi te¿ nie równy... String w stylu "Cze¶æ", albo "zgadzam siê" powinien siê liczyæ?
Turysta
Muszê siê w³±czyæ do dyskusji...
Trident jak dobrze przeczytasz post Roberta co do "rangi" u¿ytkowników by³ to przyk³ad. A skoro tak to nie musisz siê obawiaæ, ¿e po wyrobieniu 601 postów "zawi¶niesz" gdzie¶ w pró¿ni ;)

Oczywistym jest, ¿e nie ka¿dy udzielaj±cy si± na forum user jest na 100% dobrze rokuj±cym naturyst(k)± a nie "pogl±daczem". Jaka jest inna metoda weryfikacji u¿ytkownika je¶li chcemy by forum (lub przynajmniej jego czê¶æ) by³a dostêpna dla "sprawdzonych"?
Oczywi¶cie jak s³usznie zauwa¿y³e¶ spotkania te¿ temu s³u¿a, jak najbardziej.

Co do galerii to mam mieszane uczucia. Jest to sprawa prywatna ka¿dego na nas. Je¶li kto¶ ma potrzebê dzielenia siê z innym fotkami mo¿e to po prostu zastrzec komu udzieli upowa¿nienia (na podstawie znajomo¶ci w realu) a komu nie. My¶lê, ¿e to nie problem dla Administratora?
Admin

Quote


Po co 300 postów. To pó³ ¿ycia przed kompem :]. Post postowi te¿ nie równy... String w stylu "Cze¶æ", albo "zgadzam siê" powinien siê liczyæ?


Tak na pocz±tek. Te Rangi i ilo¶æ postów to oczywi¶cie tylko przyk³ad. A je¿eli chodzi o stworzenie dziêki temu jakiej¶ nowej grupy to - Czy jest na to zapotrzebowanie?. Na dzieñ dzisiejszy zainteresowanie s± chyba 2 osoby. Ale powiedzmy ¿e zaistnieje taka potrzeba to:

Quote


Jak tu rêczyæ za ludzi udzielaj±cych siê na stronie, których nikt nie widzia³ na oczy?


My¶lê ¿e je¿eli kto¶ du¿o udziela siê na forum/stronie to wnosi swój wk³ad w nasz± spo³eczno¶æ bo przynajmniej ma co¶ do powiedzenia tak jak Ty, co¶ chce zrobiæ i w jakim¶ stopniu mo¿na mu bardziej zaufaæ ni¿ osobie która jest tutaj tylko czytelnikiem. Nie wszyscy maj± okazjê z Wami siê poznaæ i dyskutowaæ w realu.

Quote


S± okazje do spotkañ i kto¶, kto na nich bywa, jest dobrze znany i nie tylko w sieci, jest zweryfikowany, mo¿e byæ zaufanym u¿ytkownikiem.


Najlepsze rozwi±zanie. My¶lê ¿e dobrym sposobem by³aby rekomendacja przez innych u¿ytkowników i zapraszanie do takiej grupy.

Quote


W dodatku bez sensu granica górna. Jak siê ma 601 postów ta jak. Wylatuje ze spo³eczno¶ci bo siê na skali nie mie¶ci?


Nie, mo¿na zostaæ np Moderatorem lub Administratorem ?
para3428
My¶le, ¿e pomys³ Roberta jest jak najbardziej godzien rozwa¿enia. A co do publikacji zdjêæ, bo widzê,¿e nie do koñca zosta³em zrozumiany. Galeriê zdjêæ "dla wybranych" potraktowa³bym raczej jako swego rodzaju tablice og³oszeñ, bo je¶li kto¶ szuka osób o podobnych zainteresowaniach to gdzie ma to zrobiæ jak nie na tej¿e stronie. Dla mnie i mojej ¿ony oraz dla innych par na przyk³ad taka forma "zareklamowania" by³aby pomocna. Bez obrazy dla singli oczywi¶cie. Zreszt±, nie bede ukrywaæ, ¿e raczej nasze zainteresowania skupiaj± siê g³ównie wokó³ zabawy w parach.
Turysta
Odno¶nie galerii, je¶li ma byæ ona swoist± tablic± og³oszeñ dla innych par OK, ale gdy ma s³u¿yæ poznaniu innych par si³± rzeczy musi byæ dostêpna równie¿ i dla nowych "nie zweryfikowanych" par? Tak? Inaczej Wasze znajomosci nie poszerzaj± siê. Tak¿e kij ma dwa koñce...

Proponowa³bym usuniêcie z naszej strony (przynajmniej dla ludzi bez konta) tej archaicznej galerii ¶ci±gniêtej z sieci. Bo to magnes (a mo¿e nawet i elektromagnes) dla wszelkiej ma¶ci "poszukiwaczy" wra¿eñ z wypiekami.

Poza tym zauwa¿y³em narastaj±c± aktywno¶æ dziwnych "typów" podczas moich obecno¶ci na ³±czce w Trestnie. Poza kamufluj±cymi siê pogl±daczami sporo ma³olatów przeje¿d¿aj±cych wokó³ ³±czki a co gorsza "wyemancypowanych panów" za przeproszeniem kopuluj±ch siê w krzakach (pary nie s± wolne od tej "przywary" ale to normalne). Im s³abiej strona bêdzie dostêpna dla niezalogowanych u¿ytkowników i tym podobnych amatorów tym lepiej dla naszej spo³eczno¶ci. Bo generalnie chodzi nam wszystkim o to samo i oby by³o jak najmniej "odpa³ów". Tak czy nie?
wojdo
Te¿ uwa¿am, ¿e ilo¶æ nie równa siê jako¶æ. System poleceñ jest znacznie lepszy. Widzia³em te¿ na jakiej¶ stronie taki system "kliknij w post aby daæ autorowi punkt", tylko czy aby na pewno chcia³oby siê nam klikaæ?

Co do spotkañ - ja zdecydowanie jestem "za", ale... spotkania w Szklarskiej to spotkania naturystów z Szklarskiej, a nie z Wroc³awia... Mo¿emy czasem wybraæ siê gdzie¶, ale zdecydowanej wiêkszo¶ci wygodniej spotkaæ siê w naszym piêknym mie¶cie.

W kwestii galerii - moim zdaniem to prywatna sprawa osób udostêpniaj±cych zdjêcia. Jak chc±, to niech udostêpni± komu chc±; a do wyboru mogliby mieæ: wszystkim, zarejestrowanym u¿ytkownikom, u¿ytkownikom o zadanej randze, tylko znajomym, tylko kilku okre¶lonym... Tylko zasadne wydaje siê pytanie: czy umieszczanie zdjêæ nie przyci±ga zboczków...?
para3428
W³a¶nie Wojdo, ¿e przyci±ga. Osobi¶cie nie chcia³bym zobaczyæ siebie czy ¿ony na jaki¶ **** stronach w necie. Co do galerii, no có¿, po¿yjemy zobaczymy.Powiedzia³e¶, ¿e w Szklarskiej spotykaj± sie natury¶ci ze Szklarskiej a nie z Wrocka. Czy¿ nie jeste¶my jedn± wielk± rodzin±? Przecie¿ nikt nikogo chyba nie pyta sk±d jest. Wiem, ¿e spotykacie sie regularnie. Ja i moja ¿ona jeste¶my z Wroc³awia, ale mieszkamy w U.K. Czasami bywamy we Wrocku (co 3 miesi±ce oko³o), ale praktycznie nie mamy szans spotkaæ sie z Wami w realu, ot choæby w Trestnie. Wprawdzie 3 tyg. temu byli¶my w Aquaparku na Borowskiej i by³o tam sporo osób (o 20stej), ale nie mieli¶my ¶mia³o¶ci pytaæ czy jest kto¶ z NNW. Czy zatem tacy ludzie jak my (spoza Wroc³awia jednak Wroc³awianie pe³nej krwi) maj± szanse na czyje¶ rekomendacje w nowym, prototypowym pomy¶le Roberta, skoro nikt nawet nie wie o ich egzystencji? Osobi¶cie uwa¿am, ¿e decyduj±cy g³os komu i ile postów przyznaæ powinien mieæ Robert jako naczelny boss. Mo¿e sie i owszem sugerowaæ opiniami, jednak to on powinien przyznawaæ posty.
Turysta
Je¶li zdjêcia zostan± udostêpnione tylko znajomym kilku okre¶lonym jak pisze Wojdo to nie powinny wyciec.
Zgadzam siê z przedmówc±. Je¶li ktokolwiek mia³by nadawaæ rangi to Moderator/Administrator naszego forum. Natomiast polecaæ mo¿emy siê nawzajem. Nasza aktywno¶æ/znajomo¶æ na forum nie mo¿e byæ jedyn± podstaw± jak pisze Naturysta by decydowaæ o statusie innych cz³onków przez innych - takie jest moje
zdanie. Na podstawie spotkañ - OK. A wiêc spróbujmy zastosowaæ te zmiany wstêpnie na miesi±c, dwa - je¶li siê sprawdzi rozszerzymy o galeriê.
Je¶li spotkania to raczej Wroc³aw. Jest wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e pojawi siê wiêcej bywalców naszego forum. Szklarska jest fajna, równie¿ lubiê wypady w góry ale to przy innej okazji. Poza tym kwestia czasu nie ka¿dy ma czas na kilka dni laby w górach (poza urlopem oczywi¶cie :))
Posumowuj±c jak widaæ nie ka¿dy mo¿e uczestniczyæ w naszych spotkaniach wiêc jak tu pogodziæ uczestnistwo w forum nie bêd±c uczestnikiem w realu lub odwrotnie - post Tridenta? A wiêc rekomendacja i aktywno¶æ s± nieodzowne. Co¶ jeszcze?
Turysta
Rozumiem teraz Naturysto czemu "ci±gnie" Ciê tak do Szklarskiej ;) Ja te¿ uwielbiam wspinaczkê, trekking górski wiêc nawi±zuj±c to kozic mo¿e zróbmy "wieczorek zapoznawczy" w Tatrach? W Sudetach poza Masywem ¦nie¿nika kozica nie wystepuje na swobodzie, wiêc trudno o odwo³anie do natury w Karkonoszach nawet... Tak, zapewne po takim spacerze zintegrujemy siê "b³yskawicznie", problem w tym (domy¶lam siê), ¿e towarzystwo tu raczej nie skore to tego rodzaju wypoczynku no chyba, ¿e na £abskim Szczycie ustawisz rz±d le¿aków gotowych przyj±æ ztrudzonych podej¶cem Naturystów? ;)
Tyle mo¿e na pocz±tek celem zachêcenia innych do propozycji spotkania w Szklarskiej. Na weekend mo¿e i ja bym przyjecha³?
Teraz ja bêdê siê "czepia³": Problem ze "zboczkami" pojawi siê tym szybciej im szybcie nasza miejscówka w Trestnie wyschnie. Rozpowszechnienie i ucywilizowanie tego miejsca w¶ród reszty Naturystów kiedy frekwencja bêdzie oscylowaæ przynajmniej w okolicach dwudziestu osób mo¿e spowodawaæ, ¿e typki poczuj± siê "niepewnie" i siê ewakuuj±...
Co do fotek jako tzw. "tablicy og³oszeñ" kto chce niech udostêpnia, je¶li ma to s³u¿yæ poszerzeniu
znajomo¶ci - jak najbardziej. Mi równie¿ nie jest to potrzebne. Temat singli/singielek do ewentualnego przedyskutowania przy ognisku - na forum to tylko "bicie piany". A mo¿e na pocz±tek cesky raj (lub inny lokal) i piwko jak proponowa³ Wojdo?
Turysta
Hmm mo¿e tak, ale mi siê wydaje, ¿e "pies pogrzebany" jest gdzie indziej. Otó¿ sta³a, niezmienna miejscówka bez wydzielenia na pary, ca³e rodziny z dzieæmi, singli oraz singielki. Je¶li takie miejsca istniej± od wielu lat osoby spotykaj±ce siê tam w sezonie znaj± siê bardzo dobrze a to najlepiej s³u¿y integracji wokó³ tematu. Owszem na "bezrybiu i rak ryba" (mam na my¶li nasz± miejscówkê) ale to miejsce pojawi³o stosunkowo niedawno i jeszcze wiele mu brakuje by byæ centrum wokó³, którego ludzie siê organizuj±. Na forum mo¿na uzgodniæ szczegó³y tematów które pocz±tek zawdziêczaj± rzeczywistym dyskusjom w plenerze (co weekend wakacyjny, miesi±c i rok) - to moje zdanie.

Ale szczerze sobie powiedzmy we Wroc³awiu nie ma (nie znam) takiego miejsca. Jedynie poldery naszych rzek Odra, O³awa, Widawa mo¿e Bystrzyca? Gdyby zorganizowa¼ co¶ podobnego jak choæby "Noc naturystów" w £odzi u nas we Wroc³awiu mo¿e co¶ by ruszy³o? Ale kto niby mia³by to zorganizowaæ i czy jest zapotrzebowanie? Ludzie je¿d¿± za po³udniow± granicê ale tu na miejsu przyda³oby siê...
Ciemno¶æ widzê w tym temacie ale nie samym naturyzmem cz³owiek ¿yje :)
wojdo
Dla jasno¶ci - ja te¿ kocham góry, ale zwyczajnie nie zawsze mam czas ¿eby siê w nie wybraæ. Zdecydowanie ³atwiej mi siê umówiæ bli¿ej Wroc³awia, czyli najlepiej we ... Wroc³awiu. A jak dodaæ osoby, które za górskimi wêdrówkami nie przepadaj±, wychodzi, ¿e Szklarska nie jest najlepszym pomys³em.

Widzê, ¿e temat lokalu z piwem przypad³ do gustu tylko Tury¶cie. To mo¿e dacie jakie¶ konkretne propozycje alternatywne? Wroc³awskie.. ? :)
Admin
Na pro¶bê u¿ytkownika Trojan
Aktualne Rangi aktywno¶ci u¿ytkowników forum w za³±czniku.
You do not have access to view attachments
wroclove

Quote

Robert napisa³(a):

Na pro¶bê u¿ytkownika Trojan
Aktualne Rangi aktywno¶ci u¿ytkowników forum w za³±czniku.

Ciekawe to to jest:), ale propozycje nazw u góry te¿ by³y ciekawe;).
Mozna wymy¶laæ dalej np. majtek,bezmajtek, walet itd:D
Trojan
Mnie sie VIP spodobalo :) VIP NATURYSTA od razu widac ,ze z szacunkiem do VIP-a trzeba sie odnosic

"stary wyjadacz " to nie to samo co VIP :)
arabeska
Zastanawiam siê po co 9 latce lifting :P no ale skoro w stanach poprawiaj± dzieciom wszystko co tylko mo¿liwe ¿eby by³y ³adniejsze od w³asnych rodziców a operacje plastyczne i liftingi to ju¿ prawie codzienno¶æ, to i nam wolno :D
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc